Tampere
23 Feb, Friday
2° C

Proakatemian esseepankki

StrategiatyöskentelyKirjoittanut: Jenna Hyttinen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Strategiakirja
Vuorinen Tero
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Strategioiden tekemine ja strategiatyöskentely on jotain mistä paljon puhutaan, mutta kuinka moni meistä tietää mitä se oikeasti on ja miten sitä tehdään tehokkaasti. Tämän vuoksi haluan tässä esseessä tarkastella strategiatyön käytännön toteuttamista Vuorisen ja Huikkolan kirjan “Strategiakirja: 25 työkalua” pohjalta. Kirjassa esitellään tyypillisen strategiatyön prosessit ja yleisiä työkaluja, kuten SWOT-analyysiä ja Balanced Scorecardia. Lisäksi esseessä käsittelen strategiatyön haasteita ja tarjoaa näkökulmia siihen, miten strategiatyötä voitaisiin tehdä entistä tehokkaammin. Strategiatyö on mielestäni olennainen osa organisaation menestystä, ja sen tehokas toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua ja käytännön toimenpiteitä.  

 

Strategiset pyrkimykset 

Strategian tavoitteet ovat aina olleet suhteellisen samankaltaisia riippumatta ajasta, maantieteellisestä sijainnista ja toimialasta. Kuitenkin strategiseen johtamiseen on kehittynyt monia koulukuntia ja työkaluja, koska erilaiset tilanteet vaativat erilaisia lähestymistapoja. Muuttuvassa maailmantaloudessa, toimialojen muuttuessa ja asiakaskäyttäytymisen vaihdellessa, myös strategiset keinot ovat muuttuneet. Se, mikä aiemmin toi menestystä, ei välttämättä toimi enää. (Vuorinen, T. 2023) 

Strategian tavoitteet voidaan jakaa kahteen päävaihtoehtoon. Ensimmäinen on tehokkuuden tai kilpailuedun tavoittelu, jossa yritys pyrkii tyydyttämään asiakkaiden tarpeet nykyisillä liiketoiminta-alueilla tai löytämään uusia kannattavia liiketoiminta-alueita. Tavoitteena on optimoida toiminta markkina- ja kilpailutilanteen, teknologisen kehityksen ja omien kykyjen suhteen. Toisessa vaihtoehdossa pyritään tekemään jotain uutta ja innovatiivista, kokeilemaan ja oppimaan pitkäjänteisesti ennemmin kuin reagoimaan nykytilanteeseen ja ennustamaan tulevaisuutta. (Vuorinen, T. 2023) 

Strategisessa johtamisessa kaksi pääkoulukuntaa näkee menestyksen joko yrityksen ulkoisten tekijöiden tarkastelusta ja sovittamisesta niihin tai yrityksen sisäisten resurssien paremmuudesta. Toinen koulukunta korostaa ulkoisten tekijöiden, kuten toimialan kilpailuvoimien, analysointia, kun taas toinen uskoo menestyksen olevan kiinni yrityksen sisäisistä voimavaroista, kuten osaamisesta, kulttuurista ja suhteista. (Vuorinen, T. 2023) 

Työkalujen näkökulmasta esitellyt strategiatyökalut voidaan jakaa neljään ryhmään. Ensimmäinen ryhmä keskittyy toiminnan tehostamiseen ja asiakkaiden tarpeisiin mukauttamiseen, esimerkkinä Balanced Scorecard ja SWOT-analyysi. Toinen ryhmä edustaa toiminnan uudistamista, esimerkkinä Sinisen meren strategia. Kolmas ryhmä painottaa ympäristön tarkkailua, kuten viiden kilpailuvoiman malli ja BCG-matriisi. Neljäs ryhmä keskittyy resurssien kehittämiseen, kuten benchmarking ja VRIO-analyysi. (Vuorinen, T. 2023) 

Näiden työkalujen ryhmittelyn tarkoituksena on auttaa organisaatiota valitsemaan oikeat työkalut tilanteensa mukaisesti. Esimerkkinä vesialan eri toimijoista ja niiden soveltuvista työkaluista kuvattu nelikenttä tarjoaa yleisnäkemyksen strategiatyön suunnasta. Kriittisenä huomiona todetaan, että strategiatyökaluja ei tule ottaa liian orjallisesti, ja niiden soveltamisessa on säilytettävä tilannekohtainen harkinta. Lopuksi korostetaan strategian monimutkaisuutta ja tarvetta jatkuvaan sopeutumiseen muuttuviin olosuhteisiin. (Vuorinen, T. 2023) 

 

Tyypillinen strategiatyön prosessi 

Strategiatyön prosessi sisältää useita vaiheita, alkaen sisäisestä ja ulkoisesta analyysistä, päämäärien asettamisesta ja päättyen strategian toimeenpanoon. Prosessi on tyypillisesti jaettu organisaatiossa eri tasoille, ja strategian laatimisessa päävastuu on toimitusjohtajalla. Hallituksella on ohjaava rooli, ja se hyväksyy lopullisen strategian. Päällikkötaso vastaa strategian käytännön toteuttamisesta omilla vastuualueillaan. Suurimmissa yrityksissä strategian toimeenpano etenee ylhäältä alaspäin, ja se jakautuu eri tasoille vastuineen. Hyväksytty strategia viestitään henkilöstölle ja sijoittajille eri raporttien ja esitysten kautta. (Vuorinen, T. 2023) 

 

Strategiatyökalujen Käyttö 

Strategiatyön keskeiset työkalut, kuten SWOT-analyysi ja Balanced Scorecard, ovat yleisesti käytössä monessa yrityksessä. Suurimmissa yrityksissä usein käytetään monipuolisesti erilaisia viitekehyksiä ja työkaluja, ja tyypillisesti noin 3–8 eri työkalua. Pienyrityksissä käytetään strategiatyökaluja vähemmän, usein vain SWOT-analyysiä. Strategiatyötä saatetaan tehdään monenlaisien menetelmien kautta, ja erilaisia näkemyksiä ja käsitteitä voidaan ottaa käyttöön joustavasti. (Vuorinen, T. 2023) 

Nelikenttäanalyysiä (SWOT) on hyvä esimerkki strategiatyön käytännön toteutuksen työkaluista. Ensimmäisessä vaiheessa on tunnistettava yrityksen vahvuudet ja heikkoudet, keskittyen nykytilaan. Konkreettiset toimet ja resurssien järkevä käyttö ovat avainasemassa vahvuuksien vahvistamisessa ja heikkouksien korjaamisessa. (PK-RH-riskienhallinta. 2023) 

Toisessa vaiheessa tulee tarkastella tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä eli mahdollisuuksia ja uhkia. Innovaatio ja kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ovat tässä keskeisiä. Analyysi voidaan suorittaa yksilötyönä tai ryhmätyönä, jossa aivoriihimenetelmä mahdollistaa monipuolisemman näkökulman. (PK-RH-riskienhallinta. 2023) 

Analyysia tehdessä on tärkeää pitää seuraavat periaatteet mielessä: 

  • Yksinkertaisuus ja käytännönläheisyys: SWOT-analyysin tulee olla helppo ymmärtää ja tarjota selkeä käsitys yrityksen tilanteesta yhdellä silmäyksellä. 
  • Nykytilan ja tulevaisuuden erottaminen toisistaan: On olennaista erottaa nykytilan arviointi tulevaisuuden tekijöistä, jotta voidaan päästä strategioiden perustuvan kattavaan ymmärrykseen. 
  • Monipuoliset ideat: Jokaiseen nelikentän ruutuun kirjattavat yritystä kuvaavat tekijät edellyttävät laaja-alaista tarkastelua ja innovatiivista, sekä vapaata ajattelua. 

Analyysin jälkeen yrityksen on vahvistettava vahvuutensa, korjattava heikkoutensa, hyödynnettävä mahdollisuudet resurssien mukaisesti ja varauduttava suunnitelmallisesti uhkiin. SWOT-analyysin yksinkertaisuus tekee siitä nopeasti sovellettavan ja tehokkaan työkalun, ohjaten organisaation päätöksiä kohti menestystä. (PK-RH-riskienhallinta. 2023) 

 

Strategiatyön haasteet 

Vaikka strategiatyötä tehdään laajasti, kirjassa nousee esiin myös haasteita, kuten strategian toimeenpanon vaikeus verrattuna sen laadintaan. Usein strategiatyötä tekevät kokevat onnistuvansa strategian laadinnassa, mutta toimeenpanossa on haasteita. Lisäksi pienten yritysten kohdalla strategiatyötä tehdään usein omistajayrittäjän pään sisällä, milloin prosessi on vapaamuotoisempi eikä missään ylhäällä. (Vuorinen, T. 2023) 

 

Tehokkaat ratkaisut 

Strategiatyön tehokkuuden parantamiseksi on tärkeää tunnistaa haasteet ja tarjota ratkaisuja. Yksi keskeinen ratkaisuehdotus on vahvistaa strategian toimeenpanon osuutta prosessissa. Strategian toimeenpanoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota jo sen laatimisvaiheessa. Silloin pitäisi määritellä selkeät vastuut ja seurantamekanismit. Lisäksi strategiatyön tulisi olla osallistavampaa, jossa henkilöstö ja eri organisaatiotason toimijat osallistuvat aktiivisesti strategian luomiseen ja sen toteuttamiseen. Pienten yritysten kohdalla voisi harkita kevyempää mutta systemaattisempaa strategiatyön prosessia, jossa omistajayrittäjä voi hyödyntää ulkopuolista sparrailua. (Vuorinen, T. 2023) 

 

Esimerkkejä strategiatyökalujen valikoimasta ja soveltamisesta 

Kuten aikaisemmin mainitsin, koen, että strategiatyökalut ja niiden hyödyntäminen ovat olennainen osa organisaation kilpailuedun rakentamista ja liiketoiminnan kehittämistä. Seuraavaksi tarkastellaan kolmea esimerkkiä strategiatyökalujen valikoimasta ja niiden soveltamisesta erilaisissa käytännön tilanteissa Meyer Turun, K-Market Hakaniemen ja Stockmannin tapauksissa. 

 

Meyer Turku: Strategisten ryhmien analyysi ja sinisen meren strategia 

Meyer Turku kohtaa haasteita risteilyalusten kysynnän vaihtelussa ja kovassa kilpailussa. Strategisten ryhmien analyysi auttaisi tunnistamaan keskeiset kilpailuryhmät ja niiden vaatimat resurssit. Sinisen meren strategiaa voidaan soveltaa miettimällä uudenlaisia liiketoimintalogiikoita, kuten erikoistumista jäissä kulkeviin aluksiin tai öljynporauslauttojen huoltoaluksiin. Näin Meyer voi löytää uusia kilpailuetuja ja suuntautua kannattavampiin liiketoiminta-alueisiin. (Vuorinen, T. 2023) 

 

K-Market Hakaniemi: Balanced Scorecard ja heikot signaalit 

K-Market Hakaniemi on tiheästi asutulla alueella toimiva market, joka voi hyödyntää Balanced Scorecardia tehokkuuden parantamiseen. Strategiset tavoitteet, kriittiset menestystekijät ja mittarit voivat auttaa kauppaa keskittymään olennaisiin asioihin. Heikot signaalit voivat auttaa K-Marketia löytämään uusia tapoja erottautua kilpailijoistaan. Esimerkiksi asiakkaiden kulutustottumusten havainnointi voi johtaa uusiin tuoteideoihin ja asiakasuskollisuuden kasvuun. (Vuorinen, T. 2023) 

 

Stockmann: Viiden kilpailuvoiman malli, BCG-matriisi ja dynaamiset kyvyt 

Stockmannin haasteet ulottuvat kiinteistöjen myynnistä verkkokaupan kehittämiseen. Viiden kilpailuvoiman malli ja BCG-matriisi auttavat arvioimaan liiketoimintojen houkuttelevuutta ja tekemään päätöksiä niiden suhteen. Dynaamisten kykyjen malli auttaa Stockmannia tunnistamaan tarvittavat uudet osaamiset, kuten verkkokauppakehitys ja kuluttajatrendien tunnistaminen. Yhtiö voi myös hyödyntää yhteistyötä brändien kanssa ja laajentaa valikoimaansa vastatakseen paremmin asiakkaiden tarpeisiin. (Vuorinen, T. 2023)  

 

Pohdinta 

Strategiatyö on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja käytännön toimenpiteitä. Vaikka strategiatyötä tehdään laajasti, sen tehokkuuden parantamiseksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota strategian toimeenpanoon. Osallistavampi strategiatyön prosessi ja selkeät vastuut voivat edistää strategian onnistunutta toteutumista. Pienten yritysten kohdalla kannattaa harkita kevyempää mutta systemaattisempaa lähestymistapaa. Strategiatyön jatkuva kehittäminen ja sopeuttaminen organisaation tarpeisiin ovat avaintekijöitä menestyksekkäässä strategiatyössä. 

 

Vuorinen, T., & Huikkola, T. 2023. Strategiakirja: 25 työkalua. Alma Talent. 

Suomen Riskienhallintayhdistys, PK-RH-riskienhallinta. Nelikenttäanalyysi – SWOT. 2023.https://pk-rh.fi/tools/swot.html Viitattu 7.12.2023. 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close