Tampere
23 Jan, Saturday
2° C

Proakatemian esseepankki

Käännös näkökulmalleKirjoittanut: Aleksi Suni - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Ratkaisu: Ajattele toisin
Antti Mattila
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Me kaikki muodostamme mielipiteitä ja tämän seuraamuksena luomme itsellemme, jonkin tietyn näkökulman asiaan. Omasta ajatusmaailmasta ja fiksaatioista on vaikea päästä eroon ilman, että tiedostetusti pyrkii pääsemään siitä eroon. Näkökulman on tapa tarkastella jotakin tiettyä asiaa tai tilannetta tietystä kannasta. Yrittäjille onkin erittäin tärkeää pyrkiä pääsemään vahvoista mielipiteistä ja näkökulmista eroon, sillä se saattaa sumentaa toimintaa ja sulkea mahdollisuuksia kehittää toimintaa ja itseään. Tämä voi olla vaikeaa, sillä varsinkin yrittäjät luonnostaan ovat todella sidottuja toimintaansa ja usein kokevatkin juuri oman tavan olevan se oikea.

Näkökulma= Se, mistä suunnasta jotakin tiettyä asiaa tai tapahtumaa lähestytään tai ikään kuin kenen silmin asia nähdään.

Ihmisten näkökulman muodostumiseen vaikuttaa monet asiat. Näitä ovat esimerkiksi sukupuoli, ikä, uskonto, yhteiskunta, koulutus, kasvatus, arvot ja aikaisemmat onnistumiset, sekä epäonnistumiset.

Ei olekaan siis mitenkään järjenvastaista, että me toimimme esimerkiksi monessa asiassa samalla tavalla ja näemme asioita jaetusti muiden kanssa. Toisaalta on paljon myös niitä asioita, jotka aiheuttavat ristiriitaisia näkemyksiä muiden kanssa. Esimerkiksi minä tiettyjen ihmisten puheet tärkeämpinä ja relevanteimpina, kun taas joku toinen, joka näkee kyseiset asiat eri tavalla.

 

Mihin näkökulmaa tarvitaan?

Me kaikki tarvitsemme suunnan mitä kohti mennä, haluamme kehittää ja edistää omaa toimintaamme jatkuvasti. Osa-alue elämässä toki vaihtelee. Se voi olla työ, parisuhde, kaverisuhteet tai muut tilanteet.

Näkökulma= Se, mistä suunnasta jotakin tiettyä asiaa tai tapahtumaa lähestytään tai ikään kuin kenen silmin asia nähdään. Näkökulma siis auttaa meitä ymmärtämään tilannetta ja luomaan siitä itsellemme kokonaisuuden.

 

 

Tiimissä

Tiimissä ihmissuhteita voisi verrata tietyllä tavalla parisuhteeseen. Monessa parisuhteessa ongelmana ei ole se, että vastapuoli on yksinkertainen, idiootti tai hullu. Ihmisten vaikeudet ymmärtää toisia liittyy vahvasti eriäviin ajattelutapoihin, äänensävyyn ja kommunikointitaitoihin. Yksinkertaisesti me tulkitsemme keskustelua ja tilanne täysin eri tavalla, tai ainakin ristiriitaisesti. Meidän ryhmärämässä on tilanteita, joissa luodaan oletuksia ja asioita käsitellään tavoilla, jotka ovat tyypillisiä sille henkilölle, joka viestin vastaanottaa. Omalla kohdalla ymmärrän asioita myös väärin ja näin luon näkökulman siihen, joka tukee minun mielipidettäni ja ajatusta. Usein tiimeissä myös vahvasti saman näkökulman jakavat ihmiset ”klikkaavat” helposti toistensa kanssa. Tämä on myös täysin normaalia ja se luo meille turvallisuuden tunnetta.

 

Asiat voidaan asettaa johonkin tiettyyn kategoriaan (esteettinen, historiallinen, taloudellinen jne.) Kategorisointi vaikuttaa näkemykseemme ja kuten aikaisemmin todettiin, niin kaikki eivät kategorisoi asioita samalla tavalla tai samoihin lokeroihin. On silti tärkeää ymmärtää toisten näkökulmaa asiaan, sillä se voi olla juurikin se oikea, joka ratkaisee pulmatilanteen tai tehostaa muuten toimintaa.

 

Kuinka vaihtaa omaa näkökulmaa ja esimerkkejä näistä.

Näkökulman vaihtaminen on yksinkertaisuudessaan puhetavan tai ajattelutavan muutos. Keskeisestä asiasta, jota käsitellään, puhutaan eri tavalla, eri kategoriasta nähden tai muutetaan asian raameja niin, että sen käsittely tapahtuu täysin uudesta valosta. Nämä kaikki tavat luovat uusia tapoja käsitellä asiaa tai tilannetta.

Näkökulmaa pystyy vaihtamaan aktiivisesti siihen keskittymällä. Kirjassa rinnastetaan näkökulman vaihtamista, kehittämistä ja sen historiaa psykoterapiaan ja sen kautta erilaisiin muotoihin muokata sitä. Käsittelen kuitenkin arkipäiväisimmät keinot, joihin meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa.

 

  1. Opettele kuuntelemaan

Jotta voidaan määritellä uudestaan sanomaa, niin pitää osata kuunnella ja sisäistää se sanoma, mistä näkökulmasta puhuja sen kertoo. Tiukasti omia asioitaan ja näkökulmia ihmisiä tällaisissa prosesseissa helpottaa se ajatus, että me kaikki olemme ainutlaatuisi ja ymmärrämme asiat omalla tavalla. Pitää siis antaa puhujalle tilaa kertoa asiansa, jotta sen voi kuulla.

Esimerkki: Lukeminen antaa ihmiselle kyvyn eläytyä toisen ihmisen maailman. Me luomme pelkistä sanoista kokonaisuuden ja käsittelemme tilannetta keskeisessä roolissa olevan ihmisen silmistä. Ymmärrämme mitä hän kokee ja tuntee. Tällainen auttaa meitä tilanteissa, joissa meidän pitäisi kuunnella jotakuta tietystä perspektiivistä.

 

  1. Harjoittele aktiivisesti tapoja kuvata tilanteita eri tavoilla.

Tilanteissa, joissa käymme vuorovaikutusta me voimme pysähtyä ja tulkita omaa ja vastapuolen käyttäytymistä. Tämä mahdollistaa meille sen, että voimme keksiä useita skenaarioita, joissa tulkitsemme samaa tilannetta eri tavoilla. Muuta omaa tulkintaasi siten, että se vastaa parhaiten vastapuolen näkökulmaa ja hänen ajatusmaailmaansa. Voimme näin muuttaa tilanteessa omaa näkökulmaamme sopivammaksi, jotta se mukailee toista ihmistä ja luo hänelle tilanteesta mukavamman. Tämä on yrittäjille tärkeä taito varsinkin myyntitapahtumissa ja asiakkaan saappaisiin asettuessa. Aina emme toki asetu siltikään oikeaan asemaan, mutta harjoittelu tekee mestarin.

  1. Harjoittelu tekee mestarin

Aktiivinen harjoittelu ajatella kuplanulkopuolella takaa jatkuvaa kehitystä. Me imemme itseemme jatkuvasti tietoa ja uusia näkökulmia. Meidän vain tulisi tiedostaa nämä tilanteet ja oppia niistä. Tällaisia tilanteita tapahtuu arkipäiväisellä tasolla.

Esim: Elokuvat, taide, kommunikointi, huumori, toisiin kulttuureihin tutustuminen, eri ikäluokkien kanssa kommunikointi, kirjallisuus ja työn tekeminen.

 

Pohdintaa

 

Kuten saattaa huomata, niin kirja oli todella vaikeasti luettava ja tietoa tuli, niin syvältä ihmisen psykologiasta, että oli mahdoton sisäistää kaikkea. Mielestäni aihe oli silti itselle ajankohtainen ja siksi päätinkin sen lukea. Usein takerrun omiin näkökulmiin vahingossa ja en edes tiedosta sitä. Haluan uskoa, että tämä johtuu nuoresta iästäni ja siitä, että olen asioissa hieman naiivi. Pidän itseäni silti suhteellisen hyvänä keskustelijana ja mielestäni usein ymmärrän toisen sanoman hänen näkökannastaan huolimatta. Halusin silti saada työkaluja näiden puheiden oikeaan sisäistämiseen, jotta ymmärrys ei jää vain keskustelu tasolle. Mielestäni aiheesta puhutaan todella vähän, ottaen huomioon kuinka laajasti se vaikuttaa aina, kun olemme vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Uskonkin, että jatkossa pystyn asettamaan itseäni aktiivisesti ajattelemaan toisen silmin ja haluan koittaa asettaa asioita uusiin perspektiiveihin. Hurja aihe ja vielä hurjempi kirja, joka saa kyseenalaistamaan oman järjenjuoksun.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close