Tampere
27 Mar, Monday
-5° C

Proakatemian esseepankki

Luottamus, osa psykologista pääomaaKirjoittanut: Maria Välimäki - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Eventan luottamus, kuinka nostaa luottamusta huipputiimin tasolle?

 

Eventalle maaliskuu on muutosten aikaa. Uusi johtoryhmä on asettumassa paikalleen puolen vuoden koettelemukselle. Johtoryhmä on voittanut tiimin luottamuksen asettuessaan tähän pestiin. Yksi Eventassa monesti esille tuleva teema onkin luottamus. Luottamus on hyvin tärkeä osa niin yksilön, tiimin kuin yhteisönkin toimintaa. Vaikka luottamus on tärkeä osa työelämää, on sen rakentaminen välillä hankalaa. Eventassa emme vielä ole päässeen luottamuksen kanssa huipputiimin tasolle. Osa tiimiläisistä kokee, että ei pysty luottamaan tiimiin ja osa taas pystyy luottamaan. Epäluottamus edes yhden tiimiläisen puolelta vaikuttaa koko tiimiin. Se myös näkyy yhteisessä tekemisessä. Meillä on paljon yksittäisiä projekteja, olemme paljon poissa omalta toimistoltamme emmekä aina välttämättä tiedä mitä omat tiimiläisemme tekevät.

 

Psykologinen pääoma

Luottamus on osa psykologista pääomaa. Psykologinen pääoma muodostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat toivo, optimismi, sinnikkyys ja itseluottamus (Rauhala, Leppänen, Heikkilä, 2013, 34). Itseluottamus voidaan myös liittää tiimin yhteiseen luottamukseen. Psykologinen pääoma on uskoa omaan itseensä sekä muihin, asennetta, jossa näkyvät oma-aloitteisuus, yritteliäisyys, toimeliaisuus ja vastuunottaminen. Psykologinen pääoma ei ole synnynnäinen ominaisuus.  Suhteellisen pysyvinä läpi elämän säilyy Big Five- teorian mukaan

  1. Miten ulospäinsuuntautuneita olemme
  2. Miten reagoimme tunteisiimme
  3. Miten yhteistyökykyisiä olemme
  4. Miten tunnollisia ja tarkkoja olemme
  5. Miten avoimia olemme uusille kokemuksille (2013, 48)

Psykologisen pääoman neljä osa-aluetta ovat sellaisia, joita on mahdollista kehittää ja muokata helpommin kuin Big Five- teorian viittä osa-aluetta. Niiden kehittäminen ja muokkaaminen on helpompaa siksi, että ne ovat tunnetiloja ja mielialoja. Tunnetiloihin ja mielialoihin voimme vaikuttaa erilaisilla mielen harjoituksilla sekä esimerkiksi valmennuksilla.

 

Nykytutkimustiedon valossa voimme sanoa, että onnistumisiamme ja epäonnistumisiamme selittää 50- prosenttisesti pysyvät luonteenpiirteemme. Tilanne selittä onnistumisista 10% ja 40% on kiinni siitä, millaisella mielentilalla kohtaamme tilanteet, ja miten valitsemme ajatella, tuntea ja toimia (2013, 48). Tästä voimme päätellä, että todella iso osa onnistumisesta on kiinni siitä, miten paljon yrityksellä tai organisaatiolla on psykologista pääomaa. Monien menestyvien yritysten taustalta löytyy toivoa, optimismia, sinnikkyyttä sekä itseluottamusta. Mikäli yritykseltä puuttuu esimerkiksi luottamusta tai toivoa, on hyvin epätodennäköistä, että työntekijät motivoituvat ja jaksavat viedä työtehtäviään kunnialla loppuun.

 

Mitä hyötyä yritykselle tai organisaatiolle on psykologisesta pääomasta? Kun työntekijän psykologinen pääoma kasvaa, kasvaa myös hänen tuottavuutensa (2013, 53). Tuottavuus on olennainen osa työntekijän tuloksellisuutta. Psykologisella pääomalla on tutkimusten mukaan yhteys psyykkiseen hyvinvointiin, työtyytyväisyyteen, optimaalisuoritukseen, vähäisiin poissaoloihin ja pidempiaikaiseen sitoutumiseen organisaatioon (2013, 54).

 

Yrityksen luottamus

Tulokset osoittavat, että tuloksellisimmat yrityskulttuurit kiinnittävät paljon huomiota luottamuksen ilmapiiriin ja asenteen johtamiseen (2013, 56). Yrityskulttuurin rakentaminen niin, että luottamus on osana sitä, tarvitaan yksilöiden panostusta. Johtajan roolissa oleva on koko ajan suurennuslasin alla. Johtajien esimerkki vaikuttaa koko tiimiin ja sen yrityskulttuuriin. Kun johtajat luottavat itseensä, tiimiin ja yhteisöön on johdettavilla loistava tilaisuus antautua johdettavaksi ja herättää myös itsessään luottamus. Se on kuin Domino- peli, jossa palaset alkavat perä toisensa jälkeen kaatua samaan suuntaan. Tarvitaan vain pieni ja hento tönäisy oikeaan suuntaan. Joskus ehkä hieman kovempikin riippuen tilanteesta.

 

Yhteisluottamusta voi mitata kysymällä ihmisiltä, uskovatko he, että heidän ryhmästään voi tulla maailman paras. Silloin kun yhteisön jokainen jäsen uskoo tähän visioon, yhteisluottamus on korkealla (2013, 68). Vaikka tässä puhutaan ryhmästä, koskee se myös huipputiimiä. Tässä yhdistyvät kaksi psykologisen pääoman osa-aluetta, jotka ovat usko ja luottamus. Täytyy uskoa meihin ja meidän yhteisiin tavoitteisiin. Usko herättää luottamuksen siihen, että tavoitteet toteutuvat. Yhteisluottamus lähtee tiimin jäsenten luottamuksesta toisiinsa. Se on toistemme vahvuuksien tunnistamista, hyväksymistä ja uskoa, että olemme yhdessä vahvempia (2013, 71).

 

Eventan luottamuksen rakentaminen

Eventan luottamuksen rakentaminen on hyvin tärkeä osa tämän johtajuuskauden teemoja. Teemat ovat johtajuus, tarkoitus, suunnitelmallisuus, tehokkuus, usko ja arvo. Vaikka luottamus ei ole teemojen listalla, tarvitaan sitä, jotta nämä teemat toteutuisivat. Johtoryhmän tulee luottaa toisiinsa sekä asettamiin tavoitteisiinsa. Kun luottamus näkyy niin johdettavien kuin johtajienkin välillä alkaa psykologisen pääoman perusta rakentua.

 

Kun lähdetään rakentamaan luottamusta Eventaan, tulisi ymmärtää mistä luottamus syntyy. Se voi syntyä ennen kuin mitään konkreettista on saavutettu, mutta se vahvistuu, kun jotain saadaan aikaiseksi. Tästä syystä tärkeää on johtoryhmän työsopimukset. Mitä johtoryhmä on sitoutunut tekemään. Se tulisi olla kirjallisena sopimuksena niin, että jokainen voisi viitata siihen ja tarkastella onko sitouduttu. Luottamuksen mittaaminen voi olla hankalempaa, mutta kysymällä sen tasoa päästään jo pitkälle. Voi kuitenkin myös olla sellainen tilanne, että ei jostain syystä haluta tai uskalleta kertoa, ettei luottamusta ole. Se synnyttää lisää epäluottamusta ja on jo isompi ongelma. Tästä syystä voisi olla hyvä, että luottamuksesta keskusteltaisiin niin yksilö kuin tiimi tasolla. Vaikka tiimiläisen luottaminen toiseen tiimiläiseen eroaa hieman siitä, että luotetaan yhdessä tiimin onnistumiseen ovat ne hyvin lähellä toisiaan.

 

Konkreettisesti Eventan luottamuksen kasvattamista voidaan kehittää yhdessä tekemällä ja puhumalla avoimesti onnistumisista ja kehitettävistä kohteista. Tähän liittyy myös psykologisen pääoman positiivisuus, joka auttaa pitämään ilmapiirin parempana. Se ei tarkoita sitä, että oltaisiin koko ajan iloisia ja onnellisia, vaan nähdään valoa sekä positiivisia puolia asioista. Sekin on luottamusta tulevaan ja siihen, että onnistumme yhdessä.

 

Yhteenveto

Psykologinen pääoma antaa yritykselle tai organisaatiolle hyvin vahvan lähtökohdan onnistua. Tällä hetkellä Eventassa on meneillään muutoksen tuulet ja sitä kautta luottamus on hyvin tärkeä osa kokonaisuutta. Luottamuksen rakentamiseen tarvitaan tekoja, sillä sanat eivät riitä. Konkreettista tulosta ja näyttöä siitä, että pääsemme tavoitteisiimme yhdessä, tarvitaan koko matkan ajan uuden johtoryhmän kanssa. Onnistuminen on monen asian summa ja sitä täytyy harjoittaa. Huipputiimin luottamusta ei niin vain rakenneta hetkessä. Pienin askelin ja tiimiä kuunnellen hyvä tulee. Näin uutena HR vastuun ottaneena luottamus on iso osa omassa johtotehtävässä. Se sopii mainiosti myös omaan vuoden teemaani, joka onkin itseluottamus ja luottamus muihin. Innolla odotan mitä oppeja ja koppeja johtajuuskausi tuo tullessaan ja ennen kaikkea odotan Eventan luottamuksen vahvistumista huipputiimi tasolle!

Kommentit
  • Tanja Verho

    Piti tulla kolome tähteä, mutta tunaroin paineluvaiheessa. . Teksti käsittelee sujuvasti luottamusta eri puolilta ja linkität sen sujuvasti omaan tiimiin, mistä pojot.

    3.4.2019
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close