Tampere
02 Mar, Saturday
0° C

Proakatemian esseepankki

Teoria päätöksenteon takanaKirjoittanut: Atte Takamaa - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The Economy
The CORE team
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Meitsin taloustieteen kurssi etenee ja aiheethan tietty menee entistä hankalammiksi. Tässä esseessä käsittelen niin taloustieteessä kuin yrittäjyydessä usein vastaantulevaa käsitettä, päätöksentekoa. Erityisesti huomioita kiinnitän taloustieteestä tuttuihin peliteoriaan (eng. Game Theory) ja vaihtoehtoiskustannukseen (eng. Opportunity Cost) sekä niiden vaikutukseen päätöksiä tehdessä. Eiköhän mennä!

 

Peliteoria ja vaihtoehtoiskustannus

Peliteoria ja vaihtoehtoiskustannus ovat taloustieteen käsitteitä, jotka syventävät ymmärrystämme päätöksenteon monimutkaisuudesta. Peliteoria tutkii tilanteita, joissa päätöksentekijät ovat vuorovaikutuksessa, kun taas vaihtoehtoiskustannus liittyy päätöksentekoa koskeviin uhrauksiin (The CORE team 2017). Nämä käsitteet yhdessä heijastavat ihmisen luontaisen järkeilyn haasteita ja valintojemme seurauksia.

Peliteorian keskiössä on kilpailuasetelma sekä yhteistoiminta päätöksentekijöiden välillä. Se tarjoaa kehyksen, joka auttaa ymmärtämään, miten eri toimijat reagoivat toistensa päätöksiin ja miten nämä vuorovaikutukset muokkaavat lopputuloksia. Peliteoria paljastaa, että päätöksenteko ei ole erillinen prosessi, vaan osa laajempaa dynaamista järjestelmää. Yksi peliteorian keskeisimmistä käsitteistä on niin sanottu Nash-tasapaino, joka kuvaa tilannetta, jossa yksikään pelaaja ei voi parantaa asemaansa tekemällä yksipuolisesti päätöksiä. Tämä tasapainotila heijastaa yhteistoiminnan ja konfliktin hienovaraista tasapainoa. Ihmiset ovatkin yllättävän usein tilanteessa, jossa heidän on päätettävä, ottaako he huomioon muiden toimijoiden päätökset vai pyrkivätkö he maksimoimaan oman hyötynsä. (The CORE team 2017.)

Vaihtoehtoiskustannus puolestaan liittyy päätöksenteon uhrauksiin. Vaihtoehtoiskustannus on seuraus siitä, että resurssien käyttäminen tietyllä tavalla sulkee pois muita mahdollisuuksia. Yksinkertaistettuna vaihtoehtoiskustannuksen voikin muistaa siitä, että jokaista valintaa tulee myös tarkastella suhteessa siihen, mitä olisi voitu saavuttaa toisilla vaihtoehdoilla. (The CORE team 2017.) Helpoimmat esimerkit aiheen ympäriltä löytyvät mielestäni ajankäyttöä tarkastellessa. Esimerkiksi esseiden deadlinen lähestyessä, voi tiimipöydällä tyhjäntoimittamisen tai ”virpomisen” vaihtoehtoiskustannuksena pitää sitä, että esseesi eivät edisty ja joudut tekemään ne myöhemmin tai jopa kiireellä.

Peliteoriaa ja vaihtoehtoiskustannusta voidaan soveltaa moniin elämänalueisiin, kuten liiketoimintaan, talouteen, politiikkaan ja jokapäiväiseen elämään. Esimerkiksi yrittäjät joutuvat jatkuvasti tekemään päätöksiä, ottaako huomioon kilpailijoiden liikkeet vai keskittyykö omaan strategiaansa. Poliitikko puolestaan miettii päätöksiään tietäen, että jokainen valinta vaikuttaa kansalaisten elämään ja oma etu on aina välillä osattava laittaa syrjään.

Peliteorialla ja vaihtoehtoiskustannuksilla on kuitenkin heikkoutensa. Ihmiset eivät aina toimi rationaalisesti ja tunteet voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Peliteoria ei välttämättä ota täysin huomioon kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutteita, jotka voivat muokata päätöksentekoa. Tämän lisäksi informaation puute ja epävarmuus voivat tehdä päätöksenteosta arvaamatonta. Vaihtoehtoiskustannusten soveltaminen puolestaan korostaa valintojen luonnetta uhrauksina. Se ei aina ota huomioon henkilökohtaisen tyytyväisyyden ja onnellisuuden roolia. Yksilöt eivät välttämättä aina päätä yksinomaan oman etunsa mukaisesti vaan päätökset voivat myös heijastaa niin yksilön kuin yksilön yhteisössäkin vallitsevia arvoja ja ihanteita. (The CORE team 2017.)

 

Päätöksenteko

Kaikki päätöksenteko on pohjimmiltaan vuorovaikutusta, jossa pelaajat punnitsevat omia etujaan sekä muiden päätöksiä, samalla tietoisesti tai tiedostamatta vertaillen vaihtoehtoja ja mahdollisia lopputuloksia. Tarkastellessa strategisia vuorovaikutuksia ja päätöksentekoa, on peliteorian kautta asiaa tarkastellessa nähtävissä jatkuvaa neuvottelua yhteistyön ja kilpailun välillä. Yksilöiden on päätettävä, luottavatko toisiin pelaajiin ja tekevätkö yhteistyötä molemminpuolisen hyödyn saamiseksi vai toimivatko he oman etunsa mukaisesti. (The CORE team 2017.) Jokapäiväisessä elämässä ihmiset liikkuvat monimutkaisessa päätösverkostossa soveltaen usein alitajuntaisesti peliteorian ja vaihtoehtoiskustannusten periaatteita. Olitpa sitten valitsemassa urapolkuasi, täyttämässä kalenteriasi tai mukana eri harrastuksissa, olet mukana strategisessa ajattelussa arvioimassa eri valintojen tuottamia tuloksia.

Peliteorian ja vaihtoehtoiskustannusten ongelmakohtiin törmätään erityisesti kansainvälisten päätöksentekoelinten mittakaavassa. Yhteistä päätöksentekoa vaativat etenkin globaalien resurssien niukkuutta ja ilmastonmuutosta koskevat kysymykset. Peliteoria tarjoaa oivalluksia kansojen väliseen strategiseen vuorovaikutukseen, kun taas vaihtoehtoiskustannusajattelun tarjoamat näkökulmat ulottuvat taloudellisten tekijöiden lisäksi tulevien sukupolvien hyvinvointiin ja planeetan kestävyyteen. Esimerkiksi niin sanotut parhaat lopputulokset ilmastonmuutoksenkin saralla saavutettaisiin puhaltamalla yhteen hiileen globaalissa skaalassa, mutta tämä osaltaan vaatisi uhrauksia valtioilta, joilla on ongelmia jo omankin valtion rajojen sisäpuolella.

 

Yhteenveto

Peliteoria ja vaihtoehtoiskustannus ovat välttämättömiä ajatusmalleja, joiden kautta voimme ymmärtää päätöksenteon monimutkaisuutta entistä paremmin. Peliteorian kuvaamat strategiset vuorovaikutukset heijastavat yhteistyön ja kilpailun monimutkaista tasapainoa eri elämänaloilla. Vaihtoehtoiskustannukset korostavat päätöksentekoon sisältyviä luontaisia uhrauksia ja kompromisseja. Vaikka nämä teoriat tarjoavat arvokkaita oivalluksia, on tärkeää tunnistaa niiden rajoitukset. Tärkeää on myös ymmärtää ihmisten käyttäytymistä, erityisesti kulttuurisesti monimuotoisissa ja dynaamisesti muuttuvissa ympäristöissä. Kun navigoimme strategisessa maisemassa, tarjoaa peliteorian ja vaihtoehtoiskustannusten kehys paremmat edellytykset päätösten vaikutusten ymmärtämiselle niin yksilöiden ja yhteisöjen kuin globaalin yhteiskunnankin skaalassa.

 

Lähteet

The CORE team. 2017. The Economy. Oxford University Press. E-kirja ja kurssimateriaali.

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close