Tampere
08 Dec, Thursday
-3° C

Proakatemian esseepankki

TilinpäätösKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

 

Tilinpäätös on yrityksen vuosittain tehtävistä lakisääteisistä raporteista, joka selvittää yrityksen tuloksen ja varallisuuden. Tilinpäätös tehdään tilikauden mukaan, joka on 12kk. Ainoastaan poikkeustapauksissa se voi olla lyhyempi tai pidempi. Kuitenkin yleensä aloittavan yrityksen tilikausi voi määräytyä pidemmäksi.

 

Tilinpäätös

 

Tilinpäätöksessä on ilmettävä tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, liitetiedot sekä kirjanpito- ja aineistoluettelo. Tilinpäätös on vielä tarkastettava ja allekirjoitettava yrityksen hallituksen toimesta. Esimerkiksi osakeyhtiöissä on määrätty osakeyhtiölain mukaan, että kirjanpito ja varainhoito on asianmukaisesti järjestetty.

 

Tilinpäätös on laadittava viimeistään neljän kuukauden sisällä tilikauden päätyttyä. Tilikauden ollessa kalenterivuosi, on tilinpäätöksen oltava valmis viimeistään 30.4. Myöhästyneestä tilinpäätöksestä lähetetään yritykselle uhkasakko. Uhkasakko on kohdistettu henkilölle, jonka tehtävänä on allekirjoittaa ja tarkistaa tilinpäätös. Sakon määrittää Patentti- ja rekisterihallitus.

 

Tilinpäätöksen liitteeksi voidaan myös laatia toimintakertomus. Pienyrityksille se ei ole pakollinen. Toimintakertomukseen liittyy tietyn verran lainalaisuuksia ja sen on täytettävä osakeyhtiölain edellytykset. Edellytyksiä ovat:

  • tilikauden ja sen jälkeiset olennaiset tapahtumat;
  • arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä;
  • selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta;
  • arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ja muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä;
  • arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta;
  • taloudellista asemaa ja tulosta koskevat tunnusluvut;
  • henkilöstöä ja ympäristötekijöitä koskevat tunnusluvut ja tiedot; sekä
  • mahdolliset täydentävät tiedot ja lisäselvitykset annetuista luvuista.

 

 

 

Tuloslaskelma

 

Tuloslaskelma kertoo, mistä meno- ja tuloeristä yrityksen tulos muodostuu tilikauden aikana. Tuloslaskelma ei ole täysin sidoksissa tilikauteen, vaan sitä pystyy laatimaan myös lyhyemmille tarkastelujaksoille. Lyhyen tarkastelujakson etuna on se, että toimintaa pystytään ennakoimaan lähitulevaisuudessa tarkemmin. Useissa budjetti- ja kassavirtalaskelmissa käytetään apuna tuloslaskelmaa, tai oikeastaan osia siitä. Karkea tuloslaskelma pitää sisällään liikevaihdon, josta vähennetään juoksevat kulut ja omaisuuden poistot ja mahdolliset arvonalentumiset, jotta voidaan laskea liikevoitto. Liikevoitosta seuraavaksi tarkastellaan rahoitustuotot ja –kulut. Näiden jälkeen selviää voitto tai tappio ennen veroja. Kun verot on vähennetty, tulee selville tulos tai tappio.

 

Tase

 

Tuloslaskelma mittaa yrityksen kannattavuutta. Tase mittaa yrityksen varallisuutta, mutta myös velkoja. Molempia laskelmia kannattaa tarkastella yhdessä. Pelkästään tuloslaskelman tarkastelu saattaa antaa virheellisen kuvan yrityksen tilanteesta.

Taseessa on kaksi puolta: Vastaavaa ja vastattavaa. Näiden lopputuleman on oltava saman suuruisia. Tase mittaa yrityksen varallisuuden (vastaavaa) ja rahan, millä yrityksen varallisuus on hankittu (vastattavaa).

Esimerkiksi Portaalilla vastaavaa puolella olisi laitteisto, rahat ja saamiset. Vastattavaa puolella oma pääoma (omat rahat) ja vieras pääoma (laina). Kaikilla akatemialaisilla on ulkoinen kirjanpitäjä, joten huomiota tuloslaskelmaan ja taseeseen kiinnitetään liian vähän. Yrittäjänä kannattaa ehdottomasti tutkia ainakin omaa pääomaa. Siitä huomiona varojen ja velkojen erotus. Varsinkin toimenpiteiden osalta, jos oma pääoma on negatiivisen puolella. Tällöin on syytä palata aikaisempien vuosien tuloslaskelmaan ja taseeseen, selvittää, mistä tappio johtuu ja tehdä korjaavat strategiset toimenpiteet.

 

 

Rahoituslaskelma

 

Rahoituslaskelma tilinpäätöksessä on tarkoitettu listautuneille yrityksille tai yksityinen osakeyhtiö tai osuuskunta, joka ylittää yli 7 300 000 liikevaihdon, taseen loppusumma on yli 3 650 000 tai yrityksen palveluksessa on yli 50 henkilöä. Laskelmalla annetaan selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Se tulee tehdä siten, että se kuvaa liiketoiminnan, investointien että rahoituksen rahavirtoja. (Minilex, 2018)

 

 

Eventan tilinpäätöstä tehdessä huomasi, kuinka merkittävä rooli kirjanpitäjällä on koko prosessissa. Onhan tilinpäätös yksin ulkoisen laskennan merkittävin raportti. Huolestuttaa kuitenkin hyvin paljon se, että Akatemialla ei tarpeeksi painoteta ulkoisen laskennan vakavuuteen ja siihen, että loppuvastuu on kuitenkin yrittäjällä itsellään. En osaa yhtään sanoa, miten muissa tiimiyrityksissä on tilinpäätökset menneet, mutta omalla kohdalla merkittävin työ tilinpäätöksen eteen olivat puuttuvat tositteet. Ei suinkaan se, miten niitä merkitään, vaan se, että kuinka paljon niitä oli kadoksissa. Toinen haastava asia oli varastojen arvojen määritys, sekä omalla osalla lahjakorttien myyntiin liittyvät haasteet. Suosittelen isosti lahjakorttien kirjanpidollisiin toimenpiteisiin tutustumista, ennen kuin alkaa niitä myymään. Voi tulla aika monta ylläriä.

 

 

Lähde:

https://tilisanomat.fi/yleiset/tilinpaatoksen-allekirjoittaminen

 

https://taloushallintoliitto.fi/kirjanpidon-abc-mita-jokaisen-tulisi-tietaa-kirjanpidosta/tilikausi-ja-tilinpaatos/toimintakertomus

 

https://virtuallawyer.fondia.com/fi/articles/tilinpaatoksen-ja-toimintakertomuksen-sisalto

 

https://www.talousverkko.fi/tuloslaskelma/

 

https://www.talousverkko.fi/mika-on-tase-ja-mita-se-kertoo/

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336#L3P11

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close