Tampere
22 Feb, Thursday
-0° C

Proakatemian esseepankki

Yrityksen vakuuttaminenKirjoittanut: Iisa Helin - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Omaisuuden vakuuttaminen
Pellikka Tuula
Peilimö Petri
Puntari Pasi
Vaitomaa Mikko
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto

 

Sain viime keväänä tilaisuuden aloittaa työt vakuutusyhtiön asiakaspalvelussa. Työskentelen henkilöasiakkaiden parissa ja olen nyt kahdeksan kuukautta kehittänyt asiantuntijuuttani sillä saralla. Työtehtäviini kuuluu asiakaspalvelu eri kanavissa, kuten puhelimessa ja viestien välityksellä. Työpäivään mahtuu paljon erilaisia työtehtäviä vakuutusten myynnistä, laskutukseen liittyviin asioihin ja yleiseen neuvontaan henkilöasiakkaiden vakuutuksiin liittyen. Olen työssäni oppinut paljon myös vakuutustoimintaa koskevasta lainsäädännöstä. Tämän työkokemuksen myötä kiinnostuin myös yrityksen riskienhallintaan ja vakuuttamiseen liittyvistä asioista. Pureudun tässä esseessä tarkemmin yrityksen vakuuttamiseen – minkälaisia vakuutuksia yrityksille on tarjolla.

 

Vapaaehtoiset ja pakolliset yritysvakuutukset

 

Yritysvakuutuksista osa on vapaaehtoisia ja osa lakisääteisiä. YEL eli yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus ja näin ollen pakollinen hankittava, kun tietyt ehdot täyttyvät. YEL-vakuutus on yrittäjän sosiaaliturvan perusta ja se on luotu turvaamaan yrittäjiä sekä heidän perheitään työelämän jälkeen. Toisin sanoen YEL-vakuutus turvaa toimeentuloa, jos liiketoiminta loppuu tai vähenee sairastumisen, ikääntymisen tai työttömyyden vuoksi. YEL-vakuutuksen perusteella lasketaan myös äitiys- ja isyyspäivärahat sekä tarpeen vaatiessa se takaa riittävän perhe-eläkkeen. (Yrityksen perustaminen.net n.d.)

Lain mukaan YEL-velvollisuus täyttyy, kun; olet täyttänyt 18 vuotta, työskentelet omassa yrityksessäsi tai kevytyrittäjänä, yrittäjätoimintasi jatkuu vähintään neljä kuukautta ja työtulosi on vähintään 8575,45 euroa vuodessa.  (Varma n.d.) On myös syytä muistaa, että YEL-velvollisuus koskee myös sivutoimisia yrittäjiä, mikäli ehdot täyttyvät.

Yrittäjän eläkevakuutuksen lisäksi on olemassa myös toimialakohtaisia pakollisia vakuutuksia. Tällaisia on esimerkiksi maatalousyrittäjän eläkevakuutus MYEL, apurahansaajan eläkevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus. (Yrityksen perustaminen.net n.d.)

Myös työntekijöille on olemassa lakisääteisiä vakuutuksia. Yrityksen tulee vakuuttaa työntekijänsä tapaturma-, työttömyys- ja työntekijän eläkevakuutuksella (TYEL). Mikäli toimialan yleissitovassa työehtosopimuksessa niin määrätään, tulee työntekijöille ottaa myös ryhmähenkivakuutus.  (Yrityksen perustaminen n.d.)

 

Yrityksen omaisuuden vakuuttaminen

 

Yritysvakuutukset ovat usein paketteja, jotka koostuvat useista eri vakuutuslajeista. Tämä mahdollistaa kaikkien riskien kattamisen, joita vakuutuksilla voidaan turvata.  Esimerkkinä paketti voidaan koostaa omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutuksista. Kiinteistöt voidaan vakuuttaa myös erillisellä kiinteistövakuutuksella, sillä yhtiöstä riippuen omaisuus vakuutuksen piiriin saattaa kuulua ainoastaan irtaimisto. Yritysvakuutukset tehdään yleensä pienille ja keskisuurille yrityksille. Suurille yrityksille räätälöidään aina oma vakuutuspaketti yhtiön tarpeiden mukaan. Vakuutusyhtiö voi edellyttää yritykseltä esimerkiksi seuraavia aspekteja vakuutuksen myöntämiselle; y-tunnus, merkintä kaupparekisterissä, luottokelvollisuus ja rajattu määrä työntekijöitä. Yritysten vakuuttamisessa keskeisenä tekijänä on riskienhallinta. Vakuutuksen eri osille voidaan valita omavastuuosuudet yrityksen riskinkantokyvyn mukaisesti.(Pellikka, Peilimö, Puntari & Vaitomaa 2020.)

Yritysvakuutuksella vakuutettuina voi olla esimerkiksi tuotanto-, liike-, varasto- ja muut rakennukset sekä irtaimisto ja vaihto-omaisuus eli tuotteet. Yritystoiminnassa vakuutettuina olevien rakennusten käyttöä palvelevat kiinteät koneet ja laitteet sisältyvät kohteen vakuutukseen. Koneet ja muut laitteet, joita käytetään tuotantotoiminnassa, tulee vakuuttaa erikseen irtaimistona. Rakennuksen ulkopuolisten rakenteiden, kuten autokatosten, sisältyminen rakennusvakuutukseen kannattaa varmistaa erikseen vakuutusyhtiöltä. Rakennusvakuutuksen ikä vaikuttaa siihen, kuinka laaja vakuutus rakennukselle voidaan myöntää. (Pellikka ym. 2020.)

Yrityksen irtaimisto voidaan jakaa käyttöomaisuuteen ja vaihto-omaisuuteen. (Pellikka ym. 2020.) Käyttöomaisuudella tarkoitetaan yrityksen toiminnassaan käyttämää omaisuutta. Esimerkkejä käyttöomaisuudesta ovat koneet, kalusteet, laitteet ja tuotantovälineet. (Finannsialalle n.d.)  Vaihto-omaisuudella puolestaan tarkoitetaan yrityksen omistamia tavaroita ja materiaaleja, jotka myydään asiakkaalle tai kuluvat tuotannossa ja palvelujen tuottamisessa.  Vaihto-omaisuus voi esimerkiksi olla raaka-aineita tai tuotteita, joita yritys ostaa ja myy. (Procountor n.d.)

Yritysvakuutusten hinnoittelussa on otettu tarkkaan huomioon toimialaan ja toimintaan liittyvät riskit. Esimerkiksi murtoriski tai paloriski vaihtelee paljon kohteesta riippuen. Mikäli toimipaikassa käsitellään palavia nesteitä, on sen paloriski huomioitu vakuutuksen hinnoittelussa. Myös suojaustoiminnot, kuten sammutuslaitteistot tai savunpoistolaitteet vaikuttavat hinnoitteluun. Mikäli yritys täyttää toimialalle määrätyt suojelutoimet ja lisäksi parantaa suojaustasoaan erillisillä suojaustoimilla, vaikutus vakuutuksen hintaan voi olla merkittävä. (Pellikka ym. 2020.) Toinen tapa vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen on tietysti omavastuu osuuden nostaminen.

 

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Yrittäjälle tärkeä vakuutus on myös tapaturmavakuutus, joka korvaa sairaanhoitokuluja, työkyvyttömyydestä johtuvia ansionmenetyksiä, kuntoutusta sekä pysyvää haittaa. Yrittäjän tapaturmavakuutusta voidaan myös laajentaa vapaa-ajalle. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen voi ottaa, mikäli on myös YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus. (Bisnes.fi n.d.)

Yrittäjän tapaturmavakuutus soveltuu yrityksen omistajille, yhtiömiehille tai osakeyhtiön johtohenkilölle, joka omistaa osakepääomasta yksin 30 % tai perheenjäsenen kanssa yli 50 %. Mikäli edellä mainitut kriteerit eivät täyty, on mahdollista saada työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. (Bisnes.fi n.d.)

Ajoneuvovakuutukset

Kuten henkilövakuutusten puolella, luonnollisesti myös yrityksille lakisääteinen liikennevakuutus tulee olla liikenteessä olevilla ajoneuvoilla. Liikennevakuutus korvaa liikenteessä aiheutetut henkilövahingot sekä syyttömän osapuolen esinevahinkoja. Oman ajoneuvon turvaksi kannattaa ottaa myös vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus yrityksen oman ajoneuvon turvaksi. Vapaaehtoisella vakuutuksella voidaan turvata muun muassa palo-, varkaus-, kolari-, ilkivalta-, lasirikko-, eläin-, oikeusturva-, luonnonilmiö- ja lunastusvahinkoja. (Bisnes.fi n.d.)

Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutus korvaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja. Esimerkiksi liiketoiminnan menetettyjä tuottoja tai ylimääräisiä, vahingosta aiheutuneita kuluja. Tavallinen keskeytysvakuutus korvaa silloin, kun yrityksen toiminta keskeytyy oman omaisuuden tai toimipaikan vahingoittumisen vuoksi. Mikäli yritys toimii alihankkijana ja toiminta on riippuvaista toisesta yrityksestä, on mahdollista hankkia riippuvuuskeskeytysvakuutus. (Yrittäjät n.d.)

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

 

Yksi tärkeimmistä vakuutuksista yritykselle on vastuuvakuutus, joka korvaa yrityksen toiminnasta toiselle aiheutuvia henkilö- ja esinevahinkoja sekä niihin liittyviä varallisuusvahinkoja (If n.d.) Tällaisia vahinkoja voi sattua missä vain tilanteessa aina työn suorittamisesta sen suunnitteluun. Esimerkkejä erilaisista vastuuvakuutuksista ovat toiminnan vastuuvakuutus, tuotevastuuvakuutus, varallisuusvastuuvakuutus, konsulttitoiminnan vastuuvakuutus sekä toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus.  Vastuuvakuutus on apuna oikeudenkäyntikuluissa, mikäli sellaiseen tilanteeseen joutuu. (Bisnes.fi n.d.) Erilaisia vastuuvakuutuksia on paljon, jonka vuoksi onkin tärkeää keskustella vakuutusyhtiön kanssa siitä, mitkä vakuutukset soveltuvat omalle toimialalle parhaiten.

Oikeusturvavakuutus turvaa oikeudenkäynti- ja asianajajakuluja, jotka aiheutuvat riitaisista hakemusasioista sekä lakimiesapua riita- ja rikosasioissa. (Yrittäjät n.d.)

Matkavakuutus

 

Yrityksen henkilöstö kannattaa vakuutta matkavakuutuksella niin ulkomaan- kuin kotimaanmatkoille. Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa ainoastaan töissä tai niihin liittyvissä olosuhteissa. Mikäli työntekijä sairastuu tai loukkaantuu työmatkalla, mahdollistaa matkavakuutus yksityisen lääkäri- ja sairaalahoidon. (Bisnes.fi n.d.)

 

Pohdinta

 

Yritystoiminnassa on tärkeä tunnistaa liiketoimintaan sisältyvät riskit, varautua niihin mahdollisilla suojaavilla ja ehkäisevillä toiminnoilla sekä varmistaa riittävä vakuutusturva. Vaikka pakollisia vakuutuksia onkin suhteellisen niukasti, tulisi jokaisen yrittäjän pohtia mahdollisia edessä olevia haasteita ja varautua niihin tarpeeksi kattavalla vakuutusturvalla. Vakuutusyhtiön työntekijän näkökulmasta suosittelenkin yrittäjiä keskustelemaan vakuutustarpeesta myös ammattilaisen kanssa. Niin henkilöasiakkaiden kuin varmasti myös yritysasiakkaiden puolella, ammattilainen osaa tuoda keskusteluun uusia puolia ja riskejä, joita emme ole itse osanneet edes ajatella. On myös syytä vertailla vakuutusyhtiöiden tarjouksia, sillä eroja voi olla hinnoissa, omavastuissa ja vakuutusehdoissa.

Vaikka pahimman mahdollisen katastrofin ajatteleminen voi tuntua ikävältä tai turhalta, on kaikkiin tilanteisiin syytä varautua jonkinlaisella toimintasuunnitelmalla. Niin vakuutusturvaa kuin riskienhallintasuunnitelmaa kannattaa päivittää aina tarpeen vaatiessa, sillä liiketoiminnan kehittyessä riskit saattavat muuttua ja samalla vakuutusturva on syytä päivittää ajan tasalle. Toisaalta vakuutusturva on hyvä käydä toisinaan läpi karsiakseen turhat vakuutukset. Turhasta ei kannata maksaa, mikäli vakuutus ei enää ole ajankohtainen.

Yritystä vakuuttaessa on olemassa paljon toimialakohtaisia sääntöjä ja käytänteitä. Tämän vuoksi tiimiyrityksen vakuuttamine on hieman hankalaa. Saatamme toimia usealla eri toimialalla samaan aikaan. Tästä syystä vakuutusturvan kanssa on syytä olla hereillä, jotta vakuutukset kattavat jokaisen projektin. Flyynassa olemme ottaneet vakuutusyhtiöömme yhteyttä uusien projektien kohdalla ja varmistaneet kattaako nykyiset vakuutukset tämän toiminnan vai onko projektia varten tarve laajentaa vakuutusturvaa. Yksi esimerkki riskienhallinnasta ja tunnistamisesta, jota olemme tiimiyrityksessämme käyttäneet, on SWOT-analyysi. Tässä analyysissa asetetaan nelikenttään mahdolliset vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Näin voimme analysoida mahdollisesti edessä olevia haasteita ja uhkia, sekä tehdä toimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi.

 

Lähteet

 

Bisnes.fi. n.d. Yritysvakuutukset. Bisnes.fi. Viitattu 01.12.2023. https://bisnes.fi/yritysvakuutukset/

Finanssialalle.fi. n.d. Yrityksen omaisuuden vakuuttaminen. Finannsialalle.fi. Viitattu 01.12.2023. https://www.finanssialalle.fi/opintomateriaalit/finanssialan-perusteet/vakuuttaminen/yrityksen-vakuutukset/yrityksen-omaisuuden-vakuuttaminen.html

If. n.d. Toiminnan vastuuvakuutus. if.fi. Viitattu 01.12.2023. https://www.if.fi/yritysasiakkaat/vakuutukset/vastuuvakuutukset/toiminnan-vastuu

Pellikka, T. & Peilimö, P. & Puntari, P. & Vaitomaa, M. 2020. Omaisuuden vakuuttaminen. E-kirja. 4. uudistettu painos. Finva. Viitattu 01.12.2023. Vaatii käyttöoikeuden. https://www.ellibslibrary.com/reader/9789527285213

 

Procountor. n.d. Vaihto-omaisuus – mitä tarkoittaa vaihto-omaisuus? procountor.fi. Viitattu 01.12.2023. https://procountor.fi/taloushallinnon-sanakirja/vaihto-omaisuus/

 

Varma. n.d.  YEL-velvollisuus. varma.fi. Viitattu 01.12.2023. https://www.varma.fi/yrittaja/yel-vakuutus/yel-velvollisuus/

 

Yrityksen perustaminen. n.d. YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus. Yrityksen perustaminen.net. Viitattu 01.12.2023. https://yrityksen-perustaminen.net/yel-vakuutus/

Yrittäjät. n.d. Vakuutukset. yrittäjät.fi. Viitattu 01.12.2023. https://www.yrittajat.fi/tietopankki/turvaa-yrittamiseen/vakuutukset/#keskeytysvakuutus

 

 

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close