Tampere
03 Oct, Tuesday
10° C

Proakatemian esseepankki

Laadukas PESTE-analyysiKirjoittanut: Jyri Lempinen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tulevaisuuden tutkimuksen suhteen on tärkeää nostaa esille liiketoimintaympäristö aivan makrotasolta asti. Peste-analyysi auttaa keräämään tietoa demografisesti ja sen tavoitteena on kerätä itse valitsemaan liiketoimintaan liittyviä asioita yhdelle dokumentille. Tutkiessa tulevaisuutta PESTE-analyysin on tarkoitus helpottaa työryhmää vastaamaan oikeisiin kysymyksiin, sekä auttaa etsimään oikean laisia ilmiöitä nykypäivästä.

PESTE-analyysi ei toimi yksin tulevaisuuden tarkastelussa vaan on tukena muun muassa Delfoi-analyysin kanssa. Löydät lisätietoa Delfoi-menetelmästä täältä (https://www.edelphi.org/). Taustatietoa kerätessä kannattaa tarkastella nykytilannetta ja historiaa. PESTE-analyysi auttaa nimenomaan nykyisen tilanteen tarkastelussa. Analyysi rakennetaan usein maakohtaisesti ja tässä kerron tässä lyhyesti millaisia aiheita tulisi PESTE-analyysissä ottaa huomioon.

 

PESTE-analyysi

 

”PESTE-analyysin avulla kartoitetaan organisaation tai ilmiön toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia eri näkökulmista ja laajalla perspektiivillä.” (LapinLuotsi n.d.).  PESTE-analyysin on tarkoitus selvittää makrotasolla tapahtuvia rajoituksia ja mahdollisuuksia. Nämä ovat aiheita, joihin ei omilla päätöksillä suoraan voida vaikuttaa. (LapinLuotsi n.d.). PESTE-analyysillä kartoitetaan vallitseva lähtötila yhteiskunnassa ja markkinoilla. Lähtötilasta kertovaa informaatiota voidaan käyttää avuksi skenaarioiden alkutilanteessa, jolloin rakennetaan esimerkiksi morfologista matriisia.

 

PESTE-analyysissä tarkastellaan toimintaympäristöä, jossa toimivat näkökulmina poliittinen (P), ekonominen (E), sosiaalinen (S), teknologinen (T) ja ekologinen (E) tila ja tulevaisuus. ”Sosiaalista tilaa voi tarkastella myös kulttuurisesta ja demografisesta näkökulmasta. Muutosvoimien analyysiä voidaan hyödyntää esimerkiksi skenaarioiden pohjalla ja tulevaisuustaulukon muuttujina.” (LapinLuotsi n.d.).

 

Poliittisesta näkökulmasta tarkastellessa on otettava huomioon mm. lain asettamia rajoituksia sekä mahdollisuuksia. Säädökset ja lait saattavat vaikuttaa toimintaan ajoittamalla tuotenimikkeitä, hintoja tai markkinointia. Laki antaa raamit tehtävälle liiketoiminnalle. Suomessa liiketoimintaa ohjaa kauppalaki (KL). (Wood 2004, 33.) Videotuotannossa on hyvä tarkastella esimerkiksi tekijänoikeuslakia.

 

Ekonomisia aiheita koskeva osio PESTE-analyysissä kertoo isossa mittakaavassa kansallisesta tai kansainvälisestä ekonomisesta tilanteesta. Sen tarkoitus on kartoittaa ihmisten ostovoimaan vaikuttavia tekijöitä sekä kertoo hidastuvasta taloudenkasvusta. Hidastuva kansantalous vaikuttaa suoraan myös yritysten väliseen yhteistyöhön heikentämällä heidän käyttämää rahamäärää tuotteiden ja palveluiden kanssakäymistä sekä pienentää mahdollisia sovittuja hintoja. Kilpailun merkitys kasvaa heikossa taloustilanteessa ja markkinahinnat laskevat. (Wood 2004, 33.)

 

Sosiaaliset tekijät kertovat monipuolisesti ihmisten käyttäytymisestä, tavoista, asenteista sekä asiakkaiden tarpeesta. Sukupolvien muuttuminen ja maahanmuutto ovat myös tarkasteltavia asioita, kun tarkastellaan sosiaalista sektoria PESTE-analyysissa. Vahvimmat sosiaaliset suunnat, kuten erilaiset kiertävät trendit, voivat vaikuttaa nopealla aikajänteellä tarkasteltavien vuosien aikana heikentyvästi tai voimistuvasti. On vaikeaa osata arvioida lyhytaikaisia trendejä ja niiden pituutta. Ulkomailta tulevat vaikutteet omaksutaan entistä nopeammin ja niihin reagointi saattaa organisaatiossa ja sen strategiassa olla haastavaa. (Wood 2004, 34.)

 

Teknologinen osuus käsittelee teknologista kehitystä ja olemassa olevia teknologisia ratkaisuja. Siinä tarkastellaan esimerkiksi valtion tasolla ja yrityksissä käytettävää teknologiaa. Teknologisella kehityksellä on vaikutusta asiakkaisiin, toimittajiin, kilpailijoihin, sidosryhmiin, markkinointikanaviin sekä organisaation prosesseihin. (Wood 2004.) Nykyisen digitalisaation aikakaudella on haastavaa löytää yhtäkään asiaa, mihin teknologia ei vaikuttaisi. Tämän takia digitalisaatio on yksi tällä hetkellä eniten vallitsevista megatrendeistä. Videotuotannon kannalta on tarkasteltava kehityksessä olevia kameroita ja esitystekniikoita. (Wood 2004, 34.)

 

Ekologiseen osioon on hyvä nostaa esille elinympäristölliset aiheet, kuten ilmastonmuutos ja siihen voimakkaasti vaikuttavat tekijät sekä julkinen keskustelu aiheesta. Ekologisessa sektorissa on havaittava uhkia ja mahdollisuuksia maantieteellisesti. Tuotteiden toimitukseen saattaa vaikuttaa sääolosuhteet tai polttoaineen saatavuus. Luonnossa tapahtuvat muutokset siis ajavat tätä osiota. (Wood 2004, 35.) Videotuotannolle ja videomarkkinoinnille on tarpeellista ajatella digitaaliseen ympäristöön vaikuttavia haittoja, kuten telemastojen sijoittuminen tai niiden määrä. Sähkön saatavuus alueittain voi vaihdella riippuen toimintaympäristöstä ja sijoittumisesta. Yksi hyvä tapa ehkäistä serverien vahingoittumista on sijoittaa ne Suomeen, sen takia, etteivät maanjäristykset vahingoittaisi serverikeskuksia. (Wood 2004, 34.)

 

Käytin PESTE-analyysia opinnäytetyöni tukena ja tulevaisuudessa tulemme käyttämään liiketoiminnan ennakoinnissa Heimo Filmsissä. Tulevaisuuden ennakointi on aikaa vievää ja sen tulisi olla jatkuvaa jolloin se poistaa työresursseja suorasta videotuotannon liiketoiminnastamme. Pidämme sen mielessä ja hyödynnämme tulevaisuuden tutkimusta uuden strategian rakentamisessa, kun aloitamme ensimmäisen strategiatyön Final Campimme jälkeen joulu-tammikuun vaihteessa.

 

PESTE-analyysia voidaan hyödyntää myös etsiessä uutta liiketoimintaa. Kartoituksen myötä saattaa löytää sellaisia aiheita tai liiketoimia mihin ei ole vielä ratkaisua. Samalla se auttaa ymmärtämään esimerkiksi kulttuurieroja maiden välillä, jos harkitaan liiketoiminnan laajentamista ulkomaille. Lyhyesti sanottuna PESTE-analyysi on loistava työkalu, josta saatuja tuloksia voidaan käyttää monipuolisesti liiketoiminnan kehittämisessä, sillä se tuo esille sellaisia tekijöitä tai muuttujia, jotka voivat vaikuttaa nykyiseen liiketoimintaan joko suoraan tai välillisesti.

Kommentit
  • Arttu Hilli

    Onpas Jyri kirjoittanut hyvästä aiheesta!

    Peste-analyysi oli purettu niin hyvin osiin, että tämän voi ottaa suoraan omaan työkalupakkiin. Varsinkin käytännön läheisimmät yrittäjät, itseni mukaan lukien, hyötyisivät varmasti tämän tyylisestä analysoinnista. Niinkuin Jyrikin kirjoitti, tälläinen työ on hyvin aikaa vievää, ja se jää helposti muiden töiden varjoon. Jyri mainitsi, että Peste-analyysin kautta löytää jopa uusia liiketoiminnan muotoja. Kun analysointiin ryhtyy, on varmasti järkevää heittää tiukat “me tehdään näin ja tullaan tekemään” -farkut nurkkaan ja aukaista mielensopukat uudelle tasolle. Isosta kuvasta katsottaessa ideatkin tahtovat olla ison luokan juttuja.

    7.2.2021
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close