Tampere
11 Dec, Monday
-8° C

Proakatemian esseepankki

Motiven 24H-innovointihaasteKirjoittanut: Mimmi Saarinen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tämän esseen on kirjoittanut Mimmi Saarinen ja Sanna Rinne tiimistä Motive. Essee käsittelee Motiven 24H haasteen etenemistä sekä meidän fiiliksiä ja ajatuksia aiheen ympäriltä.

 

Aloitimme opiskelun Proakatemialla elokuussa 2020, eli olemme olleet seuraamassa vain yhtä 24H-haastetta ennen omaa hetkeämme. Olimme viime vuonna seuraamassa 24H:n pitchauksia ja tulosten julkistamisia Tampere-talossa. Tuolloin koko 24H:n konsepti oli vielä hieman epäselvä meille, mutta onneksi olimme paikan päällä tutustumassa osaan siitä lähemmin. Vuosi sitten oli haastavaa kuvitella meidät lavalla esittelemässä omia tuotoksiamme toimeksiantajalle. Motive 6.0 koostuu kahdeksasta fysioterapeuttiopiskelijasta. Mietimme etukäteen myös sitä, että onko tämä innovoinnin kannalta hyvä vai huono asia. Toisaalta erilaisia ideoita syntyy ehkä vähemmän, mutta tiedon liikkuminen ja jokaisen tiimiläisen kartalla pitäminen on luultavasti helpompaa. Olemme suoriutuneet aikaisemmista innovointihaasteista erittäin hyvin, joten lähdimme tähänkin haasteeseen luottavaisin mielin.

Motive valmistautui 24H-innovointiin yhdessä tiiminä sekä jokainen itsenäisesti omaan tulevaan rooliinsa peilaten. Tiimin yhteisissä valmistautumispäivissä keskityimme esimerkiksi markkinointisuunnitelmaan tutustumiseen ja loimme valmiiksi kysymyspankin kyselytuntia varten. Tämän lisäksi jokaisen tehtävänä oli lukea esseitä aiheesta Proakatemian esseepankista ja valmistautua omaan rooliinsa sen vaatimalla tavalla. Raportista vastuussa olleet tutustuivat edellisten vuosien raportteihin, joita saimme aikaisemmin Proakatemialta valmistuneilta tiimeiltä. Innovoinnista vastuussa olleet tutustuivat erilaisiin innovointikeinoihin ja projektipäällikkö piti huolta, että jokainen tietää oman roolinsa ja antoi vinkkejä siihen valmistautumiseen. Lisäksi olimme tiiminä sopineet, että jokainen valmistautuu koitokseen niin kuin urheilukilpailuihin. Lähes jokaisella Motivelaisella on kokemusta kilpaurheilusta ja kilpailuihin valmistautumisesta. Sovimme siis, että 24H-viikolla kaikki nukkuvat ja syövät riittävästi, lepäävät ja valmistautuvat omaan rooliinsa parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Innovatiivinen tiimi

Torstaina kokoonnuimme hyvissä ajoin Proakatemialle ja aamulla saimme kuulla toimeksiantomme Juustoportilta, joka valikoitui Motiven toimeksiantajaksi. Juustoportin tavoitteena on olla paras taukopaikka tiellä liikkuville, sekä paikallisille laadukasta ja kotimaista ruokaa arvostaville asiakkailleen. Toimeksiantomme liittyi Ylöjärven Juustoportin toimipisteeseen, jota laajennettiin syksyllä 2020 lisäämällä kokoustilat heidän palveluihinsa. Meidän tehtävämme oli innovoida keino, miten hyödyntää/tuotteistaa nämä uudet vajaakäytöllä olevat tilat. Aloitimme kyselytunnin jälkeen innovoinnin tutustumalla toimeksiantoon ja toimeksiantajaan tarkemmin. Olimme tyytyväisiä saamamme toimeksiantoon, mutta sen rajaus oli alusta alkaen hieman haastavaa. Innovoinnin alkaessa jokainen tiesi, mitä innovointi meiltä vaatii.

Innovatiivinen tiimi koostuu pienestä määrästä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja. Tiimi on sitoutunut yhteiseen päämäärään, suoritustavoitteisiin sekä toimintamalliin. Innovointi tiimin kesken edellyttää tiimin jäseniltä monenlaista osaamista. Innovoinnin aikana on tärkeää, että tieto tiimiläisten välillä liikkuu ja on avointa. Jotta tämä mahdollistuu, on jokaisen jäsenen oltava hereillä ja utelias ympärillä tapahtuvista asioista. Tiimin koon kasvaessa tämä on yhä tärkeämpi seikka innovatiivisen tiimin toimivuuden ja lopputuloksen kannalta. Onnistuminen vaatii ryhmän ihmisiä, joiden välinen vuorovaikutus toimii ja jotka osaavat koota osaamisensa yhteen. Jokaisen innovointiin osallistuvan tiimiläisen tulisi tuntea jonkin verran ryhmäprosessiin, ryhmädynamiikkaan, ryhmärooleihin sekä tiimin toimintaan liittyviä seikkoja. Tiimin tehokkuuteen vaikuttavat päätekijät ovat tiimiläisten välinen vuorovaikutus, yksilöllinen jäsenyys ja perustehtävän toteuttaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että tavoitteen tulee olla selkeä ja yhdessä määritelty. Tiimin toimintatapojen tulee suunnata kohti tuloksia ja tiimin jäsenten tulee olla asiantuntevia. Tärkeä seikka on myös tiimiläisten yhtäläinen sitoutuminen projektiin sekä sovittu johtajuus. Myös yhteishengellä, motivoivalla ilmapiirillä sekä ulkoisella tuella on vaikutusta tiimin tehokkuuteen. (Vehkaperä 2013.)

 

Mistä lähdimme liikkeelle?

Kyselytunnin jälkeen kävimme tiimin kesken läpi toimeksiantajan kanssa käydyn keskustelun ja siellä nousseet asiat. Kyselytunnin tärkeyttä on painotettu useasti eikä turhaan. Toimeksiantajan puheesta on hyvä poimia oleellisia seikkoja, joita voi myöhemmin hyödyntää toimeksiannon ratkaisussa. Olimme valmistautuneet kyselytuntiin hyvin ja meille jäi siitä hyvä tunne. Kyselytunnin läpikäynnin jälkeen siirryimme vapaaseen innovointiin, jonka toteutimme aivoriihen kautta. Heittelimme vapaasti erilaisia ajatuksia ja ideoita, joita toimeksianto sellaisenaan herätti. Saimme kokoon valtavasti erilaisia ideoita ja aloimme innostua toimeksiannosta entistä enemmän. Toimeksiantajan odotukset ja realistiset mahdollisuudet toteutukseen oli kuitenkin huomioitava. Karsimme ideoitamme ja päätimme ottaa yhteyttä toimeksiantajaan ja esitellä ensimmäiset ideamme. Olimme 24H-haasteen aikana yhteydessä toimeksiantajaamme useamman kerran, mistä saimme myös hyvää palautetta. Meille oli alusta alkaen selvää, että haluamme pitää toimeksiantajan ajan tasalla tekemisestämme paljastamatta kuitenkaan liikaa ennen perjantain esitystä.

Raportin kokoaminen aloitettiin hyvissä ajoin ja siihen osallistui useampi tiimiläinen. Raportin kirjoittamiselle ja etenkin sen oikolukemiselle kannattaa varata riittävästi aikaa. On selvää, että jossain vaiheessa tulee väsymys, jolloin oikoluvussa on oltava entistä tarkempi. Pienet virheet kieliopissa eivät ole ratkaisevassa asemassa, vaikka ne on toki hyvä välttää olemalla tarkka. Oleellista kirjallisessa raportissa on sen sisältö ja ymmärrettävyys. Raporttia voi havainnollistaa kuvien avulla ja siihen voidaan liittää lähdetietoa aiheen ympäriltä. Raportin pääpointti on kuitenkin toimeksiannon ratkaisun esittelyssä perusteluineen. Raportin lisäksi aloitimme perjantaina tapahtuvan esityksen suunnittelun ajoissa. Pitchaajat sekä esityksen visuaalisesta ilmeestä vastaavat tiimiläiset paneutuivat raporttiin, jonka pohjalta he poimivat oleellisimmat asiat itse esitykseen. Pitchaukseen kukin tiimi sai aikaa 10 minuuttia, joten esityksestä oli tehtävä tarpeeksi tiivis ja samalla riittävän kattava.

 

Miten meillä meni?

Koemme, että meidän tiimissämme on monenlaista osaamista ja jokaisella on erilaisia vahvuuksia. Olemme harjoitelleet hyödyntämään niitä aikaisempien innovointihaasteiden aikana. Projektipäällikkömme jakoi tiimiläisille roolit heidän vahvuuksiensa mukaan ja uskomme, että tämä näkyi myös lopputuloksessa. Jokaisen työskennellessä omia vahvuuksiaan hyödyntäen motivaatio pysyy paremmin yllä ja työskentely on tehokkaampaa. Heikkouksien vahvistaminen on tärkeää, mutta 24H-innovointitapahtumassa meille oli olennaista hyödyntää pienen tiimimme resurssit parhaalla mahdollisella tavalla. Toimimme tiiminä parhaiten yhteen pienen paineen alla. Olemme kilpailuhenkinen tiimi, joten kaikki kilpailut saavat meidät syttymään! Olimme luoneet yhteisen tavoitteen jo etukäteen, jota kuitenkin tarkensimme toimeksiannon saatuamme. Projektipäällikön määrittelimme etukäteen hyvissä ajoin ennen 24H-tapahtumaa. Jokainen tiimin jäsen kertoi myös sitoutuvansa innovointihaasteeseen täysillä, jolloin yhteen hiileen puhaltaminen oli mutkatonta. Kokoonnuimme innovointihaasteen aikana tasaisin väliajoin yhteen, jotta jokainen pysyy kartalla kokonaiskuvasta. Näissä ”briiffeissä” kaikki kertoivat, mitä olivat tehneet ja näin varmistettiin myös resurssien paras mahdollinen hyödyntäminen. Koemme ”briiffien” olleen suuri apu innovointihaasteen etenemisen kannalta.

Tiimimme onnistui 24H-tiiminäytön aikana monessa asiassa. Saimme haastavasta toimeksiannosta huolimatta aikaan ratkaisun, johon olimme tyytyväisiä ja josta saimme kiitosta myös toimeksiantajaltamme. Ratkaisumme oli uusia ideoita sisältävä ja meidän näköisemme eli sitä, mitä meiltä odotettiinkin. Pieniä puutteita ratkaisussamme oli, mutta se ei tullut varsinaisesti yllätyksenä. Toimeksiantaja kehui myös kirjallista raporttiamme ja oli vaikuttunut sen laajuudesta ja sisällöstä. Raporttia oli työstämässä useampi ihminen ja tiimistämme oli nimetty yksi henkilö olemaan siitä kokonaisuutena vastuussa. Raportin lopullinen versio oli selkeä ja siinä näkyi paneutuminen toimeksiantoon ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Raportin tekoon kului yllättävän paljon aikaa ja sen palasten yhdistäminen tuntui välillä mahdottomalta. Vaikka raportin viimeistely meni viimeminuuteille, olemme ylpeitä lopputuloksesta.

Ratkaisumme pitchaus meni hyvin ja saimme siitä toimeksiantajan lisäksi myös yleisöltä hyvää palautetta. Ratkaisuamme oli esittelemässä tiimistämme kaksi henkilöä, mikä oli näin jälkeenpäin ajateltuna hyvä ratkaisu. Esitys oli selkeä ja rento sekä yleisöä herättelevä. Koko tiimimme oli vaikuttunut pitchaajien kyvystä hoitaa homma maaliin tyylillä ja itsevarmasti. Esityksen jälkeen oli vain odoteltava tuloksia…

Lopulta, kun toimeksiantaja ja tuomarit olivat palanneet arviointitunnilta, oli tulosten julkistamisen aika. Jännitys Proakatemian Stagella oli käsin kosketeltavissa ja tunnelma oli huikea. Tiimit olivat kaikkensa antaneita ja ylpeitä omista suorituksistaan. Jokainen oli tehnyt töitä viimeisen vuorokauden aikana oman tiiminsä eteen ja nyt kaikki oli ohi. Arvosanaksi Motive sai Juustoportti Ylöjärven toimeksiannosta numeron 4! Olimme arvosanaan tyytyväisiä ja tunnelma numeron julkistamisen jälkeen oli katossa. Tästä toimeksiannosta saamamme opit hyödyttävät meitä jokaista varmasti tulevaisuudessa, vaikka vastaavaan tapahtumaan ei välttämättä koskaan enää pääsisikään.

 

Lähteet:

Vehkaperä, U. 2013. Innostu ja innovoi. Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Oiva-oppimateriaalit. Luettu 14.11.2021. https://www.metropolia.fi/sites/default/files/publication/2019-11/2013_vehkapera_pirila_roivas_Innostu_ja_innovoi_OIVA.pdf 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close