Tampere
29 Jun, Wednesday
29° C

Proakatemian esseepankki

Pohdintaa kyselyn ”Tapahtuman tekijöille” pohjalta 2/3Kirjoittanut: Marianna Käpynen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Edellinen blogiteksti käsitteli tapahtumia toteuttaneisiin tiimeihin ja niiden toimintatapoihin. Tämä essee puolestaan paneutuu tapahtumien markkinointiin sekä myyntiin. Koska tiedostamme, että tapoja tehdä ja toteuttaa näitä edellä mainittuja on monia, halusimme kuulla niitä myös proakatemialaisilta itseltään.

Kyselyn toisen osion ensimmäinen kysymys kartoitti markkinoinnille ehkä yhden tärkeimmän kysymyksen: oliko tapahtumalle rajattuna tiettyä kohderyhmää. Vastauksista käy ilmi, että yli 90% tiimeistä oli miettinyt kohderyhmän valmiiksi tapahtumalle. Halusimme myös tietää, oliko kyseinen kohderyhmä huomioitu markkinoinnissa ja jos oli, niin miten. Kyselyyn vastanneiden kesken kymmenen vastasi myöntävästi edellä esitettyyn kysymykseen. Tapoja, joilla kohderyhmä otettiin huomioon markkinoinnissa, olivat mm. käytetyt kanavat, jotka oli mietitty juurikin kohderyhmän pohjalta, kuvat, tekstit sekä kohdennetut markkinoinnit. Osa vastanneista kertoi myös hyödyntäneen promo-tapahtumia, linkediniä sekä omia verkostojaan.

Kuten ehkä alustavasti osasimme odottaa, vastauksista kävi ilmi, että markkinointi oli tapahtumien luonteesta riippumatta sosiaalisessa mediassa. Halusimme kyselyssämme tiedustella tarkentavasti mitä kanavia eri tiimit käyttivät. Vastauksista nousi esille yleisesti käytetyt facebook, instagram sekä linkedin. Näiden lisäksi markkinoinnissa käytettiin myös toisten yritysten sivuja kuten visittampereen kotisivuja sekä muita heidän ylläpitämiään kanavia. Tämän lisäksi käytettiin sähköpostiviestejä, uutiskirjeitä, mailchimpia, julisteita sekä paperisia flaikkuja.

Koska tehokas markkinointi ja sen oikea kanavointi voi pelastaa alkuun huonosti myydyn tapahtuman, halusimme esittää tarkentavan kysymyksen liittyen siihen, miksi tai miten kyseisiin kanaviin oli päädytty. Useista vastauksista kävi ilmi, että kanaviin oli päädytty ajatuksen pohjalta ”kohderyhmä ensin”. Kyselyn yhdestä vastauksesta kävi ilmi myös se, ettei oletuksilla lähdetty liikkeelle, vaan asiaan lähdettiin hakemaan ratkaisua haastatteluiden pohjalta. Haastattelu suoritettiin henkilöille, jotka olivat aiemmin järjestäneet samankaltaisia tapahtumia ja näin saatiin myös irti vastauksia, joista oli ollut apua markkinoinnin suhteen.

Vaikka tapahtumia emme ole järjestäneet vielä montaa, tiedostamme, että markkinointi tulee aloittaa hyvissä ajoin, mikäli haluaa tapahtuman yltävän halutulle tasolle. Tämä hyvissä ajoin on kuitenkin melko laaja käsite, joten päätimme kyselyssä kysyä myös markkinoinnin aikataulusta. Kyselyyn vastanneiden kesken vain yhdessä markkinointi oli aloitettu vuotta ennen itse tapahtumaa. Lopuissa vastauksista heittoa oli huomattavasti enemmän, kuukaudesta kahdeksaan. Tämän kysymyksen pohjalta halusimme kysyä myös vastanneiden mielipidettä siihen, oliko markkinointi aloitettu tarpeeksi ajoissa. Vastausten perusteella 40% vastanneista oli sitä mieltä, että se olisi pitänyt aloittaa aiemmin, esimerkiksi puoli vuotta aiemmin.

Koska kyselyn toinen osio käsitteli markkinoinnin lisäksi myös myyntiä, halusimme siihen liittyen hieman erilaisia vastauksia. Ensimmäisenä kartoitimme vastanneista sen, oliko järjestetty tapahtuma ollut maksullinen vai maksuton asiakkaille ja mikäli tapahtuma oli ollut maksuton, oliko sen aikana tarjolla ollut maksullisia palveluita ja tuotteita. Vastanneiden kesken kävi ilmi, että reilusti yli puolet tapahtumista ovat olleet maksullisia. Kolme yhdestätoista vastaajasta oli järjestänyt maksuttoman tapahtuman, joissa yhdestä oli ollut maksullisia palveluita tarjolla tapahtuman aikana.

Maksuttomasta tapahtumasta usein ajatellaan, ettei sillä voi tehdä voittoa. Halusimme kuitenkin kuulla, mikäli tämä ajatus on harhaanjohtava ja tämän vuoksi yksi kysymyksistämme käsitteli juurikin sitä, oliko maksuttomasta tapahtumasta tehty voittoa ja jos oli, miten. Yli puolet vastauksista viittaavat siihen, ettei maksuton tapahtuma tuottanut, mutta joukossa oli myös kolme kyllä- vastausta. Voitto maksuttomaan tapahtumaan mahdollistettiin asiakkaan rahoituksen avulla sekä sponsorien myötä.

Koska yli puolet vastauksista, odotusten mukaan, viittasivat maksullisiin tapahtumiin, halusimme tarkentavia vastauksia myös siihen liittyen. Ensimmäisenä kysyimme yksinkertaisesti sitä, miten myynti hoidettiin. Vastauksissa löytyi jonkun verran eroavaisuuksia, ja tavoista muitakin kuin tavanomainen kylmäsoittelu. Myyntiä hoidettiin esimerkiksi markkinoinnin avulla, jolloin erillistä ihmiskontaktia ei tarvittu. Tämän lisäksi myyntitiimin avulla, kide.appin kautta sekä ovelta ovelle- tekniikan avulla. Myyntitapoihin viitaten esitimme viimeisenä tarkentavana kysymyksenä sen, mikä oli käytetyistä tavoista tuottavin. Vastauksista nousi esille mm. nämä: ovimyynti, hyvä ja osallistava markkinointi, oikeaan kanavaan hakeutuminen, puskaradio sekä lämpimät kontaktit.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close