Tampere
28 Sep, Tuesday
12° C

Proakatemian esseepankki

Yrityksen talouden alkeet 2/4Kirjoittanut: Jonna Leiniö - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Esseesarjan ensimmäisessä osassa kerroinkin, kuinka kirjoitan nämä esseet itselleni muistiinpanoiksi siitä, mitä yritän oppia ja sisäistää. Oma tietouteni yrityksen taloudesta on melko hataralla pohjalla ja siksi lähdenkin yksinkertaisista perusjutuista liikkeelle ennen kuin syvennyn niihin tarkemmin.

Aiemmassa osassa perehdyin ulkoiseen laskentatoimeen. Tämän esseen tarkoituksena on avata itselleni hieman sisäistä laskentatoimea eli niin sanottua johdon laskentatoimea sekä yrityksen tärkeimpiä tunnuslukuja.

 

SISÄINEN LASKENTATOIMI

Sisäistä laskentatoimea tehdään pääosin yrityksen tarpeiden näkökulmasta helpottamaan johtamista, päätöksentekoa sekä mittariksi asetettuihin tavoitteisiin. Johdon laskentatoimi on erityisen tärkeää strategian luomiseksi sekä tavoitteiden asettamiseksi. Yksiselitteistä sisältöä on vaikea määrittää, sillä jokaisella yrityksen liiketoiminnalla on omat tarpeensa ja tavoitteensa. Sisäiseen laskentaan voi sisältyä esimerkiksi laskutus, hinnoittelulaskelmat, budjetointi, kassavirtalaskelmat, henkilöstökustannukset, kustannuslaskelmat jne. Laskelmien tarkoituksena on pystyä ennakoimaan tulevaa entistä paremmin.

 

TUNNUSLUKUJA

Yrityksen toimintaedellytyksiä mitattaessa kohdistetaan mittaus tyypillisesti kolmeen toiminnan perustekijään. Kannattavuus, vakavaraisuus sekä maksuvalmius mielletään talouden tärkeimmiksi toimintaedellytyksiksi. Toiminnan laajuutta ja tehokkuutta voidaan kuvata useilla eri tunnusluvuilla.

 

Kannattavuus

Yksi tärkeimmistä toimintaedellytyksistä on yrityksen kannattavuus. Heikko kannattavuus tarkoittaa sitä, että yritys tuottaa tappiota ja syö siten omaa pääomaansa, joka ei tule kestämään ikuisuuksia. Yritystoimintaa aloittaessa on tyypillistä, että menoja syntyy jo ennen kuin on tuloja. Siksi tuoreilla yrityksillä kannattavuus onkin vasta pitkän aikavälin tavoite. Yrityksen kannattavuudessa haasteena on esimerkiksi nopeasti erääntyvät ostolaskut tai suuret investoinnit yhdistettynä myyntilaskujen pitkiin maksuaikoihin. Eli rahaa lähtee nopeammin kuin sitä tulee yritykseen.

Kannattavuutta lasketaan kahteen jaetuilla mittareilla, jotka ovat liikevaihtoon suhteutetut katemittarit (esim. myynti- ja käyttökate, liiketulos, rahoitustulos jne.) sekä pääomaan suhteutetut tuottomittarit (oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto, kokonaispääoman tuotto).

 

Vakavaraisuus

Yritys luetaan vakavaraiseksi silloin, kun se selviää myös taloudellisesti heikommista ajoista. Mitä suurempi oman pääoman suhde on vieraaseen pääomaan, sitä vakavaraisempi yritys on. Vakavaraisuuteen sisältyy mahdollisuus lisävelanottoon sekä yrityksen tappionsietokyky. Vakavaraisuutta mitataan seuraavilla mittareilla: suhteellinen velkaantuminen, nettovelkaantumisaste sekä omavaraisuusaste.

 

Maksuvalmius

Maksuvalmius on kunnossa silloin, kun yritys pystyy selviytymään juoksevista menoistaan, joita ovat esimerkiksi verot, ostot ja palkat. Tämä takaa toiminnan jatkumisen. Vaikka kannattavuus ja vakavaraisuus olisivat kunnossa, se ei tarkoita, että yrityksellä olisi hyvä maksuvalmius. Yritys voi joutua pahimmassa tapauksessa maksukyvyttömyytensä vuoksi konkurssiin, jos palkkoja tai ostoja ei kyetä maksamaan. Yrityksellä tulisi olla ylimääräistä puskuria tarpeeksi, jotta se pystyy selviytymään äkillisistä menoista.

 

Toiminnan laajuus ja tehokkuus

Liikevaihto, taseen loppusumma, henkilöstömäärä ja bruttotulos kertovat toiminnan laajuudesta.

Henkilöstötehokkuus saadaan laskettua esimerkiksi liikevaihto / henkilö, tai henkilöstökulut / henkilö.

 

Esimerkkejä, joilla voidaan kuvata kannattavuutta, vakavaraisuutta sekä maksuvalmiutta:

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) – Kuvaa yrityksen kannattavuutta ja onkin siten yksi tärkeimmistä omistajien ja sijoittajien käyttämistä mittareista. Tämä tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamasta pääomasta. Oman pääoman tuottoprosentti kertoo sen, kuinka paljon tilikauden aikana omalle pääomalle on kertynyt tuottoa.

Omavaraisuusasteprosentti – Mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappionsietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Luku kertoo sen, kuinka paljon omalla pääomalla on rahoitettu yhtiön varallisuudesta. Sitä vakaammalla pohjalla yrityksen liiketoiminta on, mitä suurempi omavaraisuusaste on.

Current ratio – Kertoo yrityksen maksuvalmiudesta yhden päivän aikana, joten luku saattaa vaihdella tilikauden aikana voimakkaasti. Luku kertoo siitä, onko yritys kykenevä selviytymään maksuistaan ajallaan ja edullisimmalla tavalla. Current ration avulla voidaan vertailla eri yrityksien maksuvalmiutta keskenään.

 

YHTEENVETO

Yrityksen sisäistä laskentatoimea tehdään pääosin tulevaisuuden ennakoimiseksi sekä mittareiksi asetettuihin tavoitteisiin. Laskennalla pyritään siihen, että pystytään tuottamaan mahdollisimman paljon mahdollisimman vähällä, eli lisäämään tehokkuutta siellä, missä sitä tarvitaan. Erilaiset laskelmat auttavat johtoa tekemään päätöksiä ja ennakoimaan tulevaa. Erilaisten budjettien tekeminen sekä kassavirran ennustaminen ovat yksiä sisäisen laskennan esimerkkejä.

Kannattavuus, vakavaraisuus sekä maksuvalmius luetaan yleisimpiin ja tärkeimpiin tunnuslukuihin. Näitä kolmea voidaan laskea eri tavoilla ja ne kertovat aina tietyn näkökulman. Esimerkiksi sijoittajat ovat kiinnostuneita yrityksen tunnusluvuista ja monet suuremmat yritykset tekevätkin vuosittain vuosiraportin, jossa käydään koko yrityksen talous läpi mukaan lukien nämä tunnusluvut ja niiden tulokseen vaikuttavat tekijät.

Jos luit esseeni/muistiinpanoni tähän pisteeseen asti niin toivon, että käteesi jäi tästä jotakin. Toivon myös, että mikäli huomaat, etten ole ymmärtänyt jotakin asiaa oikein niin kommentoisit ja opettaisit oikean tavan. Tai jos mieleesi tulee jotain, mihin olisi tärkeää perehtyä niin kerrothan siitäkin!

 

 

 

LÄHTEET

Alma Talent. 2019. Tunnuslukuopas. Luettu 27.11.2020.

https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/tunnuslukuopas

 

Hyyppä, J-P. 2015. Finanzilla. Sisäinen laskenta tehdään yritystä varten. Luettu 27.11.2020.

https://www.finazilla.fi/sisainen-laskenta-tehdaan-yritysta-varten/

 

Tenhunen, M-L. 2013. Tilisanomat. Mitä on johdon laskentatoimi ja mihin sitä tarvitaan – osa 1. Luettu 27.11.2020.

https://tilisanomat.fi/koulut/johdon-laskentatoimen-koulu-koulut/mita-on-johdon-laskentatoimi-ja-mihin-sita-tarvitaan

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close