Tampere
29 Mar, Wednesday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Muuttumattomuuden asenne vai kasvun asenne?Kirjoittanut: Susanna Kankaanpää - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mindset: menestymisen psykologia
Carol S. Dweck
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Asenteemme ohjaavat meidän jokapäiväistä toimintaamme, tekemisiämme sekä käyttäytymistämme. Se myös vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme ja reagoimme erilaisiin asioihin. Asenteet usein nähdään joko positiivisina tai negatiivisina, riippuen juuri siitä, miten erilaisissa tilanteissa kulloinkin reagoimme ja toimimme. Tämän esseen pohjana onkin toiminut Carol S. Dweckin kirja, Mindset: Menestymisen psykologia (2020), jossa puhutaan paljon kahdenlaisesta asenteesta, joita ihmisillä on ja kuinka ne vaikuttavat meihin. Kirja sai ajattelemaan omia menneisyyden kokemuksia, ajatuksia ja epäonnistumisia, jotka ovat vaikuttaneet oman asenteeni muokkaantumiseen. Miten sitten asenne vaikuttaa tekemiseemme? Millaisen asenteen itse omaan tällä hetkellä? Voiko sitä kehittää? Miten voin vaikuttaa omalla asenteellani tiimiimme?

Muuttumattomuuden asenne

Muuttumattomuuden asenteen omaavilla ihmisillä on uskomus siitä, että tietyt taidot ja ominaisuudet ovat peräisin jo syntymästä asti ja ettei niihin voisi itse vaikuttaa. Tällöin ihminen ajattelee, että omat luonteenpiirteet sekä uskomukset omasta osaamisen ja tietämyksen tasosta olisivat pysyviä, eikä niitä voisi kehittää. Ihminen, jolla on muuttumattomuuden asenne, pelkää epäonnistumisia ja riskien ottamista. He usein taipuvat perfektionismiin, koska tavoittelevat täydellisyyttä kaikessa tekemisessään ja jos he eivät onnistu jossain tehtävässään, tuntuu kaikki epäonnistumiselta. He kokevat erilaisten asioiden eteen ponnistelemisen paljastavan heidän riittämättömyyttään ja osoittavan sen, etteivät he olisikaan hyviä siinä mitä tekevät. Tämä saa heidät tuntemaan olevansa pelkästään epäonnistujia. Perfektionismi siis estää heidän kasvunsa ja kehittymisensä. (Dweck 2020.)

Muuttumattomuuden asenteen omaava ihminen usein kieltää vaivannäön merkityksen, sillä heidän mielestään pitäisi heti olla osaava ja täydellinen kaikessa. He siis suoraan sanottuna aliarvioivat vaivannäön merkityksen menestymisessä ja pelkäävät uusia haasteita. Tällaiset ihmiset arvostavat enemmän päämäärää eli menestystä ja saavutuksia, eikä niinkään matkaa ja vaivannäköä, jolla päämäärä on saavutettu ja mitä siitä voisi kenties oppia. Negatiiviset ajatukset riskien ottamisesta sekä vaivannäöstä, haasteista puhumattakaan, kertovat suoraan ihmisen asennoitumisesta ylipäätään. (Dweck 2020.) Kaikesta tästä seuraakin kysymys, kuinka tulla paremmaksi joissain asioissa tai miten voi menestyä elämässään, jos ei uskalla edes yrittää ja kokeilla? Kyseisen asenteen ominaisuudet ovat ulkoapäin opittua ajattelumallia, johon vaikuttavat jo lapsuudessa opitut asiat, toimintamallit, saadut kommentit ja palautteet, niin hyvät kuin huonot. Kaikilla näillä on siis suuri vaikutus juuri siihen, millaiseksi ihmisen oma ajatusmalli ja asenne muovautuu. (Dweck 2020.)

”Jos olet joku, kun menestyt. Mitä olet silloin kun epäonnistut?” – Carol S. Dweck

Kasvun asenne

Kasvun asenteen omaava ihminen uskoo, että itseään ja omia ominaisuuksiaan voi ja pitää kehittää, hän on avoin kaikelle tiedolle omista kyvyistään sekä he janoavat lisää tietoa uusista asioista, jotta voisivat oppia enemmän. Tällaiset ihmiset osaavat tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Kasvun asenne mahdollistaa ajattelun siitä, että elämässä tapahtuneet takaiskut ja epäonnistumiset voivat olla tulevaisuuden menestyksen salaisuus. Heille epäonnistumisen määritelmä ei tarkoita ainoastaan huonoa asiaa, vaan he osaavat kääntää ajatuksen siitä positiivisemmaksi, kuten opin paikoiksi ja mahdollisuuksiksi kehittyä paremmaksi. Kasvun asenteen keskiössä on siis kehittyminen, sillä omalla asenteella pystyy juuri muuttamaan epäonnistumisien merkityksen osaksi kasvua omassa elämässään. (Dweck 2020.)

Kyseistä asennetta kuvaa parhaiten peräänantamattomuus, haasteiden rakastaminen, uskominen vaivannäkemiseen ja sinnikkyyteen takaiskujen sattuessa. Kasvun asenne sallii virheiden tekemisen, sillä niistä pyritään oppimaan mahdollisimman paljon sekä kasvamaan paremmiksi versioiksi itsestään. He tuntevat, että mahdollisuudet oppimisessa, asioiden tekemisessä ja saavuttamisessa ovat rajattomat. Edellä mainittu kuitenkin vaatii näiltä ihmiseltä valmiuden nähdä paljon vaivaa haluamiensa asioiden eteen, paljon harjoittelua ja kokeilemista aina uudelleen, jos he epäonnistuvat. Epäonnistumiset suorastaan lisäävät kasvun asenteen ihmisten janoa tekemiseen, että he oppisivat entistä enemmän ja kehittyisivät siinä mitä tekevät. (Dweck 2020.) Kasvun asenteen omaava arvostaa siis enemmän matkaa, jonka hän joutuu käymään, menestyäkseen elämässään ja se luo heille merkityksellisyyden tunnetta.

”Mieti mitä haluat sanoa, kun ajattelet menneisyyttäsi. Valitse sen jälkeen asenteesi.”
– Carol S. Dweck

Kasvun asennetta tukeva ympäristö

Kukoistaakseen ja menestyäkseen ihmiset tarvitsevat kasvun asennetta tukevan ympäristön, jossa ajatellaan ja ilmaistaan, että kaikenlaisia taitoja voidaan oppia, jos ollaan valmiita tekemään töitä. Tällaisessa ympäristössä arvostetaan pitkäjänteisyyttä ja kovaa halua oppia, lisätäkseen tietämystään sekä taitojaan, eikä niinkään olemassa olevia lahjakkaita ihmisiä ja heidän nerouttaan. Kasvun asennetta tukevassa ympäristössä palautteen antamisella halutaan edistää ihmisten oppimista ja tulevaisuuden menestymistä, eikä lannistaa tai lytätä ketään vaan ennemminkin rohkaistaan kehittymiseen. Kun ihmiset saadaan uskomaan siihen, että ketä vain voi kehittyä ja menestyä ulottuvilla olevien mahdollisuuksien avulla, vain taivas on rajana. (Dweck 2020.)

Ympäristön ollessa turvallinen ja luotettava, on helpompi antaa ja ottaa vastaan palautetta, kehitysideoita sekä ajatuksia, joilla haastetaan kehittymiseen. Carol S. Dweck (2020) sanoikin kirjassaan hyvin, että ”todellinen itseluottamus on rohkeutta olla avoin, toivottaa muutos ja uudet ideat tervetulleeksi siitä riippumatta, mistä ne ovat peräisin”. Hyvä itseluottamus ihmisessä näkyy juuri asenteen kautta, silloin olet valmis kasvamaan sekä kehittymään muiden avulla, eikä siihen tarvitse pystyä vain omin voimin. Kasvun asenteessa on mielestäni paljon kyse myös ”me puheesta”, koska kaikki tekeminen ja etenkin menestyminen vaatii aina muita ihmisiä.

”Ihmiset voivat olla itsenäisiä ajattelijoita ja tiimipelaajia samanaikaisesti.” – Carol S. Dweck

Pohdintaa

Carol S. Dweckin kirja sai pohtimaan paljon omaa asennetta. Havahduin siihen, että itsestäni löytyy erilaisista tilanteista riippuen kyllä molempia asenteita, mutta se on kehittynyt kasvun asenteen suuntaan omien kokemusten ja vastoinkäymisten myötä. Omassa elämässäni on isoimpien vastoinkäymisten kohdalla pitänyt pysähtyä ajattelemaan, mikä niiden tarkoitus on minulle ollut, voisiko ne opettaa tai kasvattaa minua ihmisenä jotenkin, jotta voisin tulla paremmaksi versioksi itsestäni? Kun olen pyrkinyt hakemaan kurjimmistakin tilanteista jotain positiivista, ajatellen miksi mikäkin tapahtui, on se auttamatta kasvattanut ja opettanut paljon.

Koko meidän tiimimme perehtyi tähän kirjaan ja seuraavaksi aiomme syventyä siihen yhdessä pajan muodossa. Kirjan aihe on erittäin hyvä, sillä kasvu on yksi meidän tiimimme arvoista. Tämä kirja oli hyvä herättelijä myös siinä suhteessa, että se laittoi miettimään millainen asenne tiimillämme on? Tiimimme asenne kuitenkin muodostuu jokaisesta yksilöstä, johon mahtuu eri tilanteiden johdosta sekä muuttumattomuuden että kasvun asenteita. Koen, että asennetta voi kehittää, niin yksilö kuin tiimitasolla. Pitää vain tiedostaa tilanteet, joissa muuttumattomuuden asenne meinaa ottaa vallan ja silloin pyrkiä haastamaan itseään sekä tiimiä. Pitäisi miettiä mitä voisi tehdä toisin ja voisiko siitä oppia jotain sekä veisikö se minua ja meitä eteenpäin?

”Supertähden lahjoilla voidaan voittaa pelejä, mutta tiimin voimalla voidaan voittaa mestaruuksia” – Carol S. Dweck

 

Lähde

Dweck, C. 2020. Mindset: Menestymisen psykologia. Äänikirja: Storytel. Helsinki: Viisas Elämä. Viitattu 17.1.2023.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close