Tampere
22 May, Sunday
12° C

Proakatemian esseepankki

Arvot vai kilpailuetuKirjoittanut: Henri Korhonen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mikä ihmeen strategia?

Strategia on kuvaus yrityksen, yhteisön tai yhtiön tulevaisuuden pyrkimyksestä, joka muodostuu suunnasta ja suunnan tavoitteista. Tolvanen (2019) ilmaisee artikkelissaan mielestäni hyvänä huomiona, että ”Mitä virkaa on strategialla, joka ei kiinnosta ketään?” Niinpä. Kun puhutaan yhteisten tavoitteiden asettamisesta, oli ne sitten yrityksen strategialinjaukset, parisuhteen tulevaisuuden tavoitteet tai vaikkapa huippu-urheilijan tavoite maailman kärkituloksien saavuttamiseksi, niin kaikkien näiden tavoitteiden eteen töitä tekevien täytyy sitoutua niihin yksimielisesti.

Hyvän strategian tunnusmerkkejä ovat yksinkertaisuus, tehtäväkeskeisyys ja viestittävyys. Nämä tunnusmerkit täyttävän strategian voi tunnistaa siitä, että se on rakennettu yrityksen tarkoituksesta lähtöisin. Se sisältää vision, joka innostaa, haastaa ja erottuu joukosta. Se sisältää selkeät strategiset valinnat, joilla visioon tähdätään ja sille on asetettu selkeä tavoite. Lopuksi hyvä strategia maalaa kuvan tai kertoo tarinan yrityksen tulevaisuudesta.

 

Miten strategia luodaan?

Strategiaprosessin peruselementeistä puhuttaessa on tärkeä muistaa strategian sisällön toimiva perusmalli. Tähän kuuluu tilannekuvan ja tulevaisuuskuvan luominen, toimeenpanon suunnittelu sekä sen seuranta ja arviointi. Tilannekuvan luomisessa analysoidaan ulkoisia muutosvoimia, kohde- ja sidosryhmää sekä määritellään menestystekijät. Tulevaisuuskuvan luomisessa taas varmistetaan toiminta-ajatus, määritellään visio, valitaan strategiset tavoitteet sekä määritellään strategisia tavoitteita vastaavat toimenpiteet. Nämä kaksi vaihetta on tärkeää olla selkeästi hahmotettuna ennen kuin käytännön asioita ja toteutussuunnitelmaa lähdetään luomaan. Kun tilanne- sekä tulevaisuuskuva on selkeä, voidaan lähteä suunnittelemaan toimeenpanoa. Tässä on tärkeää huomioida toimeenpanon eri vaiheet, jakaa vastuut sekä aikatauluttaa toimeenpanosuunnitelma. Jatkuva ja säännöllinen toimeenpanon seuranta sekä arviointi on oleellista toimeenpanon toteutuksen ja strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Seuranta ja arviointi on myös avainasemassa uusien strategisten tavoitteiden luomisen näkökulmasta.

 

Hyvin laadittu strategia antaa toiminnalle suunnan. Strategian tulisikin vastata parhaiten kysymykseen ”miten?”. Kun yritys tai järjestö on asettanut omat tavoitteensa ja visionsa, strategia on se mikä kertoo, kuinka siihen päästään. Vaasan yliopiston yrittäjyyden professori tuokin esiin, että strategian toteutumisen kannalta olisi hyvä, että siinä asetetut toimenpiteet eivät ole liian monimutkaisia ja ympäripyöreitä, vaan asioita ja tekoja, jotka näkyvät päivittäisessä toiminnassa ja arjessa.

 

Fysioterapiassa

Oman tiimimme sekä opiskelutovereidemme kanssa olemme viimeiset 3 vuotta keskustelleet paljonkin ammattimme ja tulevan työmme etiikasta sekä arvomaailmasta. Pian valmistuvina fysioterapeutteina tuleva ammattimme on edistää asiakkaidemme hyvinvointia, sekä ennaltaehkäistä mahdollisia vaivoja. Eli toisin sanoen, me haluamme, että asiakkaiden vaivat saadaan parannettua tai korjattua niin, ettei asiakkaidemme tarvitse tulla enää takaisin vastaanotolle. Kuitenkin samaan aikaan kehitetään erilaisia myynti- ja markkinointikikkoja sekä strategioita, joilla saisimme houkuteltua enemmän asiakkaita. Tämä tietenkin painottuu hieman enemmän yksityiselle sektorille, jossa kilpailu alallamme on kovaa. Fysioterapeutteja työllistyy koko ajan enemmän ja enemmän, mutta työpaikkoja ei vapaudu samassa suhteessa. Joten useampi valmistuva fysioterapeutti päätyy perustamaan oman yrityksen, jolloin tarkoitus on kilpailla muiden alalla olevien yritysten kanssa. Tästä päästäänkin hyvin syvälle etiikka- ja arvokeskusteluun, jota olemme käyneet jo pitkään.

 

Sininen vai punainen?

Sinisen meren strategiaksi kutsutaan sitä, kun pyritään kehittämään yhtiötä ja samalla kääntää markkina kulkemaan yhtiön kanssa samaan suuntaan. Punaisen meren strategiaksi taas kutsutaan sitä, kun markkina ja siinä tapahtuvat muutokset täytyy ottaa yhtiön toiminnassa huomioon huolellisesti. Fysioterapia-ala tuntuu seilaavan jossain näiden välimaastossa. Kun me lähdimme tiimimme kanssa miettimään yrityksemme strategiaa, lähdimme liikkeelle nimenomaan arvokeskustelulla, sillä emme missään nimessä halunneet tehdä työtä omaa arvomaailmaamme vastaan. Mottomme onkin, että teemme töitä ammattitaidon ehdoilla emmekä sen kustannuksella. Tämä motto näkyy kaikessa meidän tekemisessämme, niin markkinointissuunnitelman luomisessa, yhteistyösopimuksissa, myyntistrategiassa, kuin palveluiden suunnittelussa. Meidän toimintamme ja strategiamme pohjautuu siis vahvasti arvoihin. Olemme kuitenkin todenneet, että kilpailullisesti se ei välttämättä ole aina paras mahdollinen tapa. Toistaiseksi olemme olleet tyytyväisiä tähän mitä meillä on ja miten me toimimme. Mutta voiko strategian luoda niin, että se on kilpailullisesti kannattavaa, vaikka se olisi omaa arvomaailmaa vastaan? Entä onko kannattavaa luoda strategiaa, joka on puhtaasti omien arvojen mukainen, muttei vastaa markkinoiden kilpailuun lainkaan?

 

Lähteet:

Tolvanen, V. 2019. Hyvä strategia. Luettu 25.5.2021. https://www.villetolvanen.com/2019/04/11/hyva-strategia/

Virtanen-Salminen. 2020. Hallituksen puheenjohtajan käsikirja.

https://y-studio.fi/yrityksen-kasvu/johtaminen/strategia-vastaa-tarkeaan-kysymykseen/

https://www.soste.fi/jarjestoopas/strategian-laatimisen-vaiheet-ja-keinot/

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close