Tampere
02 Dec, Saturday
-13° C

Proakatemian esseepankki

Tiimin perustukset kuntoonKirjoittanut: Jan Sihvonen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Johtaminen. keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit.
Riitta Viitala
Eila Jylhä
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto johtamiseen

Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoria ja trendit – kirja on suunnattu johtamista opiskeleville korkeakouluopiskelijoille sen avatessa johtamisen perusteet laaja-alaisesti. Lähdin lukemaan tätä kirjaa tiimini Wauren perustamisen alussa, sillä aikaisempaa kosketusta johtamiseen ei ollut. Tässä esseessä käsittelen melko suppeaa osaa kirjasta, mutta juuri sitä, jonka näen keskeiseksi tiimityöskentelyn kannalta eli tiimijohtamisen, Proakatemian ollessa tiimijohtamiseen keskittynyt korkeakoulu.

Mitä johtajalta vaaditaan?

 

Johtaminen on kuin taidetta. Se on vaikeasti määriteltävissä ja se muotoutuu jokaisessa tilanteessa toteuttajansa ja johdettavien mukana. On kuitenkin tutkittu, että johtajalta vaaditaan laaja-alaista ajattelukykyä ja ymmärrystä siitä mitä pitää tehdä seuraavaksi, jotta tavoitteet saavutetaan, eli se vaatii syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä. Tavoiteisiin päästääkseen tulee johtajan osata motivoida ja sitouttaa johdettavia kohti päämäärää. Tämän ohella on tärkeää, että johdettaville löytyy heidän osaamistasoaan vastaavat tehtävät ja että heitä haastetaan kehittymään. Erittäin tärkeää on myös kommunikointi ja yhteistyön sujuvuudesta huolehtiminen. (Viitala & Jylhä 2019, 17, 24, 15, 17.)

 

Edellistä hieman syventäen. Proakatemialla ja tiimijohtamisessa johtaminen keskittyy ihmisten johtamiseen asioiden johtamisen sijasta. Ihmisten johtamisessa tärkeitä johtajalta vaadittavia taitoja ovat mm. tiedonhankinta, sen käsittely ja kyky välittää tietoa eteenpäin, sekä isojen asiakokonaisuuksien ymmärtäminen, tiivistettynä kognitiiviset taidot. Tiedon välittämiseen ja kommunikointiin liittyy ihmisuhdetaidot, kykyyn vaikuttaa ja vakuuttaa, sekä tulkita käyttäytymistä ja ihmisten välisten suhteiden tilaa. Hyvä johtaja edistää omalla käytöksellään hyvien vuorovaikutussuhteiden kehittymistä. Lisäksi johtoportaan tulee kyetä hahmottaa liiketoiminnan perusteet, jotta yritys, jonka tarkoituksena on tehdä voittoa onnistuisi siinä kannattavasti. Lopuksi johtaja tarvitsee strategisia taitoja, se on kykyä yhdistää edellä mainittuja ja luoda niiden avulla kokonaiskuvaa tulevasta, jotta tavoitteisiin päästään. (Viitala & Jylhä 2019, 44, 45, 46.)

 

Johtaminen tiimissä

Tiimissä tai yrityksessämme Wauressa tehdään päätöksiä yhdessä, joka vaatii sitä, että tiimin on osattava toimia yhdessä. Jotta voidaan toimia yhdessä, täytyy olla kykyä kuunnella, kysyä, pyrkiä näkemään asioita eri näkökulmista ja yhdistelemään edellä mainittuja. Tähän tarvitaan dialogikyvykkyyttä. Ilman rakentavaa dialogia sorrutaan usein puolustamaan omia näkemyksiä, jolloin aikaa ja energiaa kuluu arvovaltataisteluihin. (Viitala & Jylhä 2019, 250.)

Edellä mainittuun dialogiin viitaten, kukoistaakseen tiimityö edellyttää tiimin jäseniltä toimivia vuorovaikutussuhteita, avointa keskustelukulttuuria ja halua sitoutua tiimiin. Se vaatii yksilöltä halua kehittää tiimityötaitoja ja noudattaa yhteisiä sääntöjä. Jos edellä mainitut asiat toteutuvat ja ihmiset kantavat vastuun, niin tiimityö voi olla parhaimmillaan tehokasta, luovaa ja taata korkean laadun. (Viitala & Jylhä 2019, 266.)

Isoimpia haasteita tiimityössä on yhteistyöongelmat tai huono johtaminen, jonka seurauksena esimerkiksi tiimin liian vähäinen päätösvalta tai tavoitteiden puuttuminen. Vaikka on tärkeää, että tiimissä kaikki ovat tasa-arvoisia, niin aina täysin demokraattinen päätöksenteko ei ole tehokasta. Tiimin tulisi valita keskuudestaan vetovastuuhenkilö, kenen päätöksentekokykyyn luotetaan, kellä on rooli muiden tukijana ja kuka keskustelee tiimin ulkopuolelle. Proakatemialla he ovat yleisesti tunnettu Business leadereinä. (Viitala & Jylhä 2019, 268.)

 

Pohdinta

Liitän johtamisen läheisesti myyntityöhön sen laajemmassa merkityksessä, jossa keskiöön nousee vuorovaikutus.  Myynninkurssilta on mieleeni painunut seuraava; ”Myyntityö on vuorovaikuttamisen taidetta vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi.” Näen vuorovaikuttamisen tärkeänä osana johtajuutta. Johtajuus, myynti ja vuorovaikuttaminen taas liittyvät yritys- ja liiketoimintaan, sillä voittoa tavoittelevan yrityksen tulee tehdä myyntiä.

Osaa tiimistämme turhauttaa istua ja ”oppia” akatemialla dialogiringin myötä. Näen asian niin, että tilanteessa opetellaan juuri tätä johtajalta, myyjältä tai yrittäjältä vaadittavaa vuorovaikuttamista, jossa itse dialogin aihe saattaa olla toissijaista, tutkinto-ohjelmamme ollessa yrittäjyys ja tiimijohtaminen. Esseessä mainitsemani rakentavan dialogin puuttuminen onkin näyttäytynyt tiimissäni juuri turhautumisena ja ehkäpä arvovaltataisteluina. Näen että kehitystä on kuitenkin tapahtunut hurjasti kuluneen vuoden aikana. Suurin osa ihmisistä löytää paikalle, eriävistä näkökulmista ei suututa ja halutaan osallistua rakentavasti keskusteluun yrittäen ymmärtää muita. Ymmärrän myös turhautumista sillä nämä vuorovaikutustaidot ovat erittäin vaikeasti mitattavissa.

Esseessä käsitellyt asiat ovat hyvin sovellettavissa tiimiini Proakatemialla. Proakatemialla tulisi olla tähän kirjaan pohjautuen pakollinen kurssi tai se pitäisi vähintään jokaisen lukea, koska johtajuus on osa tutkinto-ohjelmaa ja tiimiä voitaisiin lähteä rakentamaan niin, että kaikki ymmärtävät johtamisen perusteet. Lisäksi kirjassa on esitetty tiimin kehittymisvaiheet, jotka tästä esseestä ovat jäänet pois. Olisi huomattavasti helpompi alkaa rakentamaan taloa, kun perustukset olisivat kunnossa.

 

Lähteet

Viitala, R. Jylhä, E. 2019. Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. E-kirja. Edita Publishing Oy.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close