Tampere
07 Jun, Wednesday
13° C

Esseeohjeistus

Proakatemian esseekäytännöt syyskuusta 2021 alkaen

Proakatemian esseekäytäntöjä on uudistettu vastaamaan paremmin opinto-ohjelman tarpeita jatkuvasti muuttuvassa ja hektisessä ympäristössä. Esseiden tuottamisessa halutaan jatkossa painottaa luovuutta, nykyaikaisia sisällöntuottotapoja, analyyttisuutta, reflektointia ja jatkuvaa oppimista. Pisteitä kerrytetään HOPSeihin sen mukaan, mitä on tuotettu, miten laadukasta tuotokset ovat ja mitä sisällöntuottotapoja tai julkaisukanavia on otettu hallintaan.
Nämä ohjeet ovat siinä mielessä ”vain” suuntaa-antavia, että tilannekohtaisista linjauksista vastaavat valmentajat tiiminsä tarpeiden mukaisesti.
Esseekategoriat ja -pisteet
Vanhat “blogi-ja yksilöesseet” ovat historiaa. Jatkossa esseet jakautuvat seuraavasti:
Esseistä
 • noin 50 % esseepisteistä koostuvat reflektoivista tuotoksista, joista saa 1-2 esseepistettä.
 • noin 50 % esseepisteistä koostuvat akateemisista esseistä, jokaisesta saa 3 esseepistettä (jos esseet ovat sen arvoisia).
OPSin mukaan
 • yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelman opiskelijat tekevät vähintään 100 esseepistettä,
 • tietojenkäsittelyn opiskelijat 75 esseepistettä,
 • palvelujen tuottamisen ja johtamisen opiskelijat 75 esseepistettä,
 • fysioterapia-ja sosionomiopiskelijat 45 pistettä,
 • IB-tiimi (yhden lukukauden tiimi) 15 pistettä.
Kirjaamisen ja julkaisemisen ohjeet
Julkaise jokainen essee Proakatemian Esseepankissa. Merkitse esseen alkuun tieto, minkä pisteluokituksen esseestä on kyse. Kaikki kirjoittamasi esseet ovat julkisia ainakin Proakatemia-tasolla. Salaaminen vaatii, että neuvottelet ja sovit asiasta valmentajasi kanssa etukäteen. Laadullisesti heikko essee ei ole peruste salaamiselle. Ilman valmentajan kanssa sopimista salattuna julkaistu essee ei ole hyväksytty tapa toimia eikä oikeuta esseepisteiden hopsaukseen. Proakatemialla omista opeista, kopeista ja virheistä täytyy pystyä viestimään avoimesti. Kirjaa esseet myös HOPSiin esseepisteiden välilehdelle.
Tarkentavia ohjeita
Reflektoivat tuotokset ovat kaikki akateemisen esseen ulkopuolella olevat sisällöltään laadukkaat tuotokset, jonka tarkoituksena on osoittaa oppimista opintosuunnitelman ohjeiden mukaisesti.
 • Reflektoiva tuotos tehdään itsenäisesti.
 • Muoto on vapaa. Mahdollistamme ja rohkaisemme uusilla esseekäytänteillä tiimiyrittäjiä osoittamaan oppimaansa luovilla tavoilla.
 • Pistemäärä on 1-2 esseepistettä riippuen sisällön laajuudesta ja laadusta.
 • Reflektoivassa tuotoksessa on kuitenkin harjoitettava normaaliin tapaan lähteiden käyttöä (kirjat, artikkelit, seminaarit yms.) Esseet ovat Proakatemialla jatkuvan oppimisen perusta, joten uuden tiedon lähde on aina oltava näkyvissä esseistä oikeaoppisin lähdeviittauksin.
 • Reflektoiva tuotos arvioidaan tiimin kesken. Tiimit käsittelevät jäseniensä tuotoksia esim. pajassa tai viikkopalaverissa ja vertaisarvioinnilla reflektoivat oppimaansa yhdessä. Tiimi voi yhteisellä päätöksellä myös vaihtaa tuotoksista saatujen pisteiden määrää laadun tai laajuden määrän perusteilla.
Akateemisen esseen kirjoitat 1 –3 henkilön ryhmässä. Sitä varten tarvitaan aina useita lähteitä, kirjoja ja mielellään myös muita lähteitä kuten ajankohtaisia artikkeleita.
 • Akateemiseen esseeseen teette tekstiin viittaukset lähteisiin ja loppuun lähdeluettelon TAMKin opinnäytetyön raportin vaatimusten mukaisesti.
 • Akateeminen essee on lähtökohtaisesti mittavatuotos, n. 8 –10 sivua kirjoitettua tekstiä. Väliotsikointi kannattaa.
 • Akateemiseen esseen myötä perehdytte aiheeseen niin paljon, että siitä kannattaa tehdä alustus pajaan.
 • Pisteitä saatte jokainen 3, jos tuotos täyttää mainitut kriteerit. Ohjeet teksti-ja lähdeviitteisiin ovat in-trassa https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/opinnaytetyon-raportointiohjeet, s. 22 alkaen.
 • Akaateemisen esseen on tarkoitus kehittää tiedon keruun, käsittelyn, analysoinnin, reflektoinnin sekä kirjoittamisen taitoja kohti opinnäytetyötä vaativaa tasoa.
Esseiden hylkäys
Luvattoman huonot tai selkeästi puutteelliset (lähde-, julkaisu-ym. linjaukset) esseet pitää ottaa puheeksi tiimin ja valmentajan kanssa. Viimeistään ne hylätään kehityskeskustelujen yhteydessä. Esseepisteet poistetaan HOPSista. Hylätyt esseet korjataan tai kirjoitetaan uudelleen, hylätty essee korvataan esseepankissa uudella esseellä ja tästä lähetetään valmentajalle kirjallinen tieto. Lopuksi voi palauttaa pisteet HOPSiin.
Tiedustelut, kysymykset ja kehitysehdotukset Proakatemian johtoryhmälle ja/tai valmentajatiimille.
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close