Tampere
03 Dec, Sunday
-12° C

Proakatemian esseepankki

KOP KOP, Kuka siellä? -TuutoritKirjoittanut: Anni Pilvinen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Pisteluokitus: 3 esseepistettä, akateeminen essee
Kirjoittajat: Anni Pylkkänen ja Oona Salo

 

Johdanto

Tämän esseen on kirjoittanut Oona Salo ja Anni Pylkkänen. Olemme kummatkin tänä vuonna tuutoreita. Vaikka opiskelemme samassa osuuskunnassa, on meillä silti eri tuutoroitavat. Toinen meistä on Proakatemian yrittäjyys- ja tiimijohtamisen tuutori ja toinen tietojenkäsittelijöiden tuutori. Päätimme kirjoittaa esseen tuutoroinnista. Tuutorointi on kurssi, josta saa 3 opintopistettä, mutta tärkein asia on kokemus ja oppi. Tuutori nimike on arvokas, ja se ei pääty milloinkaan. Tuutorit auttavat aina tilanteen tullen ja heille voi aina puhua. Pohdimme esseessämme tuutorin merkitystä, verkostoitumista, arvoja sekä johtamista.

Tuutoreilla on merkittävä rooli uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa. Uusille opiskelijoille, eli tursaille tai pinkuille, tuutorit ovat ensimmäisiä henkilöitä koulusta keitä he tapaavat. Tuutorit auttavat opiskelijoita pääsemään kiinni opiskelija yhteisöön sekä opintoihin. Meidän opiskelijakuntamme Tamko kouluttaa tuutorit ja ainejärjestö TTO on tukemassa Tamkon lisäksi tuutoreiden tärkeää työtä opiskeluiden läpi. Opiskelijoille ryhmään sekä yhteisöön kuulumisen tunne helpottaa alkuun pääsemistä opinnoissa ja on opiskeluhyvinvoinnin kannalta yksi ylläpitävistä tekijöistä. Siksi tuutorina on tärkeää varmistaa, että uudet opiskelijat kokevat olevansa tervetulleita. Tästä syystä Tamko aloittaa uusien tuutoreiden kouluttamisen jo keväällä, sillä on hyvä miettiä hyvissä ajoin erilaisia keinoja vaikuttaa ilmapiiriin ja ryhmään kuulumisen tunteeseen.

 

Tuutoriksi hakeminen

Viime vuoden tuutorit olivat hyviä esimerkkejä meille, ja kannustivat hakemaan tuutoriksi. Hakemus lähetettiin formsin kautta, ja tämän jälkeen tuli pyyntö haastatteluun. Tuutori hauissa, jokainen hakija haastatellaan. Haastattelu kesti noin 5 minuuttia, ja sisälsi erilaisia kysymyksiä. Loppuen lopuksi Proakatemian yrittäjyys- ja tiimijohtamisen puolelle pääsi neljä tuutoria ja ENTRE-puolelle kaksi tuutoria. Tietojenkäsittely tuutoreita otettiin yhteensä kahdeksan. Proakatemialla olemme kuitenkin tehneet yhteystyötä kaikkien tuutorien kesken, ja näin olemme saaneet yhdistettyä molemmat opiskelulinjat.

 

Tuutoreiden yhteistyö on tärkeää

Yhteistyö on arvokasta, sillä se on yksi innostuksen sekä voimavarojen lähde. Tuutoroinnissa yhteistyö tuo mahdollisuuden kertoa ideoita ja ajatuksia toisille. Yhteistyö myös mahdollistaa avun saamisen sekä antamisen. Esimerkiksi jos ideat tai rohkeus on hukassa, voi pyytää muilta tuutoreilta apua. Myös ilman mitään sen suurempia ongelmia, on hyvä keskustella muiden tuutoreiden kesken ja pitää verkostoa yllä koko ajan. Yhteistyöstä saa paljon voimaa. (Yrjölä, Korhonen & Tuckett 2021)

 

Miksi haimme tuutoreiksi?

Miksi sitten hakea tuutoriksi? Ensimmäisenä mieleen tulee omat ihanat tuutorit, he kannustivat hakemaan ja kehuivat, kuinka kivaa tuutorina on. Muita syitä hakemiseen on paljonkin, esimerkiksi verkostoituminen sekä uudet ystävät. Ennen tuutorointia, ajattelin lähinnä saavani uusia tuttuja omista tursaista, mutta niitä saikin paljon enemmän mitä osasi odottaa. Tuutorit tutustuvat keskenään koulutuksissa sekä yhteisissä illanvietoissa ja näin pääsee tutustumaan myös muiden alojen tuutoreihin. Tuutoroinnista oppii myös valtavasti. Tuutorina saat matalan kynnyksen kautta arvokasta kokemusta ryhmänjohtamisesta. Sekä esiintymistaidot kehittyvät ja siihen saa paljon lisää itsevarmuutta. Kun tekeminen on miellyttävää ja hauskaa oppiminen sekä kehittyminen näissä asioissa tapahtuu melkein itsestään. Tuutorina on myös mahdollista järjestää omia tapahtumia tursailleen, me järjestimme KämppäApprot. Tästäkin saa hienoja oppeja matkaan. Tapahtumien järjestäminen on hauskaa puuhaa ja luovuutta saa käyttää niin paljon kuin haluaa, sitä ei myöskään tarvitse tehdä yksin. Ja kaiken kukkuraksi tuutoroinnista saa ne aikaisemmin mainitut kolme opintopistettä.

 

Koulutus

Tamko aloittaa tuutoreiden kouluttamisen keväisin. Koulutukset tapahtui ilta-aikaan ja koronan takia nämä kaikki olivat etänä. Keväällä koulutuksia oli yhteensä kolme ja syksyllä oli yksi ennen orientaatiopäiviä. Keväällä koulutuksissa käytiin läpi tuutorin roolia.

Tärkeä osa tuutorikoulutuksesta oli myös se, että kaikkea ei kuulu tehdä eikä tietää. Vaikka tuutoreilla onkin paljon eri vastuita, on myös hyvä tiedostaa asiat mitkä eivät kuulu vastuihin. Vaikka tuutorit esittelevät koulun ja Tampereen seutua, he eivät silti toimi matkaoppaina. Uudet opiskelijat eivät välttämättä ole vielä koulun alkaessa saaneet omaa asuntoa Tampereelta, siltikään tuutorin tehtävään ei kuulu hotellina toimiminen. Tuutorit eivät myöskään ole opinto-ohjaajia, IT-tukihenkilöitä tai kirjasto-oppaita. Tuutorin vastuu on neuvoa opiskelijoita siihen asti, että he itse tietävät ongelmatilanteen tullessa, kehen olla yhteydessä. (Yrjölä ym. 2021)

Uusilla opiskelijoilla on myös oma vastuunsa:

  • päästä kiinni opintoihin
  • luoda ihmissuhdeverkostoa
  • synnyttää ryhmähenkeä

Uusien opiskelijoiden vastuu on oppia itseohjautuvaksi, sillä tuutori ei kulje jatkuvasti heidän rinnallaan enää orientointipäivien jälkeen. Tuutorin suurin tehtävä on siis tehdä itsensä mahdollisimman tarpeettomaksi.

 

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät ovat ensimmäisellä viikolla, ja tuutorit järjestävät sen. Orientaatioviikolla on tarkoitus tutustua toisiin sekä aloittaa ryhmäytyminen. Myös psykologisen turvallisuuden luominen on tärkeää varhaisessa vaiheessa. Tuutorit johtavat orientaatiopäiviä, ja samalla saamat kokemusta uuden ryhmän johtamisesta. Tuutorin tulee huomioida kaikki, ja johtaa erilaisia toiminnallisia tehtäviä.

Orientaatiopäivässä käydään läpi erilaisia koulunkäymisen periaatteitta, kuten teknologia. Nykyisin Teams-sovellus on paikka, jossa informaatio kulkee, ja on tärkeää opettaa uusille oppilaille, kuinka se toimii. Myös erilaiset tunnukset ja kursseille ilmoittautumiset käydään yhdessä läpi. Orientaatiopäivät ovat varsin jännittävät niin tuutoreille kuin uusille opiskelijoille. Yleensä Tamk järjestää yhteisiä tapahtumia, joissa pystyy nostattamaan ryhmän yhteishenkeä, ja saamaan jo ensimmäisiä yhteisiä kokemuksia.

Orientaatiopäivissä käydään läpi myös koulun tiloja ja kaupunkia. Joillekin kaupunki voi olla täysin vieras, joten on tärkeää, että kaikki tietävät tärkeät paikat kaupungista. Tuutorit järjestävät kaupunkikierroksen, Tamk-kierroksen sekä Proakatemia kierroksen.

 

Self-hack

Jokainen tuutori on osallisena self-hackissa. Self-hack kuuluu tuutorien koulutusohjelmaan.  Sen kesto on yhden päivän verran. Self-hackin tarkoituksena on löytää uusille opiskelijoille suunta opinnoissa. Tuutorit ovat tukemassa heitä ja tarjoamassa vertaisapua. Self-hack tukee hyvin tuutoreiden työtä, koska heidän tehtävä on auttaa uusia opiskelijoita ensimmäisillä viikoilla.  Self-hack sisältää erilaisia toiminnallisia tehtäviä, jotka auttavat opiskelijaa löytämään omia vahvuuksia sekä motivaattoreitta.

Tänä vuonna Self-hack toteutettiin etänä Zoomissa. Toimimme tuutorit erilaisissa pienissä ryhmissä. Tehtävämme oli kysellä ja innostaa opiskelijoita löytämään oman polkunsa.

 

Tuutorien vastuu

Tuutorina toiminen, on erittäin vastuullinen tehtävä. Hänen tulee kertoa oikeaa informaatiota sekä olla rehellinen. Tuutorin ja tuutoroitavan välille syntyy suhde, joka on luottamuksellinen. Tuutorin tulee olla luotettava, jotta hänelle voidaan kertoa asioita. Kun tuutorille kerrotaan erilaisia asioita, hän voi osata auttaa ja ohjata. Jos tuutorin resurssit eivät riitä, niin hän osaa ohjata tuutoroitavan oikeaan paikkaan.  Tuutorin vastuuna on myös toimia esimerkkinä. (Yrjölä ym. 2021)

 

Ryhmäytyminen

Tuutorien tavoitteena on ryhmäytyminen. Ryhmäytyminen on prosessi, jossa oleellisinta on löytää ryhmän jäsenten keskinäinen tunteminen, luottamus sekä vuorovaikutus. Ryhmäytyminen alkaa siitä, kun ryhmän jäsenet alkavat tunteen toisensa. Ensimmäinen vaihe voi olla jo pelkkä nimen muistaminen. Ryhmäytymisessä tehdään tehtäviä yhdessä, jotta kaikki saavat onnistumisen tunteita.

Ryhmän muodostumisessa on havaittu erilaisia vaiheita. Nämä ovat muodostumisvaihe, kuohuntavaihe ja yhdenmukaisuusvaihe. Muodostumisvaiheessa yhteiset säännöt alkavat muodostua. Tämä vaihe kestää niin kauan, kunnes opiskelijat tuntevat toisensa. Seuraava vaihe on kuohuntavaihe. Tässä voi nousta esille erilaisia ristiriitaisia aiheita. Tässä on kyse, että opiskelijat alkavat etsimään omaa roolia ryhmässä. Varsinainen ryhmähenki muodostuu yhdenmukaisuusvaiheessa. Tässä kohtaan hyväksytään erovaisuudet ja tunnetaan yhteenkuulumisen tunnetta. Tuutorit haluavat luoda turvallisen ryhmän, jossa ilmapiiri on hyvä, ja kaikki otetaan huomioon. Me-henki on keino saada kaikki tuntemaan olonsa turvalliseksi, ja se luo myös yhteenkuulumisen tunnetta.

 

Varhaisen välittämisen malli

Varhaisen välittämisen mallissa on viisi erilaista kohtaa. Ensimmäinen kohta on havainnointi. Tuutorin tulee olla tarkkana erilaisissa tilanteissa. Kiusaamistilanteet, syrjään jättäminen tai ilkeät kommentit, voivat herättää tuutorin, ja silloin tuutorin on puututtava tilanteeseen. Seuraava kohta on arviointi. Tuutori voi arvioida pystyy hän itse selvittämään tilanteen vai tarvitseeko hän apua muilta tuutoreilta. Jos hän pystyy selvittämään asian itse, niin hän voi ottaa puheeksi tilanteen tuutoreiden kesken. Jos ei selviä, niin hän voi ottaa yhteyttä koulun henkilökuntaan esimerkiksi opoon. Neljäs kohta on tukeminen ja ohjaaminen, joka tarkoittaa, että tuutorin tulee ohjata tilannetta, jotta se ratkeaisi kunnolla. Samalla hänen pitää tukea toisia. Viides kohta on seuranta. Tuutori voi seurata, miten ihmiset toimivat jatkossa.

Varhaisen välittämisen malli on jatkuva tuutorin toiminnassa. Jatkuvasti samalla mallilla tuutori pystyy ennaltaehkäisemään tilanteita tai selvittämään ne. Varhaisen välittämisen viesti on ” Minä kuulen tilanteesi, apua on saatavilla”. Tämä tarkoittaa sitä, että tuutorit pystyvät ja saavat antaa vertaisapua, milloin vain. Varhaisen välittämisen tärkeimmät kohdat ovat havaitseminen, puheeksi ottaminen ja ohjaaminen eteenpäin.

 

Yhteenveto

Tuutorina olemme saaneet uuden ison verkoston, vastuuta sekä johtamisen taitoja. Uuden ison verkoston ohella olemme oppineet erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä, ja meistä on tullut parempia kuuntelijoita. Kun kuuntelemme tarkasti, ja kyselemme, niin saamme tietoa, ja näin pystymme auttamaan ja ohjaamaan parhaiten. Olemme saaneet uusia kavereita, kokemuksia sekä yhteenkuulumisen tunnetta.

Olemme saaneet vastuuta erilaisista luottamullisista suhteista uusiin opiskelijoihin.  Myös vastuuta on tullut ryhmäytymisessä ja psykologisen turvallisuuden luomisesta.

htamisen taitoja on kertynyt erilaisista päivistä, joissa olemme johtaneet ja ohjanneet.

 

Lähteet:

Yrjölä, J. & Korhonen, E. & Tuckett, A. Tuutorikoulutukset 2021

Lonka, K. 1996. Rohkene tuutoroida

Kalliopuska, M. 1995. Sosiaaliset taidot

Tuutorin käsikirja- Opiskelijakunta OSAKO

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close