Tampere
01 Oct, Sunday
11° C

Proakatemian esseepankki

Tulevaisuuden ajatuksiaKirjoittanut: Veli-Matti Kolari - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Soluessee, kirjoittajat Tiirola Säde, Koskinen Iida & Kolari Veli-Matti

 

Tämän esseen tavoite on selkeyttää tulevien Evisionin ja aputoiminimen Café & Bar KATTO:n omistajien ajatuksia omistajastrategiasta sekä luoda sitä kautta yhteistä pohjaa strategian suunnittelulle. Essee käsittelee arvoja, missiota ja visiota sekä mahdollisia muita tulevaisuuden haaveita Evision Osk:in avulla.

 

Mikä on omistajastrategia?

 

Omistajastrategia on dokumentaatio tai ajatus omistajien pyrkimyksistä ja ajatuksista yrityksen omistamisesta. Sen avulla vastataan kysymyksiin miksi ja millä tavalla omistetaan, mitkä ovat taloudellisten hyötyjen pyrkimykset ja millaiset velvollisuudet omistajilla on. Omistajastrategia kertoo konkreettisesti omistajien visioista ja suunnitelmista tulevaisuudelle, joka luo raamit ja linjaukset yrityksen toiminnalle ja strategian suunnittelulle. Koska omistajia ja yrityksiä on monenlaisia, jokainen omistajastrategia on uniikki ja räätälöity kyseiselle yritykselle omistajien toimesta. (Luoma 2018).

 

Omistajastrategia keskittyy hallintaketjun, roolien ja vastuiden selkeyttämiseen eri näkökulmista. Näkökulmat selkeyttävät roolitusta ja vastuun jakamista sidosryhmille, jotta niistä saadaan toimivat, läpinäkyvät ja oikeudenmukaiset. Päätöksentekoon keskitytään, jotta yrityksen kyvykkäimmät henkilöt päättäisivät yrityksen strategiasta sekä päätöksenteko olisi ketterää. Selkeimmät omistajastrategian hyödyt näkyvät yrityksen hallintaketjun sekä roolien ja vastuiden selkeydessä. Päätöksenteon vastuu ja selkeys auttaa yritystä toimimaan vaatimusten mukaisesti. (Luoma 2018).

 

Omistajien tahtotila arvoista, missiosta ja visiosta

Arvot

 

Usealla yrityksellä kuten meilläkin on arvot. Ne toimivat periaatteellisina ohjennuorina, joilla jokainen yrityksessä työskentelevä pystyy tekemään päätöksiä. Liian usein arvoiksi valikoituu vain hienoja sanoja, joilla halutaan vaikuttaa asiakkaiden mielikuviin yrityksestä. Hienojen sanojen taustalla tulee olla kuitenkin jokapäiväistä toimintaa, jossa se heijastuu. (Yrityksen-perustaminen.net n.d.) Hienoihin sanoista on helppo itsensä löytää. 

 

Yrityskulttuuri lähtee yrityksen jokaisesta ihmisestä ja sitä on tärkeä johtaa. Arvot on luotu johtamisen työkaluksi ja helpottamaan ammatillista päätöksentekoa – jos halutaan yrityskulttuurilla maksimoida menestyminen. Arvojen tulisi siis vastata kysymyksiin “teenkö nyt oikein” ja “kuinka pitäisi toimia”. Vahvasti näkyvillä arvoilla, joista pidetään kiinni, voidaan luoda kilpailuetua, koska ne tekevät yrityskulttuurista houkuttelevan työntekijöille ja sitä kautta asiakkaille. (Rautainen 2018.)

 

Arvoja luodessa tulee pohtia, miksi yritys on olemassa. Tämä on hyvä lähtökohta myös useamman yrittäjän vetämän yrityksen omistajastrategiaan. Yhteinen ymmärrys nykytilanteesta ja tavoitteista, johon ollaan päästy rehellisellä ja suoralla puheelle, tarjoaa pohjan, jossa yrittäjät osaavat toimia paremmin. Kun suurin kysymys miksi on saatu selvitettyä, on syytä pohtia nykytilaa ja sen toimintamalleja. Tukevatko ne tavoitteita? Kun muutostarpeet on tunnistettu, pohditaan, mitä muutetaan ja pidetään mielessä miksi niitä muutetaan. Usein muutokset voivat tulla “kehittymisen ilosta” ilman, että todellinen tarve on mielessä. Kehittyminen on kuitenkin pakollista ja jatkuvaa kilpaillulla alalla.

 

Koen meidän onnistuneen luomaan arvot, joilla voimme johtaa sekä jakaa vastuuta kentälle. Pystymme perustelemaan valintojamme arvoillamme, jolloin päätökset ovat olleet yhteisiä, ennen kuin asiasta ollaan yhdessä keskustelu.

 

Arvoiksi koemme yhteiskunnallisuuden, rehellisyyden ja menestyksen. Yhteiskunnallisuus näkyy haluna olla osana luomassa yhteiskunnallisesti merkittäviä toimia ja muutoksia. Rehellisyys välittyy kaikessa toiminnassamme. Olemme rehellisiä asiakkaillemme, työkavereille ja itsellemme. Menestys näkyy uusien ja kokeilevien liiketoimien luomisessa, jotka tuottavat sekä taloudellista hyötyä omistajille sekä muuten arvoon pohjautuvan toiminnan esimerkiksi sosiaalisesti. 

 

Missio

 

Koemme, että Katon omistajuus meille merkitsee ennen kaikkea vastuuta, josta missiomme kumpuaa. Meillä on vahva tahto kehittää paitsi yhtiötä, myös koko toimialaa. Keskusteluiden myötä missioksi on muodostunut, että Katon tarkoituksena on tehdä jotain merkityksellistä MARA alalle. Tämä tulee tapahtumaan omalla esimerkillä, johtamistyylillä ja edelläkävijyydellä. Katon tahtotila on panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja työntekijän kokemukseen sekä nostamaan ravintola työn arvostusta Suomessa.

 

Missio on sellainen, että sen kautta on pyrkimyksemme pohtia ja miettiä kaikkia muita toimiamme. Tämän koemme selkeyttävän toimintaamme ja valintoja, kun peilaamme suunnitelmia missioon. Mikäli suunnitelmat ei tue missiota, niin suunnitelmia pitää muuttaa. 

 

Frank Martela sanoo, että tutkimusten mukaan toisten auttamisella voi olla yllättäviä terveysvaikutuksia (Martela 2020). Koemme, että missiomme (MARA alan merkitykselliset teot) antaa meille ja työntekijöillemme vahvaa tarkoitusta työlle. Haluamme muuttaa ravintola työn arvostusta, voi olla osaltaan meidän työn ansiosta mahdollista tulevaisuudessa. Koemme, että tämä tekee työstämme merkityksellistä, minkä Martela myös nostaa esille. Kun pääsee tekemään itseään aidosti kiinnostavia asioita, käyttämään omaa osaamistaan ja toteuttamaan itseään, voi löytää työn merkityksen ihan perusasioista. (Martela 2021.)

 

Visio

 

Ajattelemme, että Evision on tulevaisuudessa merkittävä toimija yhteiskunnallisesti. Evision luo työpaikkoja sekä mahdollistaa uusien liiketoimien toiminnan. Omistajana meille on tärkeää olla hyvä työnantaja sekä samalla viedä työntekijöiden oikeuksia eteenpäin paremmalle tasolle. Erityisesti MARA-alan työntekijöiden arvostaminen on noussut yhdeksi pyrkimykseksi.

 

Katon visiona on olla vakiintunut illanviettopaikka Tampereella. Ehkä tämän mahdollistamiseksi meidän visiomme pitää tulevaisuudessa muuttaa Jari Parantaisen neuvojen mukaisesti, kaikken paras kattoterassi KOKO SUOMESSA muotoon. Suomen kokeneimpana tuotteistajana itsestään tituleeraava Parantainen tietää, että lupaaminen pelottaa aluksi. Siitähän voi joutua vastuuseen, joka aiheuttaa töitä ja tuskaa. Parantainen kuitenkin näkee, että tilanteen analysoinnin jälkeen luvataan ensin. Vasta tämän jälkeen pohditaan, miten lupaus pidetään tai ylitetään. (Parantainen 2019.)

 

 

Omistajien muut pyrkimykset ja haaveet Evision Osk:ina

 

Haluamme, että työmme on kokonaisvaltaisesti merkityksellistä meille sekä muille, yhteistyökumppaneille ja yhteiskunnalle. Haluamme olla rohkeita edelläkävijöitä liiketoimien kautta ja olla ylpeitä yrittäjyyden tarjoamista velvollisuuksista ja vastuista yhteiskunnallisesti. Meitä kiinnostaa uusien liiketoimien suunnittelu ja niiden toteuttaminen, prosessien hiominen tehokkaammiksi ja taloudellisten kannattavuuksien tarjoamat hyödyt. Haluamme ansaita oman elantomme yrittäjänä tai omistajana sekä luoda työpaikkoja Suomessa. Haluamme kehittää liiketoimia jatkuvasti, esim. tällä hetkellä tehostaa KATTO:n liiketoiminnan prosesseja tehokkaammaksi. Kouluttautuminen yrittäjänä mahdollisiin tulevaisuuden haaveisiin on osa tavoitettani. Tulevaisuudessa haluamme kokeilla sijoittamista yrityksen kautta ja tukea tulevaisuuden yrittäjiä esimerkiksi vierailemalla yrittäjyyteen painottuvilla kouluilla sekä auttaa heitä onnistumaan.

 

Olemme onnellisessa asemassa, kun saamme herätä yrittäjinä, joilla on tietenkin vastuuta, mutta myös vapauksia. Koemme työmme olevan tällä hetkellä hyvin merkityksellistä, kun saamme toimia henkilöstömme kanssa. Haluamme pitää työmme merkityksellisenä itsellemme sekä muille. Meille tärkeätä tulevaisuudessa on yhteinen hyvä, jota haemme koko verkostolle, jonka olemme KATTOlle luoneet. Tiedämme, että uusia liiketoimia tulee olemaan ja se antaa minulle päässäni tilaa irroitella sekä pohtia uusia hienoja konsepteja. Viime aikoina olemme kuulleet lauseen “Yritys ei voi menestyä, jos kaikki riippuu sinusta”. Haluamme aidosti hyvää Evisionille, joten vastuuta on jaettava ja on luotettava prosessiin, jossa työ on automatisoitua ja yrittäjistä riippumatonta.

 

 

Yhteenveto

 

Oli hyvä pysähtyä miettimään omistaja strategiaa ja sitä kautta omistajien omia tavoitteita. Tulevaisuuden miettiminen tässä haastavassa poikkeustilanteessa tuntuu haastavalta, kun ei tiedä mihin ollaan menossa. Nämä kuvatut asiat voivat tuntua parin vuoden päästä hölmöiltä ja väärin arvioiduilta, mutta ne tehdään parhaan osaamisen ja tiedon valossa tällä hetkellä. Ehkä juuri poikkeustilanteessa on tärkeää miettiä pylväitä, mihin toiminta nojaa. 

 

Pysähtyminen ja suuntaviivojen pohtiminen selkeyttää suuntaa mihin mennä. Tulevaisuudessa paljon kysymysmerkkejä, mutta tämä varmasti kuuluu asiaan tässä kompleksissa maailmassa. Täytyy vain luottaa prosessiin. 

 

 

Lähteet:

Luoma, T. 2018 Osaava omistaja. Hyvän omistamisen käsikirja. Katkelman osa kirjasta: Therman Peter. Alma Talent.

Martela, F. 2020. Tämä yksinkertainen harjoitus paljastaa arvosi – Frank Martela listaa 4 polkua merkitykselliseen elämään. Luettu 8.5.2021. https://duunitori.fi/tyoelama/filosofi-frank-martela

Parantainen, J. 2009. Liian törkeä lupaus. Luettu 8.5.2021. https://pollitasta.fi/2009/02/10/hyvan-tuotteistuksen-7-tunnusta/

Rautainen, A. 2018. Yrityskulttuuri johtaa toimintaa – onko yrityksesi arvoista siihen? Luettu 9.5.2021 https://ellunkanat.fi/nakemys/artikkelit/yrityskulttuuri-johtaa-toimintaa-onko-yrityksesi-arvoista/

Yrityksen-perustaminen.net. n.d. Yrityksen arvot, missio ja visio. Luettu 9.5.2021. https://yrityksen-perustaminen.net/yrityksen-arvot/

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close