Tampere
27 Nov, Sunday
-3° C

Proakatemian esseepankki

Entrecomp -viitekehys ja yrittäjyysosaamisetKirjoittanut: Eeva Haapamäki - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2016 Entrecomp -raportin. Raportissa kuvataan viitekehys, joka määrittelee millaisia tietoja, taitoja ja asennetta yrittäjyys vaatii.  EntreComp on syntynyt vastauksena EU:n linjauksille koskien euroopan kansalaisten ja organisaatioiden yrittäjyyskapasiteetin lisäämistä. Raportin tavoitteena on pyrkiä muodostamaan silta työelämän ja koulutuksen välille. Lisäksi EU:n elinikäisen oppimisen yksi kahdeksasta avaintaidoista on yrittäjyys ja aloitekyky. Tämä taito on kuvattu näin komission raportissa:

”Sense of initiative and entrepreneurship: ability to turn ideas into action through

creativity, innovation and risk taking as well as ability to plan and manage projects.”

EU, 2006: Key Competences for Lifelong Learning

https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2006/962/oj

 

Muita taitoja ovat esimerkiksi ”communicating in a mother tongue”, ”learning to learn” ja ”digital competence”. On mielenkiintoista, että juuri yrittäjyys on nostettu tähän samaan listaan. Yrittäjyydellä ei Entrecomp -raportissa kuitenkaan tarkoiteta pelkästään vaikkapa start-up yrittäjyyttä, vaan se esittää yrittäjyyden erittäin laajana käsitteenä. Yrittäjyys osaamisena koskee kaikkia elämän osa-alueita. Se koskee henkilökohtaista kasvua, osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja  työmarkkinoilla olemista. Se koskee kaikkea toimintaa, jolla on kulttuurista, sosiaalista tai kaupallista merkitystä. Mielestäni on tärkeää, että yrittäjyystaidot tuodaan näin esiin, koska liian usein ajatellaan, että se tarkoittaa vain liiketoimintaosaamista kuten kirjanpitoa ja talouspuolen hallintaa. Yrittäjyys vaatii paljon enemmän erilaisia taitoja.

Yrittäjyystaidot

Raportin mukaan yrittäjyystaidot koostuvat kolmesta osaamisalueesta, jotka on esitelty alla olevassa kuvassa. Nämä alueet ovat ”ideas and opportunities”, “resources” ja “Into action”. Jokainen näistä pääluokista jakautuu viiteen taitoon, joista yhdessä muodostuu tämä pääluokan kuvaama osaaminen. Esimerkiksi ”Into action” koostuu näistä taidoista:  taking the initiative, planning and management, coping with uncertainty, ambiguity and risk, working with others ja Learning through experience. Kaikki nämä osiot on kuvattu vielä tarkemmin. Esimerkiksi learning through experience sisältää nämä taidot: “Use any initiative for value creation as a learning opportunity, Learn with others, including peers and mentors · Reflect and learn from both success and failure (your own and other people’s)”.

 

 

Yrittäjyystaitojen kehittymisen seuranta

Entrecomp-viitekehys tarjoaa hyvin ykstityiskohtaisen tavan tarkastella näiden 15 taidon kehittymistä. Taitojen kehittymistä voidaan seurata kahdeksantasoisella etenemismallilla.

Kehittymisen etenemisessä on huomioitu kaksi seikkaa. Kehittymistä tarkastellaan sen suhteen miten itsenäinen ja vastuullinen toiminta  arvonluomisessa ideoiden ja mahdollisuuksien suhteen kehittyy. Toinen näkökulma, miten osaamisen kehittymistä tarkkaillaan on se, miten kapasiteetti luoda arvoa kehittyy yksinkertaisista ja ennalta-arvattavista  ympäristöistä monimutkaisiin ja jatkuvasti vaihtuviin ympäristöihin.

Entrecomp-malli esittää kriteerit kahdeksalle taitotasolle. Tasot ovat foundation, intermediate, advanced ja expert. Jokainen näistä osioista jakautuu vielä kahteen osaan, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

Yksittäinen taito, kuten vaikkapa ennen mainittu “learning through experience”, on vielä tarkemmin kuvattu foundation tasolla siten, että osaaminen sisältää sen, että oppijat tunnistavat mitä ovat oppineet, intermediate -tasolla he osaavat arvioida saavutuksiaan ja epäonnistumisiaan ja oppia niistä. Advanced-tasolla oppijat parantavat kykyjään kokemustensa pohjalta.

Mallissa yksittäisen osaamisen kehittymistä seurataan vain advanced tasolle asti, koska taitojen tulisi olla mahdollista koskea kaikki kansalaisia. Me voisimme Proakatemialla hyödyntää Entrecomp-mallia tiimien kehittymisen seurannassa. Meillä tavoitteena tulisi tietenkin olla expert-taso.

Malli sisältää hyvin paljon samoja elementtejä, mitä meidän oletetaankin oppivan akatemialla, kuten itsensäjohtamisen, johtamisen, tiimityöskentelyn ja innovoinnin. Malli toisi nämä asiat selkeästi keskusteluun ja sen avulla voisimme pohtia, missä kohtaa menemme ja mitä pitäisi tehdä, jotta yrittäjyysosaamisemme kasvaisi.

Käytännössä osaamisia voisi tarkastella pajoissa, joiden aiheet liikkuvat muutenkin Entrecompissa kuvailtujen yrittäjyysosaamisten ympärillä. Toisaalta myös tiimiyritysten hallitukset voisivat käyttää viitekehystä suunnitellessaan tiimien toimintaa ja sitä mitä tiimit tarvitsevat. Lisäksi viitekehyksen hyödyntäminen akatemiatasolla, eli Proakatemian hallituksessa ja työryhmissä, voisi lisätä käsitystä siitä, missä mennään ja millaista tukea akatemian kehittyminen vaatisi.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close