Tampere
29 Jun, Wednesday
22° C

Proakatemian esseepankki

Toiminnan kannattavuus pähkinänkuoressaKirjoittanut: Siiri Hyytinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Toiminnan kannattavuus
Irina Eklund & Heidi Kekkonen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Yritystoiminnan kannattavuus on elinehto toiminnan jatkuvuudelle. Ilman kannattavaa yritystoimintaa, ei pystytä luomaan menestyneitä yrityksiä. Kannattavuus pitää sisällään talouden suunnitelmallisuutta, kuten esimerkiksi tietoa siitä, paljonko tuottoja ollaan saamassa ja minkä verran kustannuksia tulee olemaan. Näiden pohjalta pystytään myös hahmottelemaan, kuinka paljon voittoa tulisi jäädä sekä minkä verran rahoitusta tulee hankkia toiminnan tueksi. Kaikki tämä suunnitelmallisuus toimii yrityksen strategisen ja operatiivisen päätöksenteon tukena sekä pyrkii tekemään yrityksen toiminnasta mahdollisimman ennustettavaa. Talouden hyvällä suunnitelmallisuudella pystytään ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään vaurioita paremmin mahdollisten muuttujien ilmentyessä. Tässä esseessä esitellään yritystoiminnan kannattavuuden keskeisimpiä tekijöitä pähkinänkuoressa.   

 

Suunnitteluun liittyvää laskentaa kutsutaan yrityksen sisäiseksi laskentatoimeksi tai johdon laskennaksi ja siihen sisältyy muun muassa operatiivinen laskenta, kustannuslaskenta sekä investointi- ja vaihtoehtolaskelmat. Nämä laskennat ovat yleensä aina yrityksen sisäisiä ja vahvasti liikesalaisuuden piirissä. Sisäisen laskennan lisäksi yritystoiminnalla on myös ulkoista laskentaa, johon kuuluu esimerkiksi yrityksen tulojen ja menojen kirjaaminen, kirjanpito ja tilinpäätöksen tekeminen. Ulkoinen laskenta on pääsääntöisesti julkista tietoa ja sitä hyödynnetään verotustiedoissa sekä yritysten ulkoisille sidosryhmille raportoitaessa. Yrityksen sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi kulkevat käsikädessä, sillä ulkoista laskentaa käytetään usein sisäisen laskennan suunnittelun tukenaMolemmat laskentatoimet ovat äärimmäisen tärkeitä yrityksen kannattavuuden näkökulmasta.  

 

Kuten alussa mainittiin, yrityksen toiminnan kannattavuus on elinehto toiminnan jatkuvuudelle ja se riippuu yrityksen tuottojen ja kustannusten määrästä. Pähkinänkuoressa voidaan sanoa, että toiminta on kannattavaa, jos tuotot ovat suuremmat kuin kustannukset. Näiden lisäksi on kuitenkin olemassa myös erilaisia talouden tunnuslukuja, joiden avulla on helpompi tutkia yrityksen kannattavuutta esimerkiksi tuloslaskelmasta. Keskeisimpiä tunnuslukuja kannattavuuden näkökulmasta ovat myyntikate, käyttökate, liiketulos ja tilikauden kokonaistulos. Tunnusluvut voidaan laskea suhteellisena osuutena liikevaihdosta, jolloin saadaan myyntikate-, käyttökate-, liiketulos- ja tulosprosentti.  

 

Yleisin toiminnan kannattavuuden mittari on yrityksen tulos ja sen seuraaminen. Tulosta seurattaessa tulee kuitenkin olla tarkkana, mitä osaa siitä seurataan, sillä tuloksella voidaan tarkoittaa useaa asiaa. Tulosta tarkastellaan aina tietyltä ajanjaksolta, esimerkiksi tilikaudelta (yleensä 12kk). Tuloksen lisäksi voidaan tarkastella liikevaihtoa, joka koostuu myyntituotoista. Kun myyntituotoista vähennetään kustannukseen kuluneita eriä, saadaan aikaan erilaisia tuloskäsitteitä. Liikevaihtoa ja kustannuseriä tarkastellaan yleensä aina ilman arvonlisäveroa. Myyntituottojen lisäksi yrityksellä voi olla myös muita tuloja, kuten esimerkiksi käyttöomaisuuden myynnistä saadut tuotot tai varsinaisen liiketoiminnan ulkopuolelta tulevat tuotot (esim. vuokratuotot) 

 

Kokonaistulos voidaan koostaa vähentämällä tuotoista myytävän tuotteen tuotannosta tai hankinnasta aiheutuneet kustannukset sekä toiminnan kiinteät kustannukset.  Kiinteisiin kustannuksiin sisällytetään usein vuokran ja henkilöstökulujen lisäksi poistot, korkomenot ja verot. Kokonaistuloksen voi löytää yrityksen tuloslaskelman viimeiseltä riviltä ja se kertoo lukijalle, kuinka paljon yrityksen omistajalle jää tuotoista, kun kaikki liiketoiminnan kulut on vähennetty siitä.  

 

Kokonaistuloksen lisäksi tuloslaskelmasta voidaan tarkastella liiketulosta, joka saadaan, kun tuotoista vähennetään kaikki varsinaisen liiketoiminnan kulut. Kuluihin sisällytetään tyypillisesti muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä poistot. Liiketulos kertoo hyvin perus yritystoiminnan kannattavuudesta, mutta se ei ota kantaa yritystoiminnan rahoittamiseen ja kuinka paljon yritys maksaa veroja.  

 

Yrityksen kannattavuutta voidaan siis tarkastella monesta eri kulmasta ja tarkasteluun voidaan käyttää apuna useita erilaisia tunnuslukuja. Kannattavuuden systemaattinen laskeminen ja tarkastelu on erityisen tärkeää yrityksen omistajille sekä johdolle, jotta yritystoiminnasta saadaan luotua kannattavaa pitkällä tähtäimellä. Tämän takia on elinehto, että omistajat ja johto ovat perillä kannattavuuteen keskeisesti liittyvistä tunnusluvuista, jotta mahdollisiin muuttujiin keretään reagoida ajoissa.  

 

Lähteet 

Eklund, I. & Kekkonen, H. 2011. Toiminnan kannattavuus. WSOYpro.     

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close