Tampere
03 Dec, Sunday
-13° C

Proakatemian esseepankki

Voiko johtajuutta jakaa?Kirjoittanut: Säde Tiirola - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johtajuus on jo hetken aikaa ollut murroksessa, jossa tiimityön yleistyminen on asettanut johtamiselle suurempia tehokkuusvaatimuksia. Tiimeihin kohdistetaan enemmän painetta, eikä nimetyllä johtajalla aina ole yhtä suurta johtajuuden valtaa kuin aikaisemmin. Yksisuuntaisesta johtamisesta on siirrytty enemmän ja enemmän tiimin jäsenten yhteisvastuuseen.

Tiimijohtajuus

Tiimin johtamisessa on tärkeää sopia tavoitteista, työnjaosta ja ajankäytöstä sekä seurata tehtävien suorittamista ja laatua. Vaikka nämä kuulostavatkin yksinkertaiselta ja helpolta, se ei kuitenkaan aina ole käytännössä helppoa toteuttaa. Vaikeus johtuu tiimin yksilöistä, erilaisuudesta tiimin sisällä erilaisin tavoittein, kokemuksin ja osaamistaustoin. Toimivassa tiimissä keskitytään myös suhdekeskeiseen toimintaan, kuten tiimiläisten suhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon, ilmapiiriin, mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Tiimin johtajuudessa on kyse vuorovaikutuksen johtamisesta, se edellyttää useamman ihmisen panosta eikä voi olla vain nimetyn johtajan vastuulla. (Voiko johtajuutta jakaa, Emma Saaranen, 2017).

Jaettu johtajuus

Tiimin sisällä jaettu johtajuus on toimiva tapa organisoida tiimin tehtävä- ja suhdekeskeisiä toimintoja. Tiimiläiset voivat yhdessä jakaa johtamisen osa-alueesta alueita, joista he ottavat vastuun. Tiimi myös määrittelee yhdessä mitä vastuu käytännössä tarkoittaa. Tiimin tulee myös tehdä suunnitelmia sen varalle, kuka ottaa vastuuta, jos vastuuta ei suoriteta ajallaan tai jäsenten välille syntyy jännitteitä ja vuorovaikutuksesta riippuvia ongelmia. Jaetussa johtajuudessa kyse on aktiivisesta ja vastuullisesta vuorovaikutuksesta koko tiimin kesken. Johtajan roolina on erityisesti se, että jaetulle johtajuudelle luodaan mahdollisuus, edellytykset sekä yhdessä luodut pelisäännöt. On myös tutkittu, että tiimi saavuttaa parhaiten sille asetetut tavoitteet jaetun vastuunkannon ja johtajuuden keinoin. (Voiko johtajuutta jakaa, Emma Saaranen, 2017).

Jaetussa johtajuudessa on tärkeää, että jokainen on vastuussa yhteisen tehtävän suorittamisesta ja työskentelyn etenemisestä. Tiimin jäsenten tulee huomioida ja tiedostaa oman viestinnän vaikutukset ja seuraukset työskentelyilmapiiriin, yhteishenkeen ja työn onnistumiseen. On myös tärkeää, että jäsenet arvioivat ja kehittävät jatkuvasti tiimin toimintaa sekä ylläpitävät arvostavaa ja avointa työskentelyilmapiiriä. (Voiko johtajuutta jakaa, Emma Saaranen, 2017).

Kokemus

Olemme kahvilamme johtoryhmän kanssa jakaneet jaettua johtajuutta osa-alueilla jo pidemmän aikaa. Jokainen meistä viidestä vastaa tietystä vastuualueesta, sen näkyvyydestä ja toiminnasta työskentelyssämme. Lyhyellä aikavälillä jaettu johtajuus tuntuu toimivalta, mutta pidemmällä aikavälillä täytyy osata myös johtaa, ilman että aina tarvitsee kysyä muilta mielipidettä.

Koimme tarpeelliseksi, että omien vastuualueidemme lisäksi, meistä yksi vastaa tiimimme yhteisistä asioista, esimerkiksi palavereiden järjestämisestä ja suunnittelusta sekä kokonaiskuvan luomisesta. Lisäksi halusimme yhden henkilön, joka vastaa kahvilamme päivittäisestä työskentelystä ja toimii viestintäkanavana johtoryhmän vastuualueiden ja työntekijöiden välillä. Tämä kutsumamme ”ravintoiloitsija” panee yhdessä palavereissa päätetyt asiat toimimaan kahvilalla ja viestii uusista päätöksistämme työntekijöille sekä tuo työntekijöiden ajatukset johtoryhmälle. Ravintoloitsijamme pitää myös yhteyttä työntekijöihin, toimii heidän lähiesimiehenään ja huolehtii, että kaikki asiat ovat kunnossa kahvilalla. Halusimme tällä tavoin poistaa yleistä kaaoksen sekavuutta ja luoda selkeyttä toimintaamme.

Koen, että uusi toimintamuutosmalli on luonut selkeyttä ja toimivuutta jaetun johtajuuden osalta. Vaikka pidämme yllä jaettua johtajuutta vastuu-alueistamme, niin koen että on tärkeää, että meistä jokainen tietää missä menemme, mutta vain yksi tai kaksi panee toimeen asiat kahvilalla tai tiimimme sisällä.

 

 

Lähde:

Voiko johtajuutta jakaa – tiimin johtaminen murroksessa. Emma Saaranen. 2017. (https://www.pedacom.fi/blogi/voiko-johtajuutta-jakaa-tiimin-johtaminen-murroksessa)

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close