Tampere
02 Mar, Saturday
0° C

Proakatemian esseepankki

Tiimiälyn hyödyntäminen tulevaisuuden työelämässäKirjoittanut: Anniina Tirkkonen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tiimiäly- opas muuttuvaan työelämään
Ida Hakola
Ilona Hiila
Maaretta Tukiainen
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Luin kirjan Tiimiäly, jossa puhutaan työelämän muutoksesta ja tiimityön merkityksestä tulevaisuudessa. Kirjassa käydään läpi taitoja, jotka ovat tärkeitä yksilöille, tiimeille sekä organisaatioille tulevaisuudessa ja kerrotaan hyviä vinkkejä siihen, miten tiimiälyn omaava tiimi rakennetaan ja millaiset ominaisuudet ovat tärkeitä.

Tekoälyn vaikutukset työelämään

Tekoälyä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa työpaikoilla ja organisaatioissa koko ajan enemmän ja tämä muuttaa ja korvaa työtehtäviä ja työntekemistä. Tekoälyllä voidaan nopeuttaa ja tehostaa työntekoa ja osa virheistä voidaan eliminoida kokonaan sen avulla. Kun yritykset haluavat menestyä, se tarkoittaa, että toimintaa tehostetaan ja asiakkaita palvellaan paremmin.

 

Ihmisen ei kannata lähteä kilpailemaan tekoälyn kanssa, vaan ymmärtää kuinka voi hyödyntää tätä ja keskittyä itse sellaisiin asioihin joihin tekoäly ei pysty. Työntekijöiltä tarvitaan tulevaisuudessa enemmän taitoa asettaa oikeita kysymyksiä tietokoneille kuin osata itse vastata niihin. Vanhojen toimintamallien haastaminen ja kyseenalaistaminen ja arvostelukyky ovat taitoja, joita tulevaisuuden työelämässä tullaan tarvitsemaan. Tulevaisuudessa tiimin merkitys korostuu, koska yksittäisten ihmisen on hankalaa olla tekoälyä viisaampia, mutta tiimissä vuorovaikutuksessa voidaan päästä ratkaisuihin, joihin ei yksin tai pelkällä tekoälyllä päästä. Tekoälyä ei kannata ajatella uhkana vaan työkaluna ja ratkaisuna vielä parempien tulosten saavuttamiseksi. Organisaatiolle tuo arvoa se, mitä tiimi tekee tekoälyn keräämällä ja käsittelemällä tiedolla ja millaisia tehtäviä laitamme tekoälyn ratkaisemaan.

 

Yritykselle tuo kilpailuedun myös, jos asiakaspalvelun hoitaa ihminen eikä tekoäly, varsinkin jos muut siirtyvät siihen. Työelämän uudistuminen koskee meitä kaikkia ja vaatii meiltä uusien taitojen oppimista ja vanhojen hylkäämistä. Uudistumiskyky on tärkein ominaisuus, jota tulevaisuudessa organisaatiot tarvitsevat ja se tarkoittaa koko organisaation ajattelutavan muutosta. Kun muutos tapahtuu ja tekoäly sekä tiimityö korostuu, myös johtajuuden täytyy muuttua organisaatiossa. Tällöin vanha hierarkinen johtamismalli ei enää palvele yrityksen menestymistä parhaiten. Johtajan ja organisaation on keskityttävä hallitsemisen sijaan mahdollistamiseen, motivoimiseen ja vastuuttamiseen. Kilpailuetu syntyy yrityksiin siitä, että tiimiläiset laittavat viisaat päät yhteen ja yhdessä hyödynnetään teknologiaa. Avainasemassa on yhteinen suunta, tavoite, visio, merkityksen tunne, strategia sekä muutoksensietokyky.

 

Työelämän muutos yksilön näkökulmasta

Yhä useampi työ tulee tulevaisuudessa olemaan asiantuntijatyötä ja sitä tehdään yrittäjämäisesti eri organisaatioiden, yhteisöiden ja tiimien kanssa. Oman ajankäytön ja projektinhallinnan taidot korostuu ja yksilöiden tulisi panostaa näihin. Suurin osa töistä tehdään tiimissä, joten onnistuminen vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja. Työtä tullaan tekemään enemmän aika- ja paikkariippumattomasti, joten itsensä johtamisen taidot tulee olla kunnossa. Työstä tulee monipuolista ja opettavaista. Tärkeitä asioita yksilöillä ovat siis luova ajattelu sekä älykäs tiimityö.

 

Ihmisen merkitys menestystekijänä

Organisaatiossa käytetään nykyään paljon aikaa raha-asioiden miettimiseen, kun pitäisi keskittyä samassa balanssissa ihmisiin. Pitäisi käyttää enemmän aikaa ja resursseja osaajien etsimiseen, työroolien selkiyttämiseen ja parhaiden tekijöiden sitouttamiseen. Raha ei voi olla yritykselle tärkein asia, jos yritys haluaa menestyä. Täytyy nostaa potentiaaliset tekijät parempiin tehtäviin ja antaa heille vastuuta sekä pitää huoli että he viihtyvät työssään ja kokevat olonsa merkitykselliseksi. Näin heidät saadaan sitoutettua työhön sekä saadaan heistä täysi potentiaali irti ja tällöin motivaatio kasvaa. Muuten yrityksen on vaikeaa kasvaa ja kehittyä.

 

Yhteispeli tekoälyn kanssa on avain menestykseen tulevaisuudessa. On tärkeää osata hyödyntää tekoälyä ja panosta ihmisenä siihen, mitä tekoäly ei voi tehdä, mm ihmistaidot.

Se, mitä työntekijät tällä hetkellä osaavat ja mitä nyt pidetään tärkeänä, ei vastaa sitä, mikä tulevaisuudessa edellytetään. Yrityksissä on tärkeää alkaa miettiä myös työtehtävien uudelleenajattelemista ja organisointia.

 

Oppiminen on kykyä muuttua

Meidät on kouluissa opetettu siihen, että kokeisiin opetellaan asiat ulkoa ja kuka harjoittelee kokeeseen eniten, pärjää parhaiten. Tulevaisuudessa meidän on kuitenkin parempi varautua ja asennoitua jatkuvaan muutokseen. Se, mikä ratkaisee työelämässä selviytymisen, on kykymme muuntautua ja oppia uusia taitoja. Parhaiten tulee pärjäämään he, jotka ovat valmiita omaksumaan jatkuvasti lisää tietoa ja viemään sen käytäntöön sekä omaavat kyvyn muuttua kehityksen mukana. Keskiössä tulee olemaan ihmisen kyky kasvaa ja toimia tarkoituksenmukaisella tavalla muuttuvassa ympäristössä ja tilanteissa ja Itsetuntemuksella ja asenteella on siinä suuri rooli.

 

Mitä on tiimiäly?

Tiimiälyn omaavassa tiimissä jäsenet luottavat toisiinsa, tiimissä vallitsee rohkeus ottaa riskejä, on kyky kestää muuttuvia tilanteita, tiimi sekä yksilöt oppivat kokemastaan, yksilöt keräävät ja jakavat tietoa, yksilöt ja tiimi muuttavat toimintaansa kohdatessaan esteitä ja tiimi luo älyä, joka koostuu lukuisista eri tietolähteistä. Tavoitteena on organisaation yhteisen hyvän optimointi työntekijöiden yhteisen älykkyyden avulla. Mitä enemmän yksilöt kokevat kuuluvansa tiimiin ja tiimit tekevät yhteistyötä, syntyy parempaa liikevaihtoa.

Miksi tiimiälystä on organisaatiolle hyötyä?

 1. Tiimi on enemmän, kun yksilöiden vahvuudet
 2. Tiimissä yksilö oppii enemmän
 3. Tiimi ratkaisee monimutkaisempia ongelmia kuin yksilö
 4. Tiimi tunnistaa ongelmat nopeammin kuin yksilö
 5. Tiimi työskentelee tehokkaammin kuin yksilö
 6. Tiimityö lisää työtyytyväisyyttä

 

Tiimiälyn synnyttäminen

Tiimissä täytyy olla turvallisuuden tunne koska vain tällöin tiimillä ja tiimiläisillä on kyky ottaa riskejä ja uskallusta kokeilla eri asioita ilman pelkoa epäonnistumisesta. Kun tiimissä on salliva ilmapiiri, on silloin tiimissä mahdollisuus luovuudelle. Tiimissä tulee olla merkityksellinen tavoite, luottamuksen ilmapiiri, sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Tiimiälytaidot eivät ole persoonallisuudesta riippuvia. Ne ovat taitoja, joita jokainen voi oppia ja kehittää.

Kirjassa käytiin läpi viisi tärkeintä asiaa tiimiälyn rakentamiseen.

 1. Itsetuntemus

Itsetuntemus on tulevaisuuden työelämän perustaito. Itsetuntemusta voidaan tulevaisuudessa käsitellä yksilön, tiimin ja organisaation näkökulmasta. Yksilöin itsetuntemuksessa on keskeistä vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä motivaatitekijöiden tunnistaminen. Organisaation itsetuntemuksessa tärkeää on yhteisen koko potentiaalin tunnistaminen ja sen hyödyntäminen.

 1. Yhteinen suunta

Jos organisaatio haluaa menestyä, he tarvitsevat yhteisen suunnan. Yhteinen suunta koostuu jaetusta merkityksestä ja toiminnan kannalta kannattavista tavoitteista. Tällaiset kysymykset ovat hyviä, kun halutaan tarkastella suuntaa mihin tiimi on menossa: Mitä me teemme? Miten sen teemme? Miksi teemme sitä mitä teemme? Mitä vähemmän tavoitteita on, sitä helpompi niitä kohti on päämäärätietoisesti mennä. Tavoitteiden täytyy olla kirkkaana kaikille ja sen täytyy olla konkreettisesti mitattava.

 1. Salliva ilmapiiri

Tiimissä pitäisi pystyä hyväksymään myös häpeän tunteet. Näkyväksi tuleminen ja esiin astuminen omalla mielipiteellään tarkoittaa jollain tasolla haavoittuvuuden hyväksymistä. Häpeän hyväksymisestä on myös tiimissä hyötyä koska tällöin tiimiläiset voivat olla paremmin omia itsejään ja heistä saadaan koko potentiaali käyttöön. Tällöin energia ohjautuu tekemiseen eikä muiden miellyttämiseen. Näin työ on tehokkaampaa, sitoutuminen vahvistuu ja työyhteisössä on helpompi olla. Salliva ilmapiiri on tiimiälyä hyödyntävän tiimin tärkein ominaisuus. Muutos aiheuttaa aina pelkoa ja jotta muutos onnistuisi, on hyväksyttävä pelot ja se onnistuu vain sallivassa ilmapiirissä. Salliva ilmapiiri koostuu siitä, että tiimissä epäonnistuminen nähdään onnistumisen edellytyksenä, tiimissä vallitsee kokeilukulttuuri sekä tiimi osaa hyödyntää konflikteja ja ne nähdään uhan sijaan ratkaisuna.

 1. Lupa ja vastuu toimia

Jokaisella täytyy olla lupa ja vastuu toimia. Kun tuetaan työntekijöiden oma-alotteisuutta, asiakastyytyväisyys paranee, tavoitteet saavutetaan paremmin sekä työhyvinvointi lisääntyy. Tiimit tulee organisoida niin että on vapaus päättää tekemisestään. Tulevaisuudessa tarvitaan itseohjautuvaisuutta sekä yksilön että tiimin tasolla.

 1. Rikastava vuorovaikutus

Jaettu tietoisuus ja rikastuttava vuorovaikutus ovat tiimiälyn keskeisiä taitoja. Rikastava vuorovaikutus tukee organisaatiossa avointa ja hyvää viestintää ja se koostuu empatiasta, rakentavasta palautteesta sekä rakentavasta ja myönteisestä keskustelusta.

 

Tiiminvetäjän avaintaidot

Tiimin vetäjän tai johtajan täytyy hallita samoja taitoja kuin tiimiläisenkin. Flow-tilan takaamiseksi tiiminvetäjän avain tehtävä on luoda tiimiin salliva ilmapiiri. Pienetkin eleet vaikuttavat siihen, kuinka tiimiläiset uskaltavat tuoda ajatuksensa ilmi. On myös tärkeää, että johtaja keskittyy yhteiseen suuntaan ja se muodostuu tiimiläisten merkityksen tunteesta ja hyvin asetetuista tavoitteista. Lupa ja vastuu toimia ovat myös tärkeitä tiimin vetäjän tehtäviä. Luodaan kulttuuri, jossa tekeminen on tärkeää ja virheitä ei tarvitse pelätä. Palaute on todella tärkeässä asemassa voimaannuttavan vuorovaikutuksen luomisessa ja tämän avulla tiimi voi kehittyä todella paljon. Yhdessä olemme aina vahvempia kuin yksin.

 

Kommentit
 • Tiinu Pärssinen

  Voisi kuvitella, että tiimiäly on sellaista, mihin tekoäly ei pysty. Sitä voi siis pitää todella tulevaisuuden valttikorttina työelämän murroksessa. Tykkäsin, kun olit avannut tiimiälyn merkitystä selkeästi!

  14.1.2020
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close