Tampere
04 Mar, Monday
1° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointia nollabudjetillaKirjoittanut: Marika Tuominen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

 

Mainostoimistojen myyntipuheissa kuulee usein repliikin ”markkinointi on investointi, johon sijoitetut eurot maksavat itsensä moninkertaisina takaisin”. On totta, että tehokas, kohderyhmälle suunnattu ja hyvin toteutettu markkinointi lisää kassavirtaa. Mutta entä jos markkinointibudjettia ei ole, tai se on minimaalinen?

Markkinointia pystyy tekemään myös pienellä budjetilla, jos vain uskaltaa painaa luovuusvaihteen silmään ja ottaa haltuunsa perinteisten markkinointikanavien sijaan uudet, kustannustehokkaammat kanavat. Erityisesti digitalisaation myötä perinteisten kanavien ohelle on noussut edullisia, mutta silti tehokkaita markkinointikanavia, kuten erilaiset sosiaalisen median kanavat. Saiturin markkinointikirjassa esitellään tapoja selvitä digitalisoituneessa ja verkostorakenteisessa nykypäivän yritysmaailmassa putoamatta markkinointiviidakon sudenkuoppiin.

 

”Startupeilla ei ole ylimääräistä rahaa yleensä mihinkään ostettuun mainontaan, ja sen johdosta ne joutuvat miettimään luovasti.” Kalle Snellman, Idean.

 

Verkostot ja vuorovaikutustaidot

Verkostot ovat avainasemassa kustannustehokkaassa markkinoinnissa. Verkostojen luominen kannattaa aloittaa jo liikeidean kehitysvaiheessa. Fiksu yrittäjä lähtee rakentamaan liikeideaansa vuorovaikutuksessa tulevien sidosryhmiensä kanssa. Kun koko liikeidea hiotaan vastaamaan potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin sidosryhmien näkökulmia hyödyntäen, yritystä perustettaessa on asiakaskunta jo valmiina odottamassa. Pivotointi eli liiketoiminnan muokkaaminen ja uudelleen rakentaminen yhdessä suhdeverkoston kanssa on korvaamattoman arvokas tapa rakentaa brändiä. Esimerkiksi startupeille pivotointi on yksi mahdollisen menestyksen avaimista.

Verkostojen rakentaminen ulottuu myös yrityksen ja median välisiin suhteisiin. Kun rakentaa luottamussuhteita median edustajiin, voi saada korvaamattoman arvokkaita markkinointikanavia, jotka maksavat ainoastaan aikaa. Aitojen, molemminpuolisten luottamussuhteiden rakentamiseen käytetty ajallinen panostus maksaa itsensä takaisin. Kansainvälisessä viestinnässä tutkijoiden ja analyytikoiden hyödyntäminen voi toimia luottamussuhteen rakentamisen välineenä. Median edustajat kuuntelevat analyytikkoja, ja tutkimustulosten julkaiseminen saa analyytikot aktivoitumaan. Erilaiset tutkimukset vakuuttavat myös potentiaaliset asiakkaat tuotteen hyödyistä. Jos kehitteillä on markkinoita värisyttävä tuote, sen kehittämistä ja tutkimista yhteistyössä esimerkiksi yliopistojen kanssa kannattaa harkita.

 

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on 2000-luvun trendi-ilmiö, joka on kääntänyt perinteisen markkinointiajattelun päälaelleen. Sosiaalisen median etuina ovat edullisuus, laaja näkyvyys, kohderyhmän tavoittaminen tehokkaasti ja vuorovaikutusmahdollisuudet sidosryhmien kanssa.

Miten sitten lähteä liikkeelle sosiaalisen median hyödyntämisessä yrityksen markkinoinnissa?

  1. Valitse tehokkaimmat sosiaalisen median kanavat

Sosiaalisen median kanavia on tarjolla pilvin pimein, mutta yrityksen kannattaa kanavien määrän sijaan keskittyä niiden laatuun ja sisältöön. Sosiaalisen median markkinointikanavista kannattaa valita sellaiset, joissa yrityksen kohderyhmä on vahvimmin edustettuna. Esimerkiksi nuoriso suosii tänä päivänä Snapchatia, Instagramia ja YouTubea, kun taas vanhempi väestö on vasta hiljalleen löytänyt tiensä Facebookiin. Myös yrityksen toimiala kannattaa ottaa huomioon kanavien valinnassa; jos yritys tarjoaa esimerkiksi konsultointipalveluja, asiantuntijuuden esilletuomiseen tehokkain kanava on tekstipainotteinen Twitter sekä somekuningas Facebook. Esimerkiksi kynsistudion tai sisustusliikkeen kannattaa taas keskittyä kuvasisältöihin keskittyneeseen Instagramiin, jotta inspiroivat ja asiakkaiden mielenkiintoa kasvattavat kuvat pääsevät oikeuksiinsa.

Yritysten tärkein sosiaalisen median kanava on työelämään fokusoitunut ja verkostojen hallintaa helpottava LinkedIn. LinkedIn ei niinkään ole kuluttajamarkkinointikanava, vaan ammattilaisuutta ja asiantuntijuutta korostava palvelu, jossa kontaktit saadaan koottua yhteen – LinkedIn on ikään kuin työelämän ystäväkirja.

  1. Luo strategia

Sosiaalisen median strategiat laaditaan kanavakohtaisesti ja jokaisen kanavan strategian tulee vastata kolmeen kysymykseen: miksi, mitä ja miten. Strategia kannattaa laatia mahdollisimman tiiviiksi ja kirkkaaksi kokonaisuudeksi, jotta se pysyy somemarkkinoinnin ja -viestinnän taustavaikuttajana arkipäiväisessä toiminnassa. Strategia luo viitekehyksen ja pelisäännöt sosiaalisen median käytölle. Strategian ja toimintamallien toteutumista voidaan helposti seurata statistiikan avulla. Esimerkiksi paras päivitysajankohta voi vaihdella asiakassegmentin mukaan. Pääsääntöisesti sosiaalisen median prime time sijoittuu iltakuuden ja kymmenen välille. Kansainvälistä liiketoimintaa tehdessä optimaalinen päivitysaika kannattaa laskea tarkkaan aikaerojen vuoksi, jotta päivitykset saadaan tavoittamaan kohderyhmä mahdollisimman laajasti maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Suuren tykkääjämäärän havittelu ei välttämättä ole markkinoinnin optimoinnin kannalta tehokkain vaihtoehto. Suuri tykkääjien määrä tarkoittaa suurempaa näkyvyyttä, mutta näkyvyys ei automaattisesti ole sidoksissa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja yrityksen kassavirtaan. Markkinoinnin tavoitteena on nostaa yrityksen tulosta ja suuren massan tavoittamisen sijaan tärkeintä on useimmiten saavuttaa potentiaaliset asiakkaat. Yrityksen kannattaa miettiä, onko tykkääjien määrä kohdennettua sisältöä tärkeämpää. Esimerkiksi arvonnoilla ja kilpailuilla saa kalasteltua helposti lisää seuraajia, mutta vaikutus on usein väliaikainen: kampanjoiden päätyttyä tykkääjät lopettavatkin kanavan seuraamisen ja brändin imago voi jopa heikentyä. Sen sijaan laadukkaalla ja asiantuntevalla sisällöllä voidaan sitouttaa potentiaaliset asiakkaat aidon kiinnostuksen kautta seuraamaan yritystä. Yrityksen kannattaa harkita myös myyntiputkistrategian hyödyntämistä sosiaalisen median strategian jatkeena.

  1. Sitouta voimavarat

”Joku” on suurin uhka käytännön toteutukselle niin sosiaalisen median käytössä kuin yrityselämässä yleensäkin. Jos ”joku” hoitaa, niin kukaan ei hoida. Sosiaalisen median päivittämisestä on tehtävä rutiini ja henkilöstön kouluttaminen ja sitouttaminen sen käyttöön on sosiaalisen median markkinoinnin tuloksellisuuden kannalta kaiken a ja o. Eri kanaville tulee olla omat vastuuhenkilöt, jotka pitävät huolen somestrategian toteutumisesta sekä esimerkiksi kommentteihin vastaamisesta. Sisällöntuotannosta voi vastata koko tiimi tai valittu vastuuhenkilö. Kaikkein tärkeintä on, että sosiaalisen median markkinointi ja viestintä on sellaisten henkilöiden vastuulla, jotka tietävät olevansa siitä vastuussa. Sitouta vastuuhenkilöt. Some on yksi työtehtävä muiden tehtävien ohella.

  1. Keskustele

Seuraajien huomioiminen kommentteihin vastaamalla on yrityksen imagon kannalta keskeistä asiakaspalvelua. Negatiivisiinkin kommentteihin tulee vastata asiallisesti ja neutraalisti. Puolusteleminen tai kommenttien sensuroiminen somekanavilta lyö vain lisää vettä kommentoijien myllyyn, joten paras tapa toimia tulipalojen välttämiseksi on tukahduttaa ne heti alkuunsa vastaamalla niihin ystävällisesti, vastuullisesti ja ratkaisua asiakkaan ongelmaan tarjoten. Muista myös, että somekriisi ei katso kelloa. Kriisiin on syytä varautua myös toimistotyöajan ulkopuolella.

  1. Tuota laadukasta sisältöä aktiivisesti

Sosiaalisen median sisällöntuotannon kannattaa korkean laadun lisäksi olla mahdollisimman aktiivista, jotta se houkuttelee uusia seuraajia ja pitää vanhojen seuraajien mielenkiinnon yllä. Sisällöntuotannossa keskeisintä on pohtia, millaista sisältöä yrityksen seuraajat haluavat nähdä. Minkälaista sisältöä, jota kuluttaja ei saa mistään muualta, voit seuraajillesi tarjota? Päivitysten onnistumista on helppoa seurata nopean statistiikan avulla; tykkäysten ja jakojen määrät kertovat suoraviivaisesti päivitysten onnistumisesta.

 

Medialle kohdennettu lehdistötiedote

Lehdistötiedote on takavuosien vakiintunut tapa ylläpitää suhteita median edustajiin ja saada media uutisoimaan halutusta aiheesta. Nykypäivän viestintäkulttuurissa lehdistötiedotteella on pölyttynyt maine, mutta vanhakantaisesta imagostaan huolimatta tiedote voi tavoittaa median tehokkaastikin, jos siihen tuodaan pientä twistiä muutamalla mielenkiintoa herättävällä kikalla.

  1. Analysoi kilpailijat ja erotu massasta

Omien tiedotteiden vertaaminen kilpailijoiden tiedotteisiin auttaa hahmottamaan, onko oma tiedote tarpeeksi erottuva muiden tiedotteisiin peilaten. Luo oma, uusi ja innovatiivinen tapa tiedottaa.

Muista, että tärkeältä tuntuva viestisi on muiden silmissä turhaa roskapostia, ellei se erotu tiedotemassan joukosta edukseen. Tiedotteen tulee olla lyhyt, ytimekäs, asiallinen ja uutiskynnyksen ylittävä. Joukosta erottautumiseen auttaa iskevä näkökulma ja nokkela otsikointi sekä valmiin materiaalin tarjoaminen median käyttöön.

  1. Kerää kontaktit

Kerää kontaktilistaa oman kohdemedian pohjalta. Yksittäiselle toimittajalle osoitettu tiedote avataan suuremmalla todennäköisyydellä kuin toimituksen yleiseen sähköpostiin lähetetty tiedote. Kun kontaktit ovat kunnossa, viesti menee läpi tehokkaammin.

  1. Myy viestisi

Valjasta valikoitu media kuulemaan uutisesi ennakkoon myymällä skuuppisi. Mieti jokaisen tapauksen kohdalla, miten uutinen kannattaa syöttää mediaan. Luottamukselliset ja lämpimät mediasuhteet ovat tässäkin kultaa. Suhdeverkostot eli luottotoimittajat ovat kaiken alku. Suhdeverkostot kannattaa rakentaa oman ydinosaamisen ympärille; esimerkiksi designia tuottavan yrityksen kontaktit kannattaa rakentaa designista uutisoivien toimittajien maaperälle. Viestinnän ammattilaisen palkkaaminenkaan ei ole huono idea. Markkinoija, joka osaa käyttää mediasuhteita oikein, on yritykselle äärettömän arvokasta pääomaa.

  1. Otsikoi nokkelasti

Toimittajien sähköpostit tulvivat tiedotepostia. Suurin osa tiedotteista päätyykin suoraan roskakoriin. Otsikoinnilla on valtava merkitys siihen, päätyykö tiedote median käyttöön vai ei. Tiedotteen tulee herättää vastakaikua tai tunnereaktioita vastaanottajassa. Otsikon tulee olla informatiivinen, napakka ja mielenkiintoa herättävä. Huonoimpia ovat otsikot, jotka eivät kerro vastaanottajalle mitään sekä otsikot, jotka kertovat kaiken. Älä hifistele tai käytä otsikoissa monimutkaisia termejä, kuten erikoisia tuotenimiä. Puhu samaa kieltä vastaanottajan kanssa ja varmistu, että jokainen viestin vastaanottaja ymmärtää otsikon sisällön ilman perusteellista tiedotteen asiasisältöön perehtymistä.

  1. Kohdenna viesti

Henkilökohtainen viesti menee varmemmin perille kuin universaali viesti. Personoi viesti vastaanottajalle ja ota henkilökohtaisesti yhteyttä massapostituksen sijaan. Pieni määrä kiinnostuneita toimittajia on parempi, kuin sata tiedotteen suoraan roskakoriin klikannutta toimittajaa.

 

Uutiskirje kuluttajille

Sisältömarkkinointi on kustannustehokkaan markkinoinnin kulmakivi. Kun tuotetaan kohderyhmälle suunnattua, heitä kiinnostavaa ja arvokasta sisältöä, saadaan kohderyhmä aktivoitua hiljalleen kohti asiakkuutta. Uutiskirje voi toimia yhtenä sisältömarkkinoinnin välineenä. Uutiskirje on sähköpostitse asiakkaille lähetettävä automatisoitu viesti, joka lähtee koko uutiskirjeen tilanneelle asiakasrekisterille. Uutiskirje on käytännössä ilmainen markkinointikanava, joka vaatii ainoastaan sisällöntuottamisen käytettäviä resursseja. Uutiskirjeen tarkoitus ei ole tyrkyttää myyntiä asiakkaalle, vaan vetää asiakasta kohti ostopäätöstä. Uutiskirjeen sisältö voi olla esimerkiksi video- tai kuvavinkkejä potentiaalisille asiakkaille, ajankohtaisten asiakkaita kiinnostavien asioiden esille tuomista, kouluttamista… sisällössä avainasemassa on sen arvokkuus kohderyhmän näkökulmasta.

Uutiskirjeen riskinä on sen päätyminen roskapostiin. Kukaan ei halua saada sähköpostiinsa jatkuvia spämmiviestejä. Sen vuoksi sisällön tulee olla tarkkaan harkittua ja uutiskirjeen aikataulutuksen tarpeeksi väljää, mutta kuitenkin katkeamatonta ja säännöllistä. Millaista sisältöä potentiaalinen asiakas ei halua heittää roskakoriin? Minkälainen sisältö aidosti puhuttelee kohderyhmää ja saa heidät kiinnostumaan yrityksestä?

 

Meemit ja ilmiöt

Viraali internetilmiö on takuuvarma tapa nousta valokeilaan – edes hetkeksi. Ilmiön luominen on kuitenkin haasteellista, sillä viraalin ilmiön ajoitus on kaikki kaikessa. Viraalia nettihittiä luodessa täytyy pystyä nappaamaan kuumimmat trendit ja ajankohtaisimmat keskustelunaiheet jo melkeinpä ennen kuin ne ovat syntyneet. Nopeus on viraalissa valttia ja pienikin myöhästyminen aallonharjalta vie uskottavuuden ja on viraalin ilmiön onnistumisen esteenä.

Viraali ilmiö on onnistuessaankin pinnalla vain ohikiitävän hetken ajan ja toistuvien hittien luominen on haastavaa tai jopa mahdotonta. Sen vuoksi viraaleja ilmiöitä ei voida myydä eikä niitä kannata ostaa, sillä viraalin onnistumista on etukäteen todella haastavaa arvioida. Viraali ilmiö vaatii onnistuakseen hyvän idean lisäksi hyvää tuuria.

Yksi esimerkki viraalista ilmiöstä on Justin Bieberin Suomen vierailun aiheuttama kansainvälinen viraali ilmiö, #happyjustinbieberday. Ilmiö lähti liikkeelle suomalaisten fanien hypestä, jonka Bieberin vierailu pitkän odotuksen jälkeen pienen fanikunnan keskuudessa aiheutti. YleX -radiokanava omisti Bieberille ja hänen hittibiiseilleen kokonaisen päivän, ja fanit omaksuivat päivän alkamalla levittämään ilosanomaa Bieber-päivästä sosiaalisessa mediassa hashtagilla #happyjustinbieberday. Sen jälkeen ilmiö levisi kansainvälisesti ympäri maailmaa Bieberin fanien keskuudessa, ja kanavat täyttyivät Bieber-päivän julistuksista.

 

Videot

Nykyään bloggaajat alkavat olla menneen talven lumia ja vloggaajat eli videobloggaajat ovat nousseet pinnalle perinteisten blogien sijaan. Erityisesti nuorison keskuudessa vloggaaminen on huipputrendikästä, ja yhä nuoremmat esiteinit perustavatkin oman videoiden tuottamiseen suunnatun Youtube-kanavan.

Yrityksille videoiden tuottaminen ei ole avain onneen, vaan mahdollisuus, jota oikein hyödyntämällä voidaan saavuttaa laaja näkyvyys. Videoiden tuottamisessa tärkeintä on aitous ja helposti lähestyttävyys. Esimerkiksi Tikkurila saavutti humoristisella, aidolla ja rennolla 150-vuotisjuhlavideollaan yli 175 000 katsojakertaa (katso video täältä: https://www.youtube.com/watch?v=aXLqXpoaMbg).

Pelkät yritys- ja tuote-esittelyvideot jättävät kylmäksi kenet tahansa. Suurin osa Youtubeen ladatuista videoista saa vain joitakin kymmeniä katsojakertoja. Sen vuoksi on hyvin tärkeää erottua jollain tavalla muista videoista – muullakin kuin kekseliäällä otsikoinnilla tai huomiota herättävällä videon aloituskuvalla.

Videoiden tuottamisessa voi hyödyntää myös ulkopuolisia sisällöntuottajia. Yritykselle tehokkainta näkyvyyttä Youtubessa ei välttämättä ole omalle kanavalle ladattu video, vaan yhteistyökumppanin eli esimerkiksi seuratun vloggaajan tilille ladattu video. Esimerkiksi kosmetiikkabrändit voivat tehdä yhteistyötä jonkun Youtuben meikkigurun kanssa. Tärkeintä on saavuttaa näkyvyys kohderyhmän keskuudessa.

 

Blogi

Yrityksen blogin tarkoituksena on tuoda esille asiantuntijuutta omalla toimialalla sidosryhmille sekä potentiaalisille asiakkaille. Blogi on yksi sisältömarkkinoinnin alusta, ja kuten muutenkin sisällön tuottamisessa, on bloggaamisessa keskeisintä kiinnostavan ja kohderyhmää aktivoivan sisällön tuottaminen. Julkaisujen määrää tärkeämpää on hiottu sisältö, joka resonoi kohderyhmän tarpeiden kanssa. Tekstin lisäksi blogi voi sisältää kuvia, vinkkejä, videoita tai vaikkapa reagoimista ajankohtaisiin ja alalla puhuttaviin aiheisiin. Blogi on yritykselle tehokas keino parantaa näkyvyyttä myös hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Laadukasta sisältöä myös jaetaan.

 

Tempaukset

Erilaiset markkinointitempaukset ja -tapahtumat voivat kiinnittää tehokkaasti huomiota ja päästä otsikoihin. Esimerkiksi Prisma on toteuttanut jo kaksi kertaa valtavat katsojamäärät keränneen 24 tuntia kestäneen live-lähetyksen kassahihnasta. Kassahihnalähetyksen idea on naurettavan yksinkertainen: kassahihnan yläpuolelle asennettu kamera kuvaa 24 tunnin ajan ihmisten ostoksia. Videolla ei näytetä asiakkaita, vaan katsojan arveltavaksi jää, minkälainen asiakas mitkäkin ostokset tekee. Ehkä siinä piileekin koko kassahihnalähetyksen suosion salaisuus: tirkistelynhaluiset ihmiset haluavat arvuutella, millainen ihminen ostosten takana on. Tempauksen järjestämiseen ei aina tarvita tuhansien eurojen budjettia, vaan myös pienellä budjetilla toteutettu tempaus voi saavuttaa suuren näkyvyyden. Tempauksen suunnittelussa on vain mielikuvitus rajana, ja tässä tarvitaankin luovaa out of the box -ajattelua. Millä tavalla voidaan kiinnittää huomiota, erottua ja herättää keskustelua?

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close