Tampere
04 Mar, Monday
1° C

Proakatemian esseepankki

Mavi-tiimin tavoitteet vuodelle 21–22Kirjoittanut: Sanni Hujanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esimies palkitsijana: aseta tavoitteet, mittaa ja palkitse
Juhani Kauhanen
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto

Olen toiminut Proakatemian markkinoinnin ja viestinnän vastaavana viime toukokuun vuosigaalasta lähtien. Hyppäsin pestiin Lotan seuraajaksi ja Lotan isojen saappaiden täyttäminen on tuntunut jännittävältä – niin hyvällä kuin pelottavallakin tavalla. Vastaavan pesti on upea mahdollisuus oppia organisaation markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta sekä toteuttamisesta, mutta myös tiimin johtamisesta. Sanomattakin selvää, haluan hoitaa tämän tehtävän mahdollisimman kunniakkaasti.

Mitä tuo kunniakkaasti sitten käytännössä tarkoittaa? Mavi-tiimille on tiettyjä odotuksia niin yhteisömme kuin esimerkiksi TAMKinkin puolesta. Täyttääkseen tehtävänsä, tarvitsee mavi-tiimi toiminnalleen tavoitteita. Koen, että vastaavana juuri tavoitteiden asettaminen ja niiden seuraaminen ovat suuri osa omaa tehtävääni.

Mavi-tiimillä on tietyt tavoitteet, joihin tiimi keskittyy vuosittain. Jotkin tavoitteista ovat pidemmän aikavälin tavoitteita ja jotkin tavoitteista ovat tiimikohtaisia. Pureudun tässä esseessä tavoitteisiin, jotka mavi-tiimi on luonut yhdessä kaudelle 2021–2022 sekä käyn hieman läpi tavoitteita, joita kaksi edellistä mavi-tiimiä ovat asettaneet toiminnalleen.

Tavoitteiden asettaminen

Olemme kokoontuneet nykyisen mavi-tiimin kanssa nyt kolme kertaa. Toisella tapaamiskerralla loimme tiimillemme tavoitteet toimintakaudellemme.

Etenimme tavoitteiden asettamisessa niin, että kokosin alkuun tietoa edellisen kahden kauden tavoitteista ja kirjasin ne itselleni ylös. Koska mavi-tiimin toiminta on jatkuvaa, on mielestäni tärkeää tehdä tavoitteita myös pitkälle aikavälille sekä tarkastella aiemmin asetettuja tavoitteita. Kirjattuani ja jäsenneltyäni edelliset tavoitteet ylös, kirjasin niiden jatkoksi ylös omia ajatuksiani tavoitteiksi tälle toimintakaudelle. Esittelin kirjaamani tavoitteet tiimille yhteisessä palaverissamme ja jatkojalostimme niitä tiimin kanssa yhdessä eteenpäin.

Hyvä tavoite ei tulekaan annettuna tai määrättynä, vaan se asetetaan yhteistyössä keskustelun jälkeen esimerkiksi esimiehen ja alaisen kanssa (Kauhanen 2015, 77). Tiimin jäsenten tulisikin ennen kaikkea ymmärtää tavoitteiden taustat ja se, miksi kyseisiä tavoitteita on asetettu (Kauhanen 2015, 78). Näin halusin toimia myös mavi-tiimin kanssa. Vastaavana haluan asettaa tiimille tiettyjä tavoitteita ja jotkut tavoitteet tulevat yhteisön ja jopa TAMKin tasolta. Mavi-tiimi toimii kuitenkin nimensä mukaisesti tiiminä, joten tavoitteiden asettaminen ja niiden ymmärtäminen yhdessä on tärkeää.

Asetimme yhdessä toiminnallemme seuraavia tavoitteita kaudelle 2021–2022:

Markkinointiin:

 • Tunnettuuden lisääminen
  • Selkeäksi se, mikä Proakatemia oikeastaan on
  • Yhteisöllisyyden esiintuominen markkinoinnissa
  • Kansainvälisyyden ja englannin kielen taidon korostaminen
  • Miten Proakatemia vaikuttaa ihmisiin: keskustelutaidot, työelämätaidot sekä tiimityöskentelytaidot kehittyy, verkostot kasvavat
  • Avoimien ovien järjestäminen, kouluvierailut, Jatkoon-päivät
 • Brändi ja sen ulottaminen kaikkeen tekemiseen
  • Brändikirjan jatkojalostaminen
 • Yhteishakujen hakijamäärien nostaminen – etenkin entren
  • Lisää laadukkaita hakijoita
 • Vaikuttavuus & puhuttelevuus
  • Kantaa myös ajankohtaisiin asioihin
 • Markkinoinnin seuranta, mittaaminen & tehostaminen

Sosiaaliseen mediaan:

 • Tavoitteellisuus – postauksille selkeät kohderyhmät ja tavoitteet
  • Miksi tehdään, mitä tavoitellaan?
 • Henkilövetoisen markkinoinnin lisääminen
  • Esimerkiksi IG-stoorien haltuunotto, opiskelijoita ja alumneja enemmän esiin, merkitään opiskelijoita julkaisuihin, Proakatemia-lähettiläitä
  • Luodaan matala kynnys kysymyksille ja vuoropuhelulle
 • Videoiden hyödyntäminen – enemmän huomiota Youtubelle ja IG reelseille sekä mahdollisesti TikTokin ottaminen käyttöön
 • Otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin
 • Laadukkuus – laadukasta sisältöä + kuvien & videoiden hyvä laatu

Sisäiseen viestintään:

 • Innostava viestintä yhteisön sisällä, hypetys – rakennetaan yhteisön yhteishenkeä uudelleen
 • Kaksikielinen viestiminen sekä sen kehittäminen sisäisissä kanavissa
 • Materiaali- ja infopankin jatkokehittäminen
 • Info-tv:n monipuolisempi hyödyntäminen sisäisessä viestinnässä
 • Proakatemian nettisivujen jatkokehittäminen

Tiimityöskentelyyn:

 • Yhdessä oppiminen – yritysvierailut, yhteiset pajat, oppien hyödyntäminen käytäntöön
 • Tekemisen hauskuus, yhdessä tekeminen, hyvä tiimihenki sekä luottamus

Tavoitteiden jatkokehittäminen SMARTin avulla

Tavoitteiden asettamisessa on oleellista, että ne ovat tavalla tai toisella mitattavissa ja että ne ovat asetettu jollekin aikavälille. Juhani Kauhasen (2015, 76) mukaan hyvä tavoite täyttää viisi kriteeriä (SMART):

 • spesifinen, yksilöity ja riittävän tarkka
 • mitattava
 • ajallisesti määritelty
 • realistinen, toteutettavissa
 • tunnustettu, hyväksyttävissä oleva

Osa mavi-tiimin tavoitteista ovat jatkoa edellisiltä toimintakausilta, kuten materiaali- ja infopankin jatkokehittäminen, tunnettuuden lisääminen sekä brändin ulottaminen kaikkeen tekemiseen. Mavi-tiimin toiminta sekä markkinoinnin kenttä kuitenkin kehittyvät jatkuvasti, joten tiimin on tärkeää asettaa myös uusia tavoitteita. Asetimme uusina tavoitteina tälle toimintakaudelle esimerkiksi henkilövetoisen markkinoinnin lisäämisen sekä markkinoinnin mittaamisen ja tehostamisen. Aikaisemman mavi-tiimin toimintakaudella markkinoinnin seuraaminen jäi melko vähäiseksi, joten tässä voisimme mielestäni ehdottomasti parantaa tällä toimintakaudella.

Osa tavoitteista on asetettu tietylle ajanjaksolle ja ovat melko helposti mitattavissa, kuten yhteishakujen hakijamäärien nostaminen. Juuri Proakatemian tunnettuuden lisääminen sekä sitä kautta yhteishakujen hakijamäärien nostaminen on Proakatemian markkinoinnin yksi suurimmista ja selkeimmistä tavoitteista. Monet asettamistamme tavoitteistamme tukevatkin juuri tätä tavoitetta.

Proakatemialle haetaan kahdessa yhteishaussa: kevään ensimmäisessä yhteishaussa englanninkieliseen koulutusohjelmaan eli entreen ja kevään toisessa yhteishaussa suomenkieliseen koulutusohjelmaan. Yhteishakujen hakijamääristä on saatavilla dataa useamman vuoden ajalta, joten on nopeasti nähtävissä, saimmeko akatemialle enemmän vai vähemmän hakemuksia kuin aikaisempana keväänä. Hakijoiden laadukkuutta onkin sitten vaikeampi mitata. Emme myöskään pääse suoraan käsiksi hakijamääriin jo yhteishaun aikana, joten on vaikeaa seurata, olemmeko pääsemässä tavoitteeseemme. Toistaiseksi emme ole myöskään tarkentaneet tavoitetta, että kuinka paljon haluaisimme hakijamääriä nostaa – se tekisi tavoitteesta entistä tarkemman. Kauhasen (2015, 77) mukaan tavoitteiden täytyisi olla myös riittävän kunnianhimoisia ja haasteellisia, mutta ei utopistisia. Hyvä tavoite on haasteellinen ja selkeä.

Myös materiaali- ja infopankin jatkokehittämistä on suht helppo seurata, vaikkemme ole sille tarkempaa tai mitattavampaa tavoitetta määritelleetkään. Pyrin vastaavana pitämään materiaalipankkia mahdollisimman hyvin ajan tasalla sekä arkistoimaan keräämäämme dataa mavi-tiimin omiin tiedostoihin, jotta mavi-tiimin toimintaa voidaan tarkastella ja kehittää myös tulevaisuudessa. Myös itselleni on ollut valtava apu mavi-tiimin omasta tietokannasta, josta olen voinut käydä lukemassa esimerkiksi juuri edellisten kahden kauden tavoitteista. Materiaali- ja infopankin jatkuva kehittäminen auttaa siis myös mavi-tiimiä toimimaan pitkällä aikavälillä ja tukee pitkän aikavälin tavoitteita sekä tehostaa toimintaa.

Suurin osa tavoitteistamme kaipaa kuitenkin selkeästi vielä enemmän konkretiaa, jotta pystymme seuraamaan ja mittaamaan tavoitteeseen pääsyä. Kuinka muuten tiedämme, milloin tavoite on saavutettu? Kuinka esimerkiksi tiedämme, olemmeko onnistuneet selkeyttämään hakijoille ja muille sidosryhmille, mitä Proakatemia oikeastaan on tai olemmeko onnistuneet madaltamaan kynnystä yhteydenotoille?

Miten tästä eteenpäin?

Tavoitteet määrittävät toiminnan suuntaa, joten tavoitteiden asettaminen sekä niiden säännöllinen tarkastelu on ehdottomasti tärkeää. Mielestäni olemme saaneet mavi-tiiminä luotua hyvä tavoitteet toimintakaudellemme, nyt tavoitteet kaipaavat vaan vielä ripauksen konkretiaa. Seuraava askel olisikin määritellä tavoitteet entistä konkreettisemmalla tasolla sekä sopia yhdessä askeleet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pyrin mavi-tiimin vastaavana pitämään tavoitteemme aktiivisesti sekä omassa että tiimiläisteni mielessä, jotta tiedämme mitä olemme tekemässä ja miksi. Huolehdin myös siitä, että pysähdymme tarkastelemaan asettamiamme tavoitteitamme viimeistään toimintakautemme puolivälissä, jotta voimme myös kehittää toimintaamme tai tekemään mahdollisia korjausliikkeitä. Toki osasta tavoitteista voidaan tarvittaessa myös luopua, jos tilanne siltä näyttää.

Alkuaskeleet mavi-tiimin toimintakaudella 2021–2022 on siis otettu, nyt tarvitsemme vielä oikeat askelmerkit ja mittarit tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuten Larry Page, yksi Googlen perustajista, on sanonut: “Good ideas with great execution are how you make magic.”

 

Lähteet:

Kauhanen, J. 2015. Esimies palkitsijana – aseta tavoitteet, mittaa ja palkitse. Vaasa: Helsingin seudun kauppakamari.

Reilumman ja kestävämmän maailman puolestapuhuja.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close