Tampere
03 Dec, Saturday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Digimarkkinoinnin perustaKirjoittanut: Tiinu Pärssinen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Menesty digimarkkinoinnilla
Komulainen Minna
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Digitalisaatio on vaikuttanut kuluttajakäyttäytymiseen ja se lienee olevan jo kaikille selvää. Digitalisaatio ei ole pelkkää teknologian kehittymistä, vaan se muuttaa koko liiketoiminnan perustan. Pääkysymys on, miten asiakkaalle luodaan arvoa. Ennen varsinaisia toimia, digimarkkinoinnin perusteissa opitaan ensin tunnistamaan trendejä ja ilmiöitä ja miten ne vaikuttavat kuluttaja- ja ostokäyttäytymiseen. Tarkoitus on löytää omalle liiketoiminnalle sopivin suunta. (Komulainen 2018.)

Asiakkaan unelmat ovat pääroolissa, kun hänelle halutaan tuottaa arvoa. Mikä asiakasta kiinnostaa ostopolun varrella? Kuuntelemalla unelmia ja tutkimalla ostopolun kiinnostuksen kohteita, voidaan hahmottaa selkeämpi asiakaspolku ja sitä kautta parantaa asiakaskokemusta sekä markkinointia. Näitä unelmia voi havaita ja oivaltaa kuuntelemalla asiakkaita digikanavissa. (Komulainen 2018.)

Trenditutka päälle

Ennakointianalyysit ja skenaariot ovat tapa kartoittaa tulevaisuuden markkinoiden trendejä. Mitä muutoksia digitalisaatio todennäköisesti tai päinvastoin epätodennäköisesti tulee aiheuttamaan tai mihin markkinat ovat suuntaamassa. Mikä on näiden vaikutus omaan liiketoimintaan? Oman trendikartan luominen havainnollistaa trendejä ja niiden merkitystä liiketoiminnan kannalta. (Komulainen 2018.)

Trendikartan saa luotua siten, että kirjaa ylös niitä todennäköisiä ja epätodennäköisiä trendejä, joita havaitsee. Sijoittamalla nämä havainnot trendikartalle ”toteutuu todennäköisesti” ja ”merkitys liiketoiminnalle” akseleille, niin kuin arvelee niiden olevan. Tämän kartan pohjalta voi analysoida miltä markkinat näyttävät ja mitä voisi tehdä niin, että tulee menestymään jatkossakin. (Komulainen 2018.)

 

Arvioituja trendejä

Komulainen tutki vuonna 2018 suomalaisia pk-yrityksiä ja kokosi tutkimuksesta esiin nousseita trendejä. (Komulainen 2018.) Nämä trendit ovat parin vuoden takaa, mutta silti sellaisia, joista on hyötyä myös tänä päivänä liiketoiminnassa. Osa on jo monelle yritykselle arkipäivää, joten näiden avulla ei ehkä enää edelläkävijäksi pääse.

Vuonna 2018 pk-yritykset ennustivat, että heidän liiketoimintaansa tulee vaikuttamaan todennäköisimmin tiedon jakaminen asiakkaille digitaalisissa kanavissa.  Ostojen määrään vaikuttaa se, kuinka asiakas saa tietoa digitaalisista kanavista. Tämä tukee ostopäätöstä fyysisesti myymälässä. Digitaalisten kanavien sekä verkkokaupan käyttö on myös merkittävässä kasvussa varsinkin kuluttajamarkkinoilla. Niiden avulla on mahdollista hankkia kilpailuetua muihin toimijoihin nähden erilaistamisen avulla. (Komulainen 2018.)

Tutkimuksen mukaan asiakkaan oppiessa ostamaan verkosta ostosten arvo myös kasvaa. Samalla myös monikanavainen ostaminen lisääntyy. Se tarkoittaa sitä, että asiakkaalle tarjotaan mahdollisuutta ostaa montaa eri ostokanavaa pitkin. Asiakkaiden tavoitettavuus lisääntyy noutopisteiden, kivijalkakaupan ja hybridikaupan kautta. (Komulainen 2018.)

Palvelumuotoilu nousee entistä merkityksellisempään rooliin, kun vuorovaikutus asiakkaan kanssa sekä heidän kuuntelunsa on yksi tärkeistä trendeistä. Asiakas saattaa osallistua yhdessä yrityksen kanssa palvelun tai tuotteen kehittämiseen. Aktiivisuus digikanavissa saattaa myös johtaa yritysten välisiin yhteisiin ekosysteemeihin. Kansainvälistyminen mahdollistuu verkkokaupan kautta niin Suomesta ulospäin, kuin ulkomaalaisten yritysten tuleminen yhä enemmän Suomen markkinoille. (Komulainen 2018.)

Datan hyödyntäminen

Asiakasdatasta on mahdollista saada tietoa omista potentiaalisista asiakkaista. Datan keräämiseen on muutamia käteviä työkaluja, jotka helpottavat asiakkaan kuuntelemista. (Komulainen 2018.) Seuraavaksi esittelen kahdeksan työkalua tähän.

Yleisimpien hakusanojen etsiminen Keyword Plannerista tai Keyword Everywheresta ja niiden vertaaminen omaa liiketoimintaa kuvaaviin hakusanoihin kertoo kuinka hyvin ne täsmäävät toisiinsa. Google Trends taas kertoo mitkä hakusanat ovat juuri nyt ajankohtaisia. Kun saa tietää hakusanojen sesonkeja, on omien mainoskampanjoiden suunnittelu ja ajoittaminen helpottuu. Myös Facebook ryhmissä hakutyökalun käyttö oman alan positiivista ja negatiivisista sanoista avaa keskusteluita ja kokemuksia. Muutenkin näissä ryhmissä kannattaa seurata keskusteluita sekä osallistua niihin. (Komulainen 2018.)

Arvostelusivustot ja blogit oman liiketoiminnan alalta ovat mahdollisia paikkoja nähdä, mitä asiakkaat kysyvät ja mitä ominaisuuksia he arvostavat. Kysymysten seurannan lisäksi voi myös itse kysyä. Kysymys voi sisältyä johonkin omaan postaukseen tai Facebookin kyselytyökalulla tehtyyn kyselyyn, mikäli kysymyksiä ei ole useampaa. Tarkempia ja laajempia kyselyitä voi toteuttaa kyselytyökaluilla kuten Survey Monkeylla tai Webropolilla. (Komulainen 2018.)

Työkaluksi nettisivujen datanseurantaan, kuten siihen, kuinka kauan asiakkaat viihtyvät sivustolla, mistä he tulevat ja mikä heitä kiinnostaa, sopii Google Analytics. Myös kaikista somekanavista löytyy analytiikkatyökalut, jotka paljastavat kävijöiden demografisia tilastoja. Lisäksi kannattaa seurata, mihin vuorokauden aikaan ja viikonpäivänä sivuilla on eniten liikettä. Kiinnostuksen kohteet saattavat myös vaihdella vuorokauden aikojen mukaan, mitä eroja siitä voi havainnoida. Ylipäätään seuranta siitä, mistä sisällöstä pidetään ja mitä jaetaan. (Komulainen 2018.)

Syy, miksi lähdin ottamaan selvää digimarkkinoinnista, oli projektimme Grafu. Tavoitteenamme on seuraavaksi kehittää toimintaamme jatkuvaksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi ja siihen päästäksemme meidän tulee hyödyntää myös digimarkkinoinnin keinoja. Aluksi on tärkeää ymmärtää, mitä digimarkkinointi on ja miten sitä tulee lähestyä. Kuten aloituskappaleessa tuli ilmi, perustan jälkeen voi lähteä toteuttamaan itse digimarkkinointia.

Voimme siis aloittaa selvittämällä asiakkaiden unelmia, joita ratkaisemme. Trendikartan luominen graafisen alan markkinatrendeistä tuo mahdollisuuden löytää jokin erottautumistekijä monista muista alan toimijoista. Se mahdollistaa myös nopeampaa kasvua verrattuna niihin, jotka eivät ole huomanneet kyseistä trendiä. Mikäli haluamme työllistää itsemme vuoden päästä valmistuessa, tarvitsemme nopeaa kasvua, joten tämä mahdollisuus meidän on käytettävä. Toki tulokset eivät välttämättä näy täysin vuodessa, mutta jonkin verran kuitenkin. Toimintamme kehittämiseen liittyy toki monien muidenkin prosessien kehittäminen, mutta digimarkkinointi on yksi osa-alue.

Lähde:

Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla. Helsinki: Kauppakamari.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close