Tampere
27 Mar, Monday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Anniskeluoikeudet ravintolassaKirjoittanut: Aliisa Räsänen - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Luvat Laikkuun

Haimme keväällä Kulttuurikahvila Laikkuun anniskeluoikeudet. Toimin Laikussa alkoholivastaavana eli vastaan valikoimasta, raportoinnista, anniskelun omavalvonnasta ja mahdollisista lupiin liittyvistä muutoksista.

Anniskelulupien saaminen edellyttää:

13 §
Hakijaan liittyvät yleiset edellytykset

Luvan myöntämisen edellytyksenä on luonnolliselle henkilölle, että:

1) hakija on täysi-ikäinen, hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 18 §:n nojalla rajoitettu eikä hänelle ole mainitun lain 8 §:n 1 momentin nojalla määrätty edunvalvojaa;

2) hakija ei ole konkurssissa ja hän kykenee varallisuutensa puolesta huolehtimaan toiminnasta ja lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämisestä;

3) hakija tunnetaan luotettavaksi ja hän on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171102

Toimipaikan edellytykset
 • Tilojen pitää olla henkilökunnan valvottavissa.
 • Hakija on laatinut toimipaikkaan omavalvontasuunnitelman.

Milloin pitää hankkia luvat?

Anniskelulupa pitää hankkia, jos mielii anniskella yli 2,8% vahvuisia juomia laillisesti.  Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ykkösolutta saa myydä ilman anniskelulupaa.

Alkoholipitoisella aineella tarkoitetaan sellaista ainetta ja tuotetta, joka sisältää enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia ja alkoholijuomalla tarkoitetaan juotavaksi tarkoitettua alkoholipitoista ainetta, joka sisältää korkeintaan 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia (AlkoL 3 §). Miedolla alkoholijuomalla tarkoitetaan alkoholijuomaa, joka sisältää enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia ja väkevällä alkoholijuomalla enemmän kuin 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa (AlkoL 3 §) http://www.valvira.fi/documents/14444/221693/Alkoholijuomien_anniskelu.pdf

Anniskelulupa on toimipaikka kohtainen ja se myönnetään joko toistaiseksi voimassaolevana tai määräaikaiseksi. Määräaikainen lupa on vaihtoehto silloin, kun ravintolatoiminta on määräaikaista tai jos viranomaisilla on erityinen syy tarkkailla anniskelun toteutumista ravintolassa. Määräaikainen anniskelulupa myönnetään enintään vuodeksi.

Laikkuun haimme luvat toistaiseksi voimassa olevana.  Anniskelun saa aloittaa vasta kun virallinen päätös luvista on tullut. Lupa saapuu paperisena postitse. Luvan käsittelyyn menee noin kuukausi.

Luvanhakeminen

Anniskeluoikeudet haetaan Aluehallintovirastolta hakemuksella. Hakemukseen pitää laittaa liitteiksi ravintolan pohjapiirros, josta tulee ilmi mihin tiloihin lupia haetaan, ja kuinka monta asiakaspaikkaa ravintolan eri tiloissa on. Luvan saamisen edellytyksenä on, että tilat ovat henkilökunnan valvottavissa. Nykyisin anniskeluoikeuksia haettaessa ei enää tarvitse erikseen hakea A, B tai C lupia kuten aiemmin ennen laki uudistusta. Nykyisin anniskeluluvat joko myönnetään tai ei. Lupien saamisen jäljeen saat anniskella ravintolassa sekä mietoja että väkeviä alkoholijuomia samalla luvalla niin halutessasi.  Laikkuun oltaisiin joka tapauksessa haettu ns. täydet oikeudet. Ja valikoimasta löytyykin niin mietoja kuin väkeviäkin alkoholijuomia.

Luvan myöntämiseen menee noin neljäviikkoa, eli hakemus pitää lähettää jo hyvissä ajoin ennen avaamispäivää. Laikkuun luvat saatiin päivää ennen avajaisia, vaikka olimmekin lähettäneet hakemuksen ajoissa, keväällä käsittelyssä oli ilmeisesti poikkeuksellisen paljon ruuhkaa alkoholilainsäädännön uudistuksen takia.

Lupavalvonta

Alkoholitarkastaja tulee tarkistamaan tilat parin kuukauden kuluessa lupien saamisesta. Tarkastaja tarkistaa, että tarvittavat paperit (lupa ja omavalvonta liitteineen) ovat helposti löydettävissä ja esitettävässä muodossa. Hän tarkistaa myös henkilökunnan pätevyyden, kaikkien työntekijöiden on siis toimitettava anniskelupaikkaan todistus osaamisestaan.

Alkoholijuomista on oltava asiakkaille selkeästi luettavassa muodossa oleva hinnasto. Vähimmäisvaatimus on, että hinnasto on nopeasti näytettävässä muodossa asiakkaan niin pyytäessä, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että olet tulostanut hinnaston paperille jonka voit esittää tarvittaessa. Tarkastaja tarkistaa myös, että alkoholimitat (1cl, 1,5cl, 2cl, 4cl,8cl ,12cl) ovat tyyppitarkastettuja ja varmennettuja. Varmennettuja mittoja käytetään, koska alkoholin menekkiä seurataan ja siitä pitää raportoida puolivuosittain , tästä myöhemmin lisää.

Tarkastajat tarkistavat myöskin toimipisteen kuitin, kuitista tulee ilmetä seuraavat asiat:

 1. elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus
 2. kuitin antamispäivä
 3. kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto
 4. myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji
 5. tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä verokannoittain taikka arvonlisäveron peruste verokannoittain. (alkoholin arvonlisävero on 24%)

(21.11.2018 Päivitetty 29.7.2016 https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/yrittaja-ja-kuluttaja/kuitintarjoamisvelvollisuus-317914)

 

 

Anniskelun omavalvontasuunnitelma

Anniskelun omavalvontasuunnitelma tulee laatia, liitteeksi lupahakemukseen. Joten sen laatimiselta ei voi välttyä luvat saadakseen.

Anniskelun omavalvontasuunnitelmassa pitää määrittää riskitilanteet ja ratkaisut, kuinka noissa tilanteissa toimitaan ja kuinka niiden syntyminen ennaltaehkäistään.

Omavalvontasuunnitelman laatimisen tarkoituksena on miettiä riskitilanteet etukäteen ja pohtia tilanteita ennaltaehkäisevä suunnitelma ja riskikartoitus. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi alaikäisten pyrkiminen asiakkaiksi, voimakasta humalaa tavoittelevat asiakkaat, asiakkaat jotka aiheuttavat häiriötä ja melua,

Se tulee käydä läpi jokaisen anniskelussa toimivan työntekijän kanssa, ja sen tulee olla helposti saatavilla ravintolassa.

Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelman yleinen sisältö (SosTMA alkoholilain valvonnasta 3 §) Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelmassa on oltava:

 • 1) kuvaus alkoholijuomien varastoinnista ja varastotiloista;
 • 2) kuvaus anniskelupaikan toiminta-ajatuksesta ja tarvittaessa siihen ja anniskelupaikan sijaintiin liittyvistä valvonnan painotuksista ja riskeistä;
 • 3) kuvaus luvanhaltijan määräämistä vastaavan hoitajan tai muun tehtävään nimetyn henkilön tehtävistä sekä henkilökunnan määrää ja tehtäviä koskeva suunnitelma alkoholilain 35–38 §:ssä säädettyjen kieltojen ja velvoitteiden noudattamisen valvonnasta sekä järjestyksenvalvonnasta anniskelualueella anniskeluajan aikana; •
 •  4) kuvaus vähittäismyyntitoiminnan järjestämisestä sekä kassa- ja myyntijärjestelyjen toteuttamisesta, jos anniskelupaikassa harjoitetaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä. Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelman erityinen sisältö (SosTMA alkoholilain valvonnasta 3 §) Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelmassa on lisäksi oltava:
 • 1) luvanhaltijan määrittelemä enimmäisluoton määrä ja luottomyynnin valvonta- ja toimintatavat, jos alkoholijuomia myydään kuluttajalle velaksi muutoin kuin yleisesti käytettävällä luottolaitoksen korttimaksulla tai maksusovelluksella taikka ohjelmapalvelun tai majoitushuoneen yhteydessä;

 • 2) luvanhaltijan määrittelemät suurimmat anniskeluannokset, jotka saadaan myydä yhdelle asiakkaalle kerrallaan, jos sallittu annos on suurempi kuin neljä alkoholilain 41 §:n 3 momentissa tarkoitettua perusannosta;

 • 3) kuvaus alkoholilain 45 §:n 1 momentissa tarkoitetun asiakasmäärän seurannasta, järjestyksenvalvonnan toteuttamisesta sekä järjestyksenvalvojille määrätyistä tehtävistä, jos anniskelua jatketaan jatkoajalla.

 • Myöhäinen anniskelu aika (01.30 jälkeen) määrittää myös sen, että jokaista alkavaa sataa asiakasta kohden olisi oltava järjestyksenvalvoja.  Järjestyksenvalvojaa kannattaa harkita vakavasti myös vaikka asiakaspaikkoja ei olisi lain vaatimaa alamäärää, mutta jos ravintolan sijainti lisää riskiä häiriökäyttäytymiseen.

 • (https://www.avi.fi/documents/10191/10826914/Ja%CC%88rjestyksenvalvonta+ravintolassa.pdf/e2b41765-68c1-4ae1-8cb7-c72e1531c038)

Henkilökunnan pätevyys

Alkoholijuomien anniskelussa toimivien henkilöiden tulee olla todistettavasti päteviä eli tietoisia voimassa olevista laista ja toimintatavoista.

Aiemmin pätevyyden sai joko työskentelemällä vähintään kaksi vuotta anniskelutehtävissä tai suorittamalla ravintola-alan oppilaitoksen järjestämän harjoittelun anniskeluravintolassa osana ammatillista koulutusta.

Nykyisin alkoholin tarjoiluun vastaavan hoitajan pätevyyden saa suorittamalla kirjallisen kokeen. Hyväksytysti suoritetusta kokeesta saa osaamisen todistavan anniskelupassin. Henkilökunnan anniskelupasseja tulee säilyttää ravintolassa.  MaRaVa:n työehtosopimuksessa on pykälä, joka velvoittaa maksamaan vastaavalle korvauksen niistä tunneista jolloin työntekijä toimii anniskelutehtävissä vastuuroolissa.

 

Alkoholijuomien hankkiminen ravintolaan

Laikkuun hankitaan alkoholijuomat Pm-juomatukusta ja lisäksi oluita ostetaan Pyynikin panimolta. Ravintolassa myytäviä alkoholijuomia saa hankkia vain luvanvaraisilta alkoholintukkuliikkeiltä ja panimoilta. Oston yhteydessä on ilmoitettava myyjälle lupanumero. (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20171102)

 

Raportointi

Lupien saamisen jälkeen yksi merkittävimmistä toimista koskien alkoholivalvontaa on puolivuosittain tapahtuva raportin toimittaminen Aluehallintovirastoon. Ilmoitukset toimitetaan ensimmäiseltä puoliskolta 31.7. mennessä ja toinen puolisko 31.1. mennessä.

Raportin toimitus onnistuu kätevästi netissä Valviran verkkoasioinnin kautta.  Palveluun kirjaudutaan lupanumerolla ja y-tunnuksella.  Ilmoituksesta on käytävä ilmi millä summalla alkoholijuomia on ostettu, ilmoituksessa tulee myös ilmoittaa, kuinka monta litraa alkoholia on myyty. Tästä syystä virallisten mittojen käyttäminen on pakollista ja kuittiin merkittävät tiedot ovat määritetty, että raportointi on mahdollista. Valvira valvoo erikseen oluen ja muiden alkoholijuomien myyntiä ja ostoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kassaan on ohjelmoitava tuotteet omiin tuoteryhmiinsä, niin että ne ovat helposti luettavassa muodossa kirjanpitoraporteissa. Alkoholiprosenteilla ei ole merkitystä tässä jaottelussa. Joka tarkoittaa käytännössä sitä, että viinit, viinat, liköörit ja siiderit menevät samaan kategoriaan ja oluet erikseen omaansa.

Alkoholia ei saa hinnoitella alle ostohinnan markkinointi tempauksena. Alkoholia ei saa siis myydä ostohintaa halvemmalla, koska se määritellään hyvän tavan vastaiseksi toiminnaksi alkoholin markkinointi ohjeessa. Erityisen halpojen hintojen valvonta on kuitenkin haastavaa.

Anniskeluluvan hinta

Anniskelulupa maksaa 650€, kaikki anniskelulupaa koskevat muutokset maksavat erikseen.

Vuosittain on myös valvontamaksu, joka määräytyy anniskeltujen litrojen mukaan. Valvontamaksujen hinnat liikkuvat 105€ minimin ja -790€ maksimin välillä portaittain. Ensimmäisenä anniskelulupa vuotena valvontamaksua ei peritä erikseen.

LIITTEET

Lupa- ja valvontamaksujen hinnasto: https://www.avi.fi/web/avi/lupa-ja-valvontamaksut

Anniskelussa käytettävät mitat: https://www.avi.fi/web/avi/mittauslaitelaitteet-anniskelupaikassa

LÄHTEET

www.avi.fi

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20171102

https://www.avi.fi/documents/10191/10826914/Ja%CC%88rjestyksenvalvonta+ravintolassa.pdf/e2b41765-68c1-4ae1-8cb7-c72e1531c038

https://www.valvira.fi/alkoholi

https://www.avi.fi/web/avi/raportointi

Kommentit
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close