Tampere
13 Aug, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Vahvuuksien merkitys – optimaalinen yksilö ja tiimiKirjoittanut: Heidi Hydén - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Positiivinen johtaminen: johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla
Wenström Sanna
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Meidän syksymme teemana on tiimi ja sitä tukevat ominaisuudet. Halusin tietoisesti ottaa bl:n roolissa tiimimme teemaksi tiimin tärkeyden, koska se helposti unohtuu arjen pyörteissä sekä työn imussa. Omassa mielessäni on ollut koko ajan huipputiimi, mutta tätä en ole tiimille ääneen koskaan sanonut. Olen avannut, miksi koko syksy painottuu tiimin ympärille ja paja-aiheet ovat ennakkoon valittu, mutta jostain syystä en ole uskaltanut puhua huipputiimistä. Ehkä haluan ensin kokeilla luomaani kaavaa ja todeta vasta lopussa mahdolliset huipputiimikokemukset, mikäli niitä syntyy.

 

Se mikä liittyy olennaisesti huipputiimiin, on tiimin jäsenien vahvuuksien tunnistaminen. Syksyn aikana suunnitelluissa pajoissa jokainen tiimimme jäsen suunnittelee ja toteuttaa ”opeta mua” pajan, jonka avulla tiimi oppii tunnistamaan toistensa vahvuuksia konkreettisemmin, mikä edesauttaa tehokkaampaa toimintaa ja tiimin jäsenien hyödyntämistä paremmin tulevissa projekteissa, vastuutehtävissä tai erilaisissa työtehtävissä. Tunnetyön kuormittavuutta ja negatiivisia tunteita voidaan tietoisesti vähentää keskittymällä ja huomioimalla ihmisten vahvuudet työyhteisössä (Wenström 2020). Uskon vahvan tiimin tuottavan tulosta paremmin kuin heikomman tiimin väkisin pusertaminen.

 

Tiimistämme Auri ja Markka toteuttivat pajan viitaten omien vahvuuksien löytämiseen sekä tunnistamiseen ja sitä kautta johdattelevana esimerkkinä itsensä tutkiskeluun. Pajassa nousi esiin ajatuksia herättäviä näkökulmia ja harjoitusten avulla saatu palaute muilta tiimin jäseniltä tuki omien vahvuuksien havainnoimista. Monesti sanotaan, että se mitä kuulee toisilta, on rinnastettavissa omiin vahvuuksiin. Esimerkiksi oma esimieheni antoi usein hyvää palautetta hyvin organisoiduista työyhteisön pikkujoulujen järjestämisestä ja tämä vahvistaa itse tunnistamaani vahvuutta organisoinnin saralla.

 

Vahvuuksien tunnistaminen on valtava voimavara työelämässä. Vahvuuksien avulla itsetunto, työn merkityksellisyys, työtyytyväisyys ja työnimu paranevat. Työntekijän henkilökohtainen suoritustaso nousee ja tavoitteiden saavuttaminen helpottuu. Vahvuuksien hyödyntäminen madaltaa stressitasoa, antaa energiaa ja lisää valovoimaisuutta työyhteisössä. (Wenstöm 2020.)

 

”Onko opittu asia vahvuus?” ­

 

Vahvuudet määritelmänä on haastava käsittää. Sen ympärillä on erilaisia tulkintoja, kuten mekin pohdimme aiheeseen liittyvässä pajassamme. Moni saattaa tulkita vahvuuden eri tavalla. Joku rinnastaa sen arvoihin, toinen kokee sen olevan sitä, missä on erityisen hyvä ja kolmas vertaa vahvuuksiaan siihen, missä pääsee parhaiten flow-tilaan. Itse tulkitsen vahvuuksien olevan kaikkea edellä mainittua. Wenström (2020) avaa kirjassaan vahvuuksien määritelmää seuraavasti. Vahvuuksien määritelmässä ja toimivuudessa hallitsee neljä piirrettä; autenttisuus, kyvykkyys, työn imu ja myönteiset tunteet.

 

Autenttisuus viittaa ihmisen hyvinvointiin, mikä koostuu minän eheydestä, mahdollisuudesta toimia omana itsenään sekä toteuttaa itseään. Kaikki nämä vaikuttavat ihmisen ominaisiin tarpeisiin ja mahdollisuuteen kasvaa täyteen potentiaaliin. Kyvykkyydellä tarkoitetaan tunnetta, mikä edistää ihmisen motivaatiota ja suoriutumista. Työn imu ja innostus ovat tärkeitä voimavaroja sekä työyhteisölle että henkilökohtaisella tasolla.Myönteisten tunteiden avulla on mahdollista kehittää luovuutta, ongelmanratkaisua, sosiaalisia suhteita, hyvinvointia ja terveyttä.

 

Vahvuuksien tunnistaminen jää usein melko pienelle marginaalille, koska kiinnitämme liiaksi huomiota esimerkiksi työyhteisössä henkilön työkokemuksen ja koulutuksien avulla saavutettuihin oppeihin ja taitoihin. Unohdamme täysin muut vahvuuspotentiaalit, kuten luonteenvahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Avattuna tällä tarkoitetaan sitä, että työssä voi menestyä pelkästään osaamisen avulla, mutta se ei tuota optimaalista hyvinvointia ja innostusta tai tärkeimpänä tulosta. (Wenström 2020.)

 

VOIMAKEHÄTEORIA

Voimakehä juontaa juurensa positiivisen psykologian vahvuusnäkemyksestä, mikä voidaan jakaa kahteen näkökulmaan. Ensimmäisenä ihmisen vahvuus voi olla mikä tahansa vaikka pyörällä ajaminen, mutta se mikä siitä tekee merkityksellisen, on sen tuottama hyvän olon tunne ja elinvoimaisuus. Toisena on vahvuuksien erilaiset lajit, kuten luonteenvahvuus, kyvykkyys, lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit ja voimavarat. (Wenström 2020.)

 

Wenströmin (2020) mukaan voimavyöhykkeestä puhutaan, kun ihminen kykenee hyödyntämään kaikkia edellä mainittuja vahvuusnäkemyksen eri osa-alueita tasapuolisesti. Tällainen tila on ihmiselle kukoistuksen optimaalinen taso. Ihmisen pitäisi pyrkiä tietoisesti ja aktiivisesti tunnistamaan osa-alueet itsessään, jolloin johtaminen ja organisointi helpottuisi sekä tehostuisi omassa toiminnassaan.

 

Kuvio 1. Voimakehän osa-alueet eli vahvuuksien kuusi lajia (Wenström 2020)

 

Voimakehä auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia sekä siitä voi olla hyötyä myös työyhteisössä tunnistamaan muiden vahvuuksia. Sen avulla pystyy tarkastelemaan omaa tilannetta. Työskenteleekö omien vahvuuksien parissa vai voisiko jotain kohtaa kehittää voimakehän avulla. Voimakehää kannattaa hyödyntää, jos miettii miten eri osa-alueilta löytyviä vahvuuksia voisi ottaa käytäntöön uudella tavalla. Onko mahdollista muokata työnkuvaa toiseen suuntaan, jotta se palvelisi enemmän henkilön vahvuuksia. (Wenström 2020.) Voimakehää voisi hyödyntää tehokkaasti omassa tiimissäni. Hieman harmittaa, että en törmännyt tähän teoriaan aikaisemmin, kun suunnittelin Evisionin syksyä. Tähän olisi voinut paneutua hyödyllisesti esimerkiksi käymällä yhtä osa-aluetta kerrallaan läpi yhdessä tiimin kanssa ja sitä kautta jaksottanut syksylle jokaisesta osa-alueesta oman pajansa. Samalla jokainen rakentaisi omaa henkilöprofiiliaan näiden kertojen pohjalta. Lopussa jokaisella tiimin jäsenellä olisi hallussaan oma vahvuusprofiili, mikä kirkastaisi tiimin jäsenen omaa itsetuntemustaan sekä muu tiimi oppisi toisesta enemmän.

 

Syksyn teeman pohjalta vahvuudet ovat tärkeässä roolissa ja panostamme siihen. Pohdin, miten me voisimme vieläkin paremmin tehostaa tämän hetkistä suunnitelmaa. Wenströmin (2020) kirjassa oli tähän hyvä esimerkki, millä voisi vahvistaa sekä tiimin jäsenien vahvuuksia että koko tiimin ymmärrystä tiimin jäsenien vahvuuksista. Puhutaan vahvuuspalautteesta. Vahvuuspalaute eroaa tavallisesta palautteesta sen vahvistavasta merkityksestä. Vertaa seuraavia kahta palautetta: ”Hienoa, että sait työn valmiiksi!” tai ”Olet todella tehokas ja tunnollinen, kun sait työn valmiiksi hyvissä ajoin ennen palautuspäivää!” Huomaatko eron? Jälkimmäinen palaute keskittyy, vahvistaa ja nostaa henkilön omaa potentiaalia. Vahvuuspalaute tukee innostusta ja sisäistä motivaatiota.

 

Vahvuuspalaute:

 

 1. Tunnista ja nimeä vahvuus, jonka havaitset
 2. Kerro, kuvaile ja selitä, mitä havaitset
 3. Arvosta ja kerro, mikä merkitys vahvuudella on muille

 

Vahvuuspalautteen avulla voisimme tukea syksyn teemaa ja keskittyä tulevaisuudessa antamaan palautetta vahvuuksien pohjalta. Sitä kautta tiimin jäsenien innostus ja motivaatiokin voisi nousta uudelle tasolle. Vahvuuspalautteen ei tarvitse vahvistaa kaikkia eri osa-alueita, vaan palautteen antaja voi keskittyä yhteen tai useampaan osa-alueeseen eli luonteenvahvuuteen, kyvykkyyteen, taitoihin ja osaamiseen, kiinnostuksiin, arvoihin tai resursseihin. Palautteen antajan pitää olla tietoinen henkilön vahvuuksista, jotta aitoa vahvuuspalautetta voi antaa. Sanoita vahvuuksia, anna palaute onnistumisesta ja kerro miten vahvuudet vaikuttivat onnistumiseen, keskity asioihin, mitä henkilö voisi kehittää, anna konkreettinen palaute ja nimeä se selkeästi (”hyvin tehty” ei riitä) ja arvosta ja selitä mikä merkitys henkilön vahvuuksilla on tiimissä. (Wenström 2020.)

 

Tein Wenströmin (2020) innoittamana luonteenvahvuustestin www.viacharacter.org sivulla, minkä avulla pystyin selvittämään ydinvahvuuteni sekä heikommat kasvuvahvuudet, joita halutessani voisin kehittää paremmiksi. Testin perusteella ydinvahvuuksiani ovat rehellisyys, rakkaus, reiluus, urheus, johtajuus ja luovuus. Mielestäni nämä osuvat kohdalleni hyvin ja muilta saatu palaute vahvistaa edellä mainittuja vahvuuksiani. Koen suurta innostusta johtamisesta ja rehellisyys on aina ollut osa minua. Kasvuvahvuuksissani korostuvat henkisyys, oppimisen ilo, harkitsevaisuus, anteeksiantavaisuus ja nöyryys. Näistä voi päätellä selkeästi sen, että harkitsevaisuuteni on välillä heikkoa äkkipikaisuuteni ansiosta ja mikä viittaa anteeksiantavaisuuteen, niin norsun muistini vaikeuttaa välillä anteeksiantamista ja asioiden unohtamista sekä eteenpäin menemistä. Ydinvahvuudet saattavat vaihdella eri elämäntilanteissa ja siksi niitä olisi hyvä tarkastella säännöllisin väliajoin sekä pohtia vaikuttaako sen hetkinen tilanne vahvuuksiin. Oma kehittyminen ja oppiminenkin voivat vaikuttaa vahvuuksien erilaisuuteen. (Wenström 2020.)

 

Luonteenvahvuuksien lisäksi koen vahvuuksiini myös järjestelmällisyyden, ihmistuntemuksen sekä kunnianhimon. Näitä vahvuuksia pääsen tälläkin hetkellä toteuttamaan omassa elämässäni. Bl:n rooli on antanut minulle paljon ja uskon toimivani aika vahvasti oman voimakehäni mukaisesti, koska voimakehän kuusi eri osa-aluetta toteutuvat omassa työssäni. Luonteenvahvuuksista pystyn hyödyntämään suurinta osaa hyvin, kyvykkyydessä hyödynnän järjestelmällisyyttäni, kiinnostuksissa korostuu ihmistuntemuksen merkitys, arvoissa oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo nostavat päätään, resursseina vapaus ja tila tehdä sekä toimia omalla tavallaan lisäävät motivaatiota ja osaamisessa pystyn hyödyntämään kokemustani. Kuulostaa ruusunpunaisilta laseilta, mutta asioilla on aina toinenkin puoli, mikä kuuluu asiaan. Bl:n rooli vaatii myös venymistä ja epämukavuusalueella pyörähtelyä eikä voimakehä välttämättä aina ole niin eheä. Se toimii hyvin päämääränä, mihin jokaisen olisi hyvä tähdätä.

 

 

LÄHTEET

Wenström, S. 2020. Positiivinen johtaminen: johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. E-kirja. Jyväskylä: PS-kustannus

Wenström, S. 2020. Positiivinen johtaminen on muutosjohtamista. LinkedIn. 13.9.2020. Luettu 4.10.2020. https://www.linkedin.com/pulse/positiivinen-johtaminen-muutosjohtamista-sanna-wenström?trk=read_related_article-card_title

VIA institute on character. Take the free survey. Luettu 4.10.2020. https://www.viacharacter.org

 

 

Kommentit
 • Essi Keränen

  Kiitos Heidi, tää essee ilahdutti tosi paljon! 🙂

  Olipa kivaa lukea sun ajatuksia tiimitoiminnasta ja bl:n roolista. Oon ollut itsekseni onnellinen, kun vihdoin on tullut sun aika olla teidän tiimin bl. Muistan kuinka jo kaks vuotta sitten puhuttiin molemmat, että tulevan tiimin johtaminen kiinnostaisi luultavasti jossain vaiheessa.
  Ihanaa kun uskalsit sanoa tavoittelevasi Evisionille huipputiimikokemusta. Uskon, että teistä todellakin on siihen ja tässä esseessä oli hyviä eväitä tiimille kuin tiimille. Osasit hyvin selkeyttää, miksi yksilöiden vahvuuksien tunteminen ja kehittäminen ovat niin tärkeässä asemassa tiimin menestyksen kannalta. Voimakehäteoriaan haluan tutustua paremmin esimerkiksi seuraavaa oppimissopimusta tehdessä, kiitos vinkistä! Ja toi vahvuuspalaute on niin tärkeä juttu, muistaispa aina itsekin kehua ja antaa palautetta kunnolla perustellen. Oli virkistävää lukea, että nimenomaan hyvänkin palautteen antamisessa on tärkeää auttaa kuulijaa havainnoimaan, miksi toiminta oli onnistunutta ja mitä seurauksia siitä oli. Eihän sitä muuten tiedä, miten ja miksi toimia jatkossakin hyvin, jos ei tiedä, mikä tarkalleen oli se juttu, joka meni hyvin ja mihin se johti.

  Mä oon tehnyt tuon saman luonteenvahvuustestin ja olikin kiva nähdä sulla samoja kärkivahvuuksia kuin mulla, kuten rakkaus, rehellisyys ja reiluus. Tästä vahvuusteemasta tai jostain muusta aiheesta olisi kivaa jutella sun kanssa enemmänkin. Olis kiva kuulla tarkemmin, miten olet kokenut hyödyntäneesi vahvuuksiasi tiimissä ja miten ne ovat kenties kehittyneet akatemia-aikana. Ja ehkä vielä, miten toivoisit hyödyntäväsi vahvuuksiasi jatkossa?

  Paljon paljon iloa ja voimaa syksyyn! <3

  21.10.2020
Post a Reply to Essi Keränen cancel reply

Add Comment
Loading...

Vastaa käyttäjälle Essi Keränen Peruuta vastaus

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close