Tampere
23 Feb, Friday
3° C

Proakatemian esseepankki

Yrittäjähenkisyys koulutuksessaKirjoittanut: Milana Itäpää - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

Yrittäjähenkisyys on noussut nykyaikana keskeiseksi käsitteeksi koulutusjärjestelmässä. Tämä essee tarkastelee, miten koulutus voi kannustaa nuoria kehittämään yrittäjähenkeä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Keskiössä ovat pedagogiset lähestymistavat, opetussuunnitelmat ja oppimisympäristöt, jotka voivat luoda vankan perustan nuorten tulevaisuuden menestyksekkäälle yrittäjyydelle.

Yrittäjyyskasvatus

”Yrittäjyyskasvatuksen määritelmä pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen yrittäjyyslinjauksiin (2017). Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on:

 • lisätä yrittäjyyteen liittyviä myönteisiä asenteita
 • vahvistaa yrittäjämäistä toimintaa
 • kehittää yrittäjyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tunnistaa omaa osaamista
 • aikaansaada uutta yrittäjyyttä.” (Opetushallitus. 2023.)

Yrittäjyyskasvatuksessa on tärkeää kokeileminen sekä toiminnallisuus, mikä toteutuu yrittäjyyteen ja työelämään liittyvissä kokemuksissa ja tehtävissä, esimerkiksi projektien ja yritysyhteistöiden muodossa.

Yrittäjyyskasvatuksessa on keskeistä vahvistaa oppijan yrittäjämäisiä valmiuksia, joita lapset ja nuoret tarvitsevat muuttuvassa yhteiskunnassa.

Yrittäjämäistä valmiutta ovat esimerkiksi:

 • mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
 • luovuus
 • aloitteellisuus
 • tavoitteellisuus
 • kyky muuttaa ideat toiminnaksi
 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • sisukkuus
 • vastuunottaminen
 • rohkeus
 • kyky ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä
 • kyky tehdä päätöksiä
 • epävarmuuden ja pettymysten sietokyky
 • kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa. (Opetushallitus. 2023.)

 

Pedagogiset lähestymistavat

Ensimmäisenä painopisteenä on pedagogisten lähestymistapojen rooli. Koulutusjärjestelmän tulisi painottaa aktiivista oppimista, joka mahdollistaa nuorille käytännön kokemuksen liiketoimintaan liittyvissä tilanteissa. Simulaatiot, projektit ja yrittäjävierailut voivat tuoda konkreettisen ulottuvuuden oppimiseen, rohkaisten opiskelijoita soveltamaan teoriaa käytäntöön.

Opetussuunnitelman kehittäminen

Toiseksi tarkastellaan opetussuunnitelman roolia yrittäjähenkisyyden edistämisessä. Koulujen tulisi sisällyttää opetukseen aiheita, kuten liiketalous, innovaatiot ja markkinointi varhaisessa vaiheessa. Käytännönläheisten harjoitusten avulla opiskelijat voivat kehittää liiketoimintaosaamistaan ja hahmottaa liiketoiminnan monimutkaisuutta.

Oppimisympäristön merkitys

Kolmanneksi keskitytään oppimisympäristön vaikutukseen. Joustavat ja kannustavat oppimisympäristöt voivat inspiroida luovuutta ja innovaatioita. Koulujen tulisi tarjota tiloja, joissa opiskelijat voivat työskennellä yhdessä, jakaa ideoitaan ja kokeilla omia liikekonseptejaan. Tämä luo mahdollisuuksia oppia toisiltaan ja kehittää tiimityöskentelytaitoja.

Yrittäjyyden etiikka ja vastuullisuus

Lisäksi on tärkeää korostaa yrittäjyyden eettisiä ja yhteiskuntavastuullisia näkökohtia. Koulutusjärjestelmän tulisi opettaa nuoria ymmärtämään liiketoiminnan vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön. Eettiset päätöksentekotaidot ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet voivat auttaa nuoria luomaan kestäviä liiketoimintakonsepteja.

Haasteet ja mahdollisuudet

Vaikka yrittäjähenkisyyden edistäminen koulutuksessa on olennaista, kohtaamme myös haasteita. Rahoituksen ja resurssien puute saattaa rajoittaa koulujen mahdollisuuksia tarjota laadukasta yrittäjyyteen kannustavaa opetusta. Koulutusjärjestelmän tulisi tunnistaa nämä haasteet ja etsiä luovia ratkaisuja, kuten kumppanuudet paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Kansainväliset vertailut

On myös hedelmällistä tarkastella muiden maiden käytäntöjä yrittäjähenkisyyden edistämisessä koulutuksessa. Kansainväliset vertailut voivat tarjota arvokkaita näkökulmia siitä, miten erilaiset koulutusjärjestelmät integroivat yrittäjyyden opetukseen ja miten ne valmistavat opiskelijoita liiketoiminnan haasteisiin globaalissa mittakaavassa.

Jatkuva arviointi ja palaute

Lopuksi, koulutusjärjestelmän tulisi omaksua jatkuva arviointi ja palautejärjestelmä. Tämä mahdollistaa joustavan reagoinnin muuttuviin työelämän vaatimuksiin ja auttaa tunnistamaan parhaita käytäntöjä yrittäjyyden edistämisessä. Opiskelijoiden kokemusten ja saavutusten arvioiminen auttaa koulutusta mukautumaan tehokkaammin yrittäjyyden kehittyvään dynamiikkaan.

Kokonaisvaltainen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta

Yrittäjähenkisyys koulutuksessa vaatii kokonaisvaltaista näkemystä, jossa otetaan huomioon pedagogiset, kurssisuunnittelun, ympäristölliset ja eettiset tekijät. Kun koulutusjärjestelmä onnistuu integroimaan nämä osa-alueet tehokkaasti, se voi todella valmistaa nuoria yrittäjiä, jotka eivät ainoastaan hallitse liiketoimintaosaamista, vaan myös kykenevät luovaan ongelmanratkaisuun ja vastuulliseen johtamiseen. Tämä luo vankan perustan tulevaisuuden yrittäjien sukupolvelle, joka pystyy navigoimaan liiketoiminnan monimutkaisessa maisemassa menestyksekkäästi.

Yhteenveto

Yrittäjähenkisyys koulutuksessa on olennainen osa nuorten valmistautumista monimutkaiseen ja muuttuvaan työelämään. Pedagogiset lähestymistavat, opetussuunnitelman kehittäminen ja oppimisympäristön muokkaaminen voivat yhdessä muodostaa vahvan perustan, joka rohkaisee nuoria kehittämään yrittäjähenkeään ja luovaa ongelmanratkaisukykyään. Näin koulutusjärjestelmä voi toimia moottorina nuorten innovatiivisuuden ja yrittäjätaidon kasvulle, luoden välttämättömän pohjan menestyksekkäälle tulevaisuudelle.

Lähteet:

Opetushallitus. Mitä on yrittäjyyskasvatus? Verkkosivu. 2023. Viitattu 22.11.2023.

https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/mita-yrittajyyskasvatus

Yes. Mitä yrittäjyyskasvatus on? Verkkosivu. Viitattu 22.11.2023.

https://yesverkosto.fi/yes/mita-yrittajyyskasvatus-on

Aalto. Mitä yrittäjähenkinen ajattelutapa tarkoittaa? Lauri Järvilehto. Uutinen. Viitattu 22.11.2023.

https://www.aalto.fi/fi/uutiset/mita-yrittajahenkinen-ajattelutapa-tarkoittaa

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close