Tampere
22 Feb, Thursday
0° C

Proakatemian esseepankki

Valmentava tiimin johtaminen – yleiskatsaus kirjastaKirjoittanut: Roosa Haaka - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Valmentava tiimin johtaminen
Ristikangas, M-R., Lönnroth, A., Ristikangas, V. & Ristikangas, V.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto 

Kirja “Valmentava tiimin johtaminen” tarjosi minulle syvällisen katsauksen uudenlaiseen johtamistapaan, joka pyrkii tukemaan tiimien menestystä ja kasvua. Kirja käsittelee tärkeitä käsitteitä, kuten systeemisyyttä ja yhdessäohjautuvuutta. Nämä käsitteet ovatkin tulleet tutuksi myös akatemialla. Lisäksi kirjassa selitetään asioita käytännön esimerkkien kautta, jotka koin erittäin hyödylliseksi. Samalla kirja kuitenkin haastoi myös perinteisiä ajatusmalleja tiimien johtamisesta, joka antoi paljon ajateltavaa erilaisista johtamistyyleistä. 

Tämä essee tulee olemaan yleiskatsaus “Valmentava tiimin johtaminen” kirjaan.  Tulen nostamaan kirjan jokaisesta luvusta, jonkin kohdan esiin, jota itse pidän tärkeänä. Lisäksi jaan hieman omia ajatuksia ja kokemuksia nostetun aiheen ympärille.   

 

Ensimmäinen luku ja tiiminjohtajan kuusi kultaista sääntöä 

Syvennytään seuraavaksi kirjan ensimmäisen lukuun tarkemmin, joka on “kohti valmentavaa tiimin johtamista”. Aihe, jonka pariin hieman syvennymme ensimmäisestä luvusta, on kuusi ohjenuoraa tiiminjohtajalle, ja nämä koin itse tärkeiksi opeiksi kirjasta.  

Tiimin menestys perustuu usein perustekijöihin. Perustekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi selkeää yhteistä tavoitetta, joka toimii yhdistävänä tekijänä sekä vaatii jokaisen tiimiläisen sitoutumista. Tavoitteen tulisi olla merkityksellinen jokaisella tiimin jäsenelle, jotta siihen pystytään oikeasti sitoutumaan. Lisäksi on hyvä luoda kannustimia tavoitteen ympärille. (Ristikangas ym. 2021, s.26.)  

Toiseksi tiimin kasvu rakentuu osaamisen ja erilaisuuden hyödyntämisellä eli tiimiläisten vahvuudet täytyy osata ottaa käyttöön. Usein tiimistä löytyy monenlaista osaamista sekä erilaisia toimintatapoja, jotka tiimin täytyy oppia tunnistamaan, jotta ne nähdään voimavarana. (Ristikangas ym. 2021, s.26.)  

Kolmannessa kohdassa kerrotaan siitä, että tiimiläisten on tiedostettava se, että he tarvitsevat tosiaan. Kukaan ei saa saavutettua tiimin yhteisiä tavoitteita yksin, vaan tarvitsee siihen koko tiimin apua. Näin ollen tiimiläisten täytyy täydentää toistensa tekemisiä ja jakaa työtehtäviä, jotta yhteinen tavoite saavutetaan. (Ristikangas ym. 2021, s.26.) 

Neljännessä kohdassa puhutaan yhteisten toimintatapojen ja pelisääntöjen kehittämisestä. Ne ohjaavat tiimin yhteisen työn tekemistä sekä varmistavat tehokkaan toimimisen. Tärkeää on, että tiimiläiset sitoutuvat yhteisiin toimintatapoihin sekä pelisääntöihin. (Ristikangas ym. 2021, s.27.) 

Viidennessä kohdassa kehotetaan tekemään sujuvaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Tiimi toimii osana suurempaa kokonaisuutta ja tiimin sisäiset sekä ulkoiset sidosryhmät muodostavat yhdessä tärkeitä yhteistöitä. (Ristikangas ym. 2021, s.27.) 

Viimeisessä eli kuudennessa kohdassa puhutaan yhteisen vastuun jakamisesta. Jokainen tiiminjäsen on osa joukkuetta ja sitoutunut yhteiseen päämäärään. Yhteisen vastuun voi nähdä niin teoissa kuin puheissakin. (Ristikangas ym. 2021, s.27.) 

Pidän kaikkia yllä olevia kohtia erittäin tärkeinä tiimin sekä tiimijohtamisen kannalta, sillä niin sanotut peruspilarit on oltava kunnossa. Etenkin yhteinen tavoite, pelisäännöt ja tiimiläisten vahvuuksien hyödyntäminen on mielestäni erittäin tärkeässä roolissa tiimin kehittymisen kannalta.  Olemmekin Empiriassa käyneet keskusteluita näiden aiheiden ympärillä jo heti alusta alkaen, joka on kehittänyt meitä sekä vienyt tiimiämme eteenpäin.  

 

Toinen luku ja tiimin tarkoituksen eli mission tärkeys 

Tiimin tarkoitus eli missio, muodostaa perustan tiimin olemassaololle ja sen toiminnalle. Mission avulla tiimi pystyy vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Miksi me tiiminä olemme olemassa? Keitä varten olemme olemassa? Mikä on meidän perustehtävämme? Lisäksi olemassa oleva missio tarjoaa tiimille suunnan sekä merkityksen heidän toiminnalleen. Kun jokainen tiimiläinen ymmärtää merkityksen, niin luo se yhtenäisyyttä tiiminjäsenten välille. (Ristikangas ym. 2021, s.90.) 

Empirian missio on: Tehdään tulevaisuuden menestyjiä yhdessä. Mielestäni meillä on hyvä missio, jonka pystyn ehdottomasti omalta osaltani allekirjoittamaan. Hiljattain palasimme mission ja vision ääreen tarkastelemaan, ovatko ne meille edelleen ajankohtaiset. Mission kohdalla totesimme, että se on edelleen hyvä, mutta meidän täytyy korostaa viimeistä sanaa ‘yhdessä’ vielä enemmän.  

Mielestäni kirjassa kiteytettiin hyvin, kuinka tärkeä rooli missiolla on merkityksentunteeseen, sillä tiimin tarkoituksen ymmärtäminen onkin keskeinen maamerkki, joka tulisi olla ehdottomasti jokaisen tiimiläisen tietoisuudessa. Ilman selkeää tarkoitusta, voi tiimin toiminta vaikuttaa hajanaiselta ja merkityksettömältä. Mitä selkeämpi yhteinen tarkoitus on tiimiläisille, niin sitä merkityksellisemmältä ja tuloksellisemmalta yhteinen tekeminen tuntuu. (Ristikangas ym. 2021, s.90.) 

 

Kolmas luku ja yhteistyön positiiviset vaikutukset 

Kolmannessa luvussa syvennytään yhteistyön merkitykseen sekä käsitellään yhdessäohjautuvuutta. Yhteistyö on olennainen osa tiimin toimintaa, jonka avulla pyritään saavuttamaan yhteisiä tavoitteita. Yhteistyö voidaan nähdä prosessina, jossa tiimin jäsenet tekevät yhteistyötä, jotta yhteinen päämäärä voidaan saavuttaa. Tärkeää on, että tiimiläiset näkevät yhteistyön tärkeyden sekä uskovat sen olevan tehokkaampaa, tuottavampaa ja merkityksellisempää kuin yksin tekeminen. (Ristikangas ym. 2021, s.127.) 

Alleviivaisin yllä olevasta kappaleesta viimeisen lauseen, sillä mielestäni ilman tuota näkökulmaa yhteistyön merkitystä ei oikeasti sisäistetä. Lisäksi juuri tuo lause on mielestäni mission näkökulmasta katsottuna erittäin tärkeä, etenkin Empiriassa. Yhdessä pystyy aina parempaan kuin yksin.  

Käydään seuraavaksi läpi kuusi asiaa, jotka tulevat hyvän yhteistyön seurauksena.  

1.Tuloksellisuus vahvistuu 

Yhteisten toimintatapojen tietoinen kehittäminen vähentää sekaannuksia, jolloin ajankäyttö paranee tuottavammaksi.  

2.Asiakaskokemus paranee 

Yhteistyö mahdollistaa erilaisten näkökulmien hyödyntämisen, mikä johtaa asiakkaiden parempaan palveluun ja he kokevat palvelun laadun parantuneen. 

3.Innovatiivisuus kasvaa 

Yhteistyön avulla pystytään hyödyntämään tiimin osaamista monipuolisella tavalla. Tämä luo mahdollisuuksia luovien ratkaisujen kehittämiseen, joita taas pystytään hyödyntämään asiakkaiden haasteisiin.  

4.Merkityksellisyyden kokemus voimistuu 

Yhteistyön avulla pystytään ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja näin palvella asiakkaita myös tehokkaammin. Tämä kasvattaa työn merkityksellisyyden kokemusta ja tunnetta.  

5.Ajattelun laatu paranee 

Yhteistyö kehittää aivojen toimintaa, edistää vuorovaikutustaitoja ja parantaa ajattelun laatua sekä ongelmien ratkaisukykyä.  

6.Parantunut työhyvinvointi 

Onnistunut yhteistyö kannustaa tiimiläisiä sitoutumaan enemmän työhönsä. Tämä luo myönteisen kierteen, joka vahvistaa yhteistyön mindsettiä sekä sen vaikutusta. (Ristikangas ym. 2021, s.127.) 

 

Neljäs luku ja sisäinen motivaatio 

Neljäs luku liittyi yksilön ja tiimin kasvuun. Tästä luvusta tärkeänä osana nousi esiin sisäinen motivaatio, joka on aikaajoin myös puhututtanut Empiriassa. Motivaatio on tärkeä tekijä tiimissä, sillä se voidaan nähdä kasvua tukevana ja eteenpäin vievänä voimana. Valmentavassa tiimijohtamisessa motivaation ei kuuluisi tulla ulkopuolelta vaan sisäisen motivaation pitäisi kummuta jokaisesta itsestään. (Ristikangas ym. 2021, s. 242) 

Sisäisen motivaation olennaisia tekijöitä ovat autonomia, kyvykkyys, hyväntahtoisuus ja yhteenkuuluvuus. Autonomia merkitsee kykyä tehdä omia päätöksiään ja vaikuttaa omaan elämäänsä. Kyvykkyydellä tarkoitetaan luottamusta omaan osaamiseen ja kykyyn oppia uusia asioita. Hyväntahtoisuus ilmenee haluna auttaa muita. Yhteenkuuluvuudella taas tarkoitetaan tunnetta kuulumisesta yhteisöön. (Ristikangas ym. 2021, s. 244) 

Mielestäni jokaisen on hyvä pysähtyä välillä tarkastelemaan ja miettimään oman sisäisen motivaation “tilaa”. Onko se hyvä? Voisiko sitä jotenkin kehittää? Välillä kaikilla on varmasti vaikeuksia motivaationsa kanssa, mutta silloin mielestäni mitataankin tietyllä tapaa sisäistä motivaatiota. 

Yhteenveto 

Kirja “Valmentava tiimin johtaminen” todellakin esittelee uudenlaista ja nykyaikaista tiimien johtamistyyliä. Tämä kirja voisi olla hyödyllinen esimerkiksi johtajille ja tiiminvetäjille, jotka haluavat kehittää tiimejänsä ja tukea heidän menestystänsä. Tästä esseestä sai vain pintaraapaisun siitä, mitä kirja “valmentava tiimin johtaminen” pitää sisällään. Tässä esseessä korostettiin tiimin tarkoituksen merkitystä, yhteistyön positiivisia vaikutuksia sekä sisäistä motivaatiota.  

On hyvä muistaa, että valmentava tiimijohtaminen nähdään yhteisenä matkana, joka tarjoaa kasvumahdollisuuksia sekä johtajille että tiimille. Lisäksi kirjan loppusanoissa korostettiin, että johtotehtävissä kokee aina keskeneräisyyden tunnetta. Muista siis hyväksyä se tunne, jos työskentelet johtotehtävässä tai tiiminvetäjänä.  

 

Lähdeluettelo 

Ristikangas, M., Ristikangas, V., Lönnroth, A., Ristikangas, V. 2021. Valmentava tiimin johtaminen – yhdessäohjautuvuus ja systeeminen ajattelu onnistumisen tekijöinä. 2.p. Helsinki. Alma Talent.  

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close