Tampere
15 Jan, Friday
-17° C

Proakatemian esseepankki

Mitä on onnistuminen?Kirjoittanut: Caroliina Sievers - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Onnistumisen aakkoset: 10 ohjetta, joilla tehdään hulluista haaveista täyteläistä elämää
Carter-Scott
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Mitä on onnistuminen ja mitä se vaatii? 

Jokaisella on oma määritelmä menestykselle ja elämässä onnistumiselle. Onnistumisen ja menestymisen käsitteet kulkevat käsikädessä. ”Ne ovat sekä käsite että kokemus, sekä hetki että jatkuva muutoksen tila. Niillä tarkoitetaan pyrkimysten sulautumista todellisuuteen, toiveiden ja unelmien kutoutumista jokapäiväisiin askareisiin. Ne ovat samanaikaisesti sekä käsin kosketeltavia että hetkellisiä ja niistä syntyy illuusio, että niitä voisi mitata yleismaailmallisesti. ” (Carter-Scott, C. 2001. Onnistumisen aakkoset)  

Onnistumisen määritelmä on vahvasti kulttuurisidonnainen. Teollistuneissa maissa ne kolme tekijää ovat raha, valta ja kuuluisuus. Määritelmä on kuitenkin puutteellinen. Se sulkee ulkopuolelle ihmiset, jotka kokevat onnistumisen eri tavoin. Joillekin ihmisille menestyminen tarkoittaa tunne-elämässä koettua henkilökohtaista täyttymystä tai ihmissuhteen vakautta.  

Siksi jokaisen tulisi määritellä oma onnistumisensa ja kehittää itsetuntemustaan, jotta tietäisi mitä onnistuminen ja menestyminen tarkoittaa juuri itselle: Mitä on täyteläinen ja mielekäs elämä? Selvittääkseen mitkä ovat henkilön aidot ja omat tavoitteet, on kyettävä ajattelemaan mukavuusalueen ulkopuolelta. Sillä on helppoa hyväksyä itsensä ja tavoitteensa ympäristön raamien puitteissa ja asettaa maalin tavanomaisten mittapuiden mukaan. Tällaisessa ajattelussa on kuitenkin vaarana, ettei henkilö ole sisäisesti ja aidosti innostunut. Tämä synnyttää sitoutumattomuutta, mikä taas saa aikaan tyhjyyden- ja merkityksettömyyden tunteen, vaikka saavuttaisikin tavoitteensa.  

Siksi aito tahtominen on aina ensimmäinen askel kohti onnistumista. Prosessi alkaa aina sisältäpäin. Se on toivonkipinä, josta kehittyy ajatus ja siten idea ja suunnitelma tulevaisuudesta. Se on matka kohti unelmaa. Se on tietoinen päätös, joka sytyttää päättäväisyyden.
”Tieto siitä mitä haluaa ja itselleen tähän luvan antaminen tuo mukanaan ilahtumista ja voimaa, joka vahvistaa ihmistä persoonana. Se taas ruokkii itseluottamusta, intuitiota ja perusluottamusta omaan itseen. Siten se vahvistaa identiteettiä, lisää itseluottamusta ja laajentaa kuvaa todellisuudesta. Aina kun näin tapahtuu, ihmisen aito minuus vahvistuu.”  

Onnistumisen tiellä olevia esteitä tarkasteltaessa ensimmäisenä mieleen tulee ulkoiset syyt. Epäonnistuminen kokeessa helposti selitetään huonolla opetuksella tai jos ei tule valituksi hakemaansa paikkaan, on tilanne helppo ja luonnollista järkeistää ulkopuolisilla tekijöilläTämä johtuu ihmisen aivoissa tapahtuvasta defenssireaktiosta. Aivot on rakennettu suojelemaan minuutta, joten ei ole ihme, että ensimmäinen reaktio on syyttää jotain ulkopuolista tekijää. Ongelma syntyy vasta, jos tähän mielentilaan lukkiudutaan. Itsepetos on monilla syynä tavoitteiden kariutumiseen. Valehdellessa itselleen tapahtuneesta ja ikään kuin kaunistellessaan totuutta, sivuuttaa helposti ne faktat, joista voisi ottaa opin ja siten ensi kerralla muovata käyttäytymistä erilaiseksi ja kenties onnistuakin.  

Mieli leikkii myös pelolla. Muutoksen pelko ja onnistumisen tuoma todellisuuden muuttuminen voivat myös olla esteinä tavoitteisiin pääsemisessä. Muutosten ennakoiminen voi herättää pelkoa, joka saa alitajuntaisesti sabotoimaan ponnistelujamme. Vähättelevät uskomukset ja oma mielenmaisema ohjaa kaikkea ihmisen toimintaa. Siksi olisi hyvä tiedostaa mitä tällaiset uskomukset juuri itsellä on. Ne voivat olla osaamiseen liittyviä, ajattelua siitä, mitä kykenemme saavuttamaan tai mitä ansaitsemme.  

Pääseminen näistä uskomuksista vaatii visualisointia ja kykyä unelmoida. Täytyy pystyä kuvittelemaan tilanne, jossa ei ole rajoja, jolloin mielikuvitus pääsee laukkaamaan ja siten rikkomaan uskomukset, jotka ovat haitallisia. Tulkitsemme koko ajan ympärillämme tapahtuvaa verbaalista ja nonverbaalista viestintää. Uskomukset ovat usein monen tekijän summa ja siksi on hyvä tarkastella sitä, mitä muut ympärillämme viestivät. ”Sillä on suuri vaikutus, jos läheiset ihmiset viestivät toiselle, että hän olisi liian ahne, kunnianhimoinen tai epärealistinen tai että hän tähtää liian korkealle.” Ympäristöstä tuleva epäily ja epävarmuus voi siten nakertaa hiljalleen itseluottamusta.  

Tyytyväisyys edellyttää itsetuntemusta ja oman totuuden kunnioittamista. ”Itsetuntemus ja -luottamus johdattaa jokaisen omalle, ainutkertaiselle tielleen. Tämän totuuden kunnioittaminen vaikuttaa eniten onnistumiseen jo senkin vuoksi, että jos on sopusoinnussa oman totuutensa kanssa ja toimii sen antamien signaalien perusteella, elää täysipainoista elämää ja käyttää kykyjään kokonaisvaltaisesti. Sisimpänsä ja totuutensa kanssa sopusoinnussa eläminen ei ole mahdollista ilman itseluottamusta.”  

Todellista minää̈ etsittäessä on löydettävä yhteys perusolemukseensa. On kaivauduttava kuvitteellisen minän kerrosten läpi, pohdittava mitä kuvittelee olevansa, mitä haluaisi olla ja mitä pelkää olevansa.  

Tavoitteet auttavat eteenpäin ja ne selkiyttävät ja realisoivat suuntaa tulevalle. Tietäessään mihin on suuntaamassa, on helpompi tehdä arjen valintoja, jotka vievät kohti tavoitetta. Saavuttaessa yhden tavoitteen on lähempänä mielessä siintävää visiota. Tavoitteet ovat välietappeja onnistumiselle ja myös tapa motivoida itseä jatkamaan kohti päämäärää. Välitavoitteiden kautta motivaatio pysyy korkealla, sillä näiden tavoitteiden saavuttaminen ruokkii ja lisää onnistumisen kokemuksia, jotka antavat lisäenergiaa taas uusiin haasteisiin.
Tavoitteiden asettaminen auttaa myös ymmärtämään paremmin syy- ja seuraussuhteita. Silloin omaa elämää on helpompi monitoroida ja muokata mieleisekseen. Täytyy hyväksyä ja tiedostaa itse muovaamansa omaa todellisuuttansa. Tällöin henkilö on myös valmis panostamaan kokonaisvaltaisesti päämääräänsä. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö on valmis etsimään keinon, varaamaan aikaa ja voimia luodakseen haluamansa todellisuuden.  

Omat ponnistelut ja teot ovat suoraan verrannollisia saavutettuihin tuloksiin. Asioita ei tapahdu, jollei niiden eteen tee töitä. ”Ennen varsinaista toimintaa tavoitteet ovat kuitenkin vain ja ainoastaan toiveiden ja aikomusten lista. Mitä älyllisemmin tai järkevämmin asioihin suhtautuu, sen helpompi on analysoida tilanne ja välttää toimeen ryhtymistä.” Mahdollisten riskien realisoiminen saattaa siten salpaannuttaa toimintaa, joka johtaa siihen, että tavoitteita on vaikea saavuttaa. 

Miten sitten onnistua? Toistuvasti onnistuvilla ihmisillä on kolme yhteistä piirrettä: ahkeruus, huomion kiinnittäminen paitsi työn määrään ja myös sen laatuun sekä halu antaa kaikkensa.” 
Ahkeruutta on omistautuminen tehtävälle. Silloin varaa riittävästi aikaa ja voimavaroja tehtävän suorittamiseksi.  

Laadulla tarkoitetaan sitä, että panostaa tarpeeksi hyvin tehtävään asiaan. Siten että kuluttaa esimerkiksi tehtävään aikaa kaksi tehokasta tuntia neljän tehottoman sijaan. Kaikkensa antamisella tarkoitetaan sitä, että on valmis tekemään ja kulkemaan ylimääräisen matkan onnistuakseen.  

Kun ymmärtää aidosti olevansa vastuussa elämästään, ymmärtää että suunta elämälleen on valittava itse. Tämä tarkoittaa aina tietoisen päätöksen tekemistä. Elämä on täynnä valintoja. Tilaisuuksia muuttaa elämäänsä on kahdenlaisia: ilmiselviä ja piileviä. Ilmiselviä ovat esimerkiksi uuden koulupaikan vastaanottaminen tai muutto uudelle paikkakunnalle. Useimmat tilaisuudet eivät kuitenkaan ole niin ilmiselviä. Ikinä ei voi tietää muuttaako eri kävelyreitin valikoiminen jollain tapaa elämää. Siksi on tärkeää säilyttää avoin ja avara mieli 

Se että näkee ympärillä tilaisuuksia ja osaa huomioida ne, ei tarkoita automaattisesti sitä, että kaikkeen tarvitsisi tarttua. On kyettävä arvioimaan, onko ajoitus oikea ja vaatiiko se jostain asiasta luopumista. On kyettävä punnitsemaansaavuttaako jostain luopuminen jotain suurempaa.  

Onnistuminen ja epäonnistuminen ovat aina sidoksissa toisiinsa. Onnistuakseen, joutuu todennäköisesti tilanteisiin, jolloin epäonnistuu. Se miten epäonnistumisista selviytyy, ratkaisee. Täytyy tulla sinuiksi turhautumisen, torjutuksi tulemisen ja pettymyksen kanssa kyeten kääntää nämä edukseen, sillä vastoinkäymisistä seuraa aina valintatilanne. On kaksi mahdollisuutta: Voi jäädä joko maahan makaamaan ja valittamaan kohtaloaan tai voi käsitellä pettymyksensä, tarkastella miten toimia toisin ja jatkaa ponnisteluja kohti tavoitetta.  

Toki itseään täytyy ymmärtää. Pettymyksen jälkeen on luontevaa olla allapäin, sillä on tuskallista nähdä itsensä vaillinaisena tai unelmiensa murskautuvan. Ongelmia tästä syntyy vasta kun järkytyksen jälkeen jääkin vellomaan pahanolon tunteeseeneikä osaa päästää siitä irti. Pettymys tunteena muistuttaa surua. Se on elettävä läpi, sillä pettymys luultavasti toistuu, mikäli tunteen sivuuttaa.  

Omat voimavarat ja niiden rajat täytyykin ymmärtää. Jokaiselle ihmiselle on annettu tietty määrä resursseja. Jotkin näistä ovat aineettomia kuten lahjakkuus, taidot, sietokyky, temperamentin piirteet ja haavoittuvaisuus. Aineelliset resurssit taas ovat rajallisia ja niihin pystyy vaikuttamaan helpommin kuin aineettomiin. Näitä ovat esimerkiksi aika, raha, ihmissuhteet ja energia. Resurssit joko tukevat tai hidastavat onnistumista. Taito hallita näitä, luo vahvan pohjan menestykseen.   

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close