Tampere
28 Feb, Wednesday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Isosta möykystä kokonaisuudeksi – osuuskunnan alasajoKirjoittanut: Jasmiina Servo - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Lakineuvonta
Osuuskunnan asettaminen selvitystilaan
Osuuskunnan selvitystilasta annettava lopputilitys
Osuuskunnan selvitystilan ilmoittaminen kaupparekisteriin
Verottajan haastattelu
Minilexin lakipuhelin
Minilex
Patentti- ja rekisterihallitus
Verottajan palvelunumero
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Isosta möykystä kokonaisuudeksi – osuuskunnan alasajo

 

Eventassa alettiin suunnitella osuuskunnan alasajoa tämän vuoden alussa. Aluksi oli tarkoituksena alasajaa yritys vasta loppuvuodesta, mutta tämän vuoden puolella syntyivät ajatukset aikaisemmasta alasajosta. Viiden hengen tiimi on melko pieni kattamaan kustannuksia. Tämän lisäksi yhdessä opiskelujen aikana aloitettu alasajo mahdollistaa yhteisen oppimiskokemuksen ja työ ei kaadu vain yhden tai kahden ihmisen niskaan. Alasajo tuntui aluksi kuin isolta möykyltä, jonka eri vaiheista oli vaikea ottaa selkoa ja muodostaa kokonaiskuvaa. Pidin Eventalle pajan alasajosta maaliskuussa. Selvittelytyötä tehdessämme kävi ilmi, että alasajo on 6-9 kuukautta kestävä projekti. Päätin kirjoittaa selvitetyistä asioista esseen, koska uskon siitä olevan tulevaisuudessa hyötyä muille Proakatemian tiimeille alasajon tullessa ajankotaiseksi.

 

Selvitystila

Selvitystila on tavanomainen tapa lopettaa osuuskunta. Selvitystilassa osuuskunnassa suoritetaan selvitysmenettely. Selvitysmenettelyssä selvitetään osuuskunnan varallisuus, jonka jälkeen varallisuus muutetaan rahaksi, maksetaan osuuskunnan velat ja palautetaan jäljelle jäävät varat osuuskunnan jäsenille näiden jako-osuuksina. Osuuskunnan varojen ollessa riittämättömiä kattamaan velkoja, selvitysmenettelystä vastaavan selvitysmiehen on luovutettava osuuskunnan omaisuus konkurssiin. (Minilex.)

Aivan aluksi tarvitsee kutsua osuuskunnan kokous koolle, jossa tehdään päätös selvitystilasta ja selvitysmiehistä. Tämän jälkeen valitun selvitysmiehen tai selvitysmiesten tulee ilmoittaa päätös rekisteröitäväksi. Kaupparekisteriin lomakkeen Y4 (käsittelymaksu 95€) avulla ilmoitetaan seuraavat tiedot:

– päätös selvitystilaan asettamisesta

– tiedot selvitysmiehestä tai -miehistä

– miten toiminimi kirjoitetaan selvitystilan aikana (esimerkiksi selvitystilan aikana selvitysmies kirjoittaa osuuskunnan toiminimen yksin). (Patentti- ja rekisterihallitus.)

Selvitysmies tai -miehet voivat olla esimerkiksi palkattu kirjanpitofirmasta. Alasajoon varatussa budjetissa kannattaa ottaa huomioon selvitysmiehelle tai -miehille maksetun palkkion määrä. Esimerkiksi Eventan selvitysmieheksi valikoitui käyttämästämme kirjanpitofirmasta ennestään tuttu henkilö. Ennen selvitystilaan asettamista kannattaa myös miettiä rahaa, joka jää jaettavaksi osuuskunnan jäsenille. Esimerkiksi Eventassa kaikilla on kaikilla jako-osuudet yhtä suuria, joten kaikki saavat yhtä paljon jäljelle saaneista rahoista.

Arvonlisäverorekisteri kannattaa lopettaa, kun arvonlisäverollista toimintaa ei enää harjoiteta.  Arvonlisäverotuksesta pitää antaa ilmoitus kuukaudelta, johon on merkitty päättymispäivämäärä. Ennakkoverorekisteri puolestaan kannattaa lopettaa siinä vaiheessa, kun ei ole enää mitään ostoja tai myyntejä. (Verottajan palvelunumero 2020.)

 

Julkinen haaste

Seuraavaksi selvitysmiehen tai -miesten on haettava Patentti- ja rekisterihallitukselta julkinen haaste osuuskunnan velkojille. Hakemus voidaan tehdä samaan aikaan kuin selvitystilan alkamista koskevan ilmoituksen kanssa samalla lomakkeella, mutta hakemus voi olla myös erillinen vapaamuotoinen kirje. Selvitysmies tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa hakemuksen. Valtuutetun allekirjoittaessa sopimuksen tulee hänen liittää mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.  Hakemuksen käsittelymaksu on 210€. (Patentti- ja rekisterikeskus.)

Julkisen haasteen hakemisen jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus antaa osuuskunnan velkojille julkisen haasteen ja siitä tehdään merkintä kaupparekisteriin. Julkista haastetta koskeva kuulutus julkaistaan virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Kuulutusmenettelyyn kuuluu, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää selvitysmiesten toimitettavaksi viimeistään kuukautta ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää tieto tunnetuille velkojille julkisesta haasteesta sekä julkisesta haasteesta annetun lain 3 §:ssä tarkoitetusta luettelosta (velkojaluettelosta). (Patentti- ja rekisterikeskus.) Puhuttuani Minilexin lakipuhelimessa asianajajan (2020) kanssa kävi ilmi, että julkisen haasteen prosessi tulee joka tapauksessa käydä, vaikka velkojia ei olisi ja tämä vaihe kestää 3kk.

 

Ilmoitus osuuskunnan purkamisesta

Selvitysmiehen tai -miesten esitettyä lopputilityksen osuuskunnan kokouksessa on osuuskunta purettu. Tämä jälkeen selvitysmiehen tai -miesten on viivytyksettä ilmoitettava osuuskunnan purkautuminen rekisteröitäväksi. Ilmoitukseen tulee liittää pöytäkirjaselvitys osuuskunnan kokouksesta, jossa lopputilitys on esitetty. Tämä ilmoitus on maksuton. (PRH.)

 

Ilmoitus lopputilityksestä

Selvitysmiehen tai -miehien on suoritettua tehtävänsä viivytyksettä annettava lopputilitys hallinnostaan. Tämä tapahtuu sillä, että hän laatii koko selvitysmenettelyä koskevan kertomuksen. Kertomuksesta tulee käydä ilmi osuuskunnan omaisuuden jakaminen. Lisäksi kertomukseen kuuluu liittää tilinpäätöksiä koskevat asiakirjat koko selvitystilan ajalta. Jos osuuskunnassa on lain tai sääntöjen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja, on tilintarkastajille annettava kertomus liitteineen. Tilintarkastajat antavat lopputilitystä ja selvitystilan aikaisesta hallinnosta koskevan tilintarkastuskertomuksen kuukauden kuluessa kertomuksen saamisesta. (Minilex.) Ilmoitus lopputilityksestä on maksuton (Pantentti- ja rekisterihallitus). Alasajon jälkeen käynnissä olevasta vuodesta tulee antaa tuloveroilmoitus. Seuraavasta vuodesta puolestaan annetaan ”ei toimintaa” -ilmoitus verottajalle. (Verottajan palvelunumero 2020.)

 

Lähteet

Lakipuhelin, lakineuvonta. 2020. Haastateltu 30.3.2020. Haastattelija Servo, J. Tampere.

Minilex. Nd. Osuuskunnan asettaminen selvitystilaan. Luettu 23.6.2020. https://www.minilex.fi/a/osuuskunnan-asettaminen-selvitystilaan

Minilex. Nd. Osuuskunnan selvitystilasta annettava lopputilitys. Luettu 23.6.2020. https://www.minilex.fi/a/osuuskunnan-selvitystilasta-annettava-lopputilitys

Patentti- ja rekisterihallitus. Nd. Osuuskunnan selvitystilan ilmoittaminen kaupparekisteriin. Luettu 23.6.2020. https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/muutyritysmuodot/osuuskunta/lopettaminen/selvitystila.html

Verottajan palvelunumero. 2020. Haastateltu 30.3.2020. Haastattelija Anttonen, V. Tampere.

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close