Tampere
08 Dec, Thursday
-5° C

Proakatemian esseepankki

Laadukas SWOTKirjoittanut: Jyri Lempinen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Laadukas Swot

 

SWOT on hyödyllinen työkalu yrityselämässä ja yritysstragian luomisessa. Käytössä SWOT antaa ymmäryksen siitä, mitä yrityksen sisällä olevia ominaisuuksia voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden strategian rakentamisessa. SWOT tarkastellaan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Sana tulee englannin kielisistä sanoista Strenghts, Weaknesess, Opportunieties ja Threats. Työkalulla voidaan arvioida, joko yrityksen tai yritysstrategian nykytilaa. SWOT jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin muutostekijöihin. Tässä tilanteessa vahvuudet ja heikkoudet määrittelevät sisäisiä muutostekijöitä. Mahdollisuudet ja uhat ovat ulkoisia muutostekijöitä. 

 

Vahvuudet kohdassa on nimensä mukaisesti tarkasteltava niitä kohtia, jotka antavat vankan kivijalan yritykselle. Asiat ovat usein niitä, jotka pitävät yrityksen kannattavana. Tarkasteltavia asioita voivat olla esimerkiksi eri prosessit yrityksen sisällä, kuten asiakaspalvelu tai jakelu.

 

Heikkoudet kohdassa otetaan huomioon yrityksen heikkoja kohtia, joita voidaan havaita itse yrityksen rakenteessa. Heikkouksia voivat olla joko hankala yrityskulttuuri ja ihmisten viihtyminen työpaikalla tai nopeasti vaihtuva työtekijärakenne. 

 

Mahdollisuudet ja uhat ovat asioita, mitä ei suoraan voida sanoa vaan niihin voidaan ainoastaan varautua. Nämä muutostekijät ovat usein yritysten omien päätösten ulkopuolella ja niihin ei voida vaikuttaa. Yleisimpiä uhkia yritykselle on makroympäristössä tapahtuvat muutokset, kuten lama tai luonnonmullistukset. Kaikilla yrityksillä ei ole samoja uhkakuvia tai mahdollisuuksia. Toisille yrityksille uhat saattavat olla mahdollisuuksia ja toisin päin. Esimerkiksi erittäin kylmä talvi saattaa olla erittäin tuottoisa aurauspalveluille, mutta esimerkiksi kunnille se tuottaa enemmän kulueriä. Toisen vahinko voi olla toisen onni tässä tapauksessa.

 

Esimerkki:

 

Amazon on tällä hetkellä maailman isoin jakeluyritys vaikka heidän pääsääntöinen liiketoiminta on verkkokauppaliiketoiminta. Heillä on myös oma jakelu. Amazonin ei näin ollen tarvitse käyttää rahaa erikseen jakelun ulkoistamiseen useimmilla maan mantereilla. Vahvuutena on myös pidettävä erinomaisesti skaalautuvaa verkkoliiketoimintaa.

 

Miksi Swot tehdään?

 

SWOT-työkalua käytetään usein yrityksen tulevaisuuden suunnittelussa. On helpompi varautua tulevaan kun tiedetään nykytilanne ja sen hetkisen ongelmat. Ongelmiin saattaa löytyä ratkaisu jo valmiiksi. Osaan ongelmista on saatettu varautua, mutta tarkastelua on hyvä syventää laadukkaalla swot-analyysillä. Laadukkaassa swotissa on hyvä rakentaa nykytilasta PESTE-analyysi, mikä helpottaa ajatustyötä SWOT-analyysiä tehtäessä. 

 

Peste-analyysi on yksinkertaisesti kartoitus jo tapahtuneista tai jatkuvista ilmiöistä. Siinä tarkastellaan ympäristöä Poliittisesta, ekonomisesta, sosiaalisesta, teknologisesta ja ekologisesta näkökulmasta. Siinä huomioidaan muun muassa trendejä ja ihmisten käyttäytymistä. 

 

Swot-analyysiä saattaa olla haastavaa viedä käytäntöön. Mahdollisuuksia ja uhkavariaatioita voi olla niin paljon, että ajattelutyöstä tulee hankalaa. Tällöin kannattaa rajata aiheita yritykselle tarkemmin. On hyvä ottaa huomioon muita alalla toimivia yrityksiä sekä tarkastella omaa visiota. Tämä helpottaa rajaamisessa ja oikeiden aiheiden tarkastelussa. 

 

POWER SWOT

 

Laadukas SWOT = Tulevaisuussuuntautunut SWOT-analyysi, jossa painotetaan toimintaympäristön muutosten (uhkat, mahdollisuudet) merkitystä tulevaisuuden kannalta ja arvioidaan omia heikkouksia ja vahvuuksia siitä näkökulmasta, miten niitä poistamalla/kehittämällä yritys kykenee tarttumaan tulevaisuuden haasteisiin ja innovoimaan niistä uutta menestyksellistä liiketoimintaa. (Meristö T. Molarius R. Leppimäki S. Laitinen J. Tuohimaa H. 2007.)

 

Aiemmin painotin PESTE-analyysin arvoa. Analyysi on tärkeää tehdä, jotta laadukas SWOT on mahdollista tehdä. PESTE-analyysissä on otettava huomioon seuraavia asioita:

 

  • Yleinen taustatieto
  • Toimialakohtainen taustatieto
  • Lainsäädäntö, poliittinen vakaus ja EU:n rooli
  • Talouskehitys, kulutuskäyttäytyminen ja kilpailuympäristö
  • Elämäntyyli, tuloerojen kehitys ja ikärakenteen kehitys
  • Uusien teknologioiden kehitys, suorituskyky ja kapasiteetti ja mobiilit ratkaisut
  • Öljyn riittävyys, uudet energiamuodot ja luonnon katastrofit

 

Laadukkaaseen SWOTiin kuuluu tulevaisuuden tutkimista useasta eri näkökulmasta ja näin ollen on myös skenaariotyöskentelyssä pätevä työkalu. Skenaarioita on mahdollista rakentaa todennäköisemmiksi ymmärtämällä tulevaisuutta yrityksen sekä yhteiskunnan näkökulmista. 

 

Kaikki tämä on taustatietojen valmistelua tulevaisuustaulukko tai muuta vaihtoehtoista skenaariotyöskentelyssä käytettyä analysointimenetelmää. Ilman näitä tietoja voi olla hankala aloittaa skenaariotyötä. Tämän jälkeen rakennetaan vaihtoehtoiset skenaariot ja niille voidaan uudelleen tehdä samojen taustatietojen kautta yksinkertaisempi SWOT-nelikenttä analyysi. Näistä Skenaarioista valitaan seuraavassa työvaiheessa parhaat vahihtoehdot, joita voidaan käyttää osana Yritystrategian uudistamisessa tai uudelleen luonnissa.

 

Value Creativen videotuotanto

 

Valuessa ollaan tekemässä isoja organisaatiomuutoksia syksyllä ja videotuotannolle ollaan tekemässä osakeyhtiötä, mitä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa viiden tai kuuden yrittäjän voimin. Tämän takia itse strategiatyöskentely on tullut meille olennaiseksi osaksi syksyn tekemistä opinnäytetöiden ja opintojen loppuunvientien lomassa. Strategista työtä Proakatemialla ei videotuotannossa tehty vaan keskitytty enemmän siihen, että saadaan yritykselle rahaa. Aiomme käyttää lopun opiskeluajan hyödyksemme ja rakentaa systeemin, millä olisi helpompi jatkaa tulevaisuudessa ja ennakoida tulevaa. Tulevaisuuden ennakoiminen on ollut hankalaa ja muiden alalla toimivien yritysten tutkimiseen ei ole aikaa riittänyt. Strategia on jo tästäkin syystä pakko rakentaa. 

 

Ilman systeemiä ei ole yritystä ja arvoa. Sanotaan, että ihmiset antavat yritykselle arvon. Strategia antaa kuitenkin ihmisille pohjan mille rakentaa. Strategia tekee johtamisestakin helpompaa. Se antaa näkökulman ajattelulle ja päätöksen teolle. Strategiset vaikeudet tulevat silloin kuvioihin, jos sitä ei ole selkeästi selostettu. Yritys saattaa olla toiminnassa muutaman vuoden, mutta hyvää strategiaa noudattamalla, ja sitä aika ajoin muuttamalla, yrityksellä on potentiaalia vielä pidempää. 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close