Tampere
28 Nov, Monday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Innovointi osana prosessiaKirjoittanut: Mika Nurmi - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Eri toimialojen, liiketoimintamallien, kulttuurien, persoonallisuuksien ymmärtäminen ovat avain huippu innovointiin. Tärkeintä on kyetä reflektoimaan innovoinnin kohdetta monipuolisesti eri asioihin ja löytää niistä ratkaisuja toiminnan kehittämiseen. Eli lyhyesti sanottuna, mitä enemmän tiedät ja ymmärrät, sitä helpompaa sinun on innovoida. Tämä on oma hypoteesini tällä hetkellä, mutta paneudutaan hieman syvemmälle aiheeseen. Käydään läpi, mitä ylipäätään tarkoittaa innovaatio, miten se eroaa ideasta ja keksinnöstä. Pidän tätä akuuttina, koska usein yleiskielessä kuulee innovaation ja idean sekoittuneen keskenään puhujan suussa.

Tiedettävästi taloustieteilijä Joseph Schumpter on ensimmäinen henkilö, joka on käyttänyt termiä innovaatio 1900-luvun alussa teoksessaan “Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung” (1912). Hänen mukaansa innovaatio on talouteen kytketty käsite ja hän vastaa teoksessaan ”mitä taloudellinen innovaatio on” seuraavin näkökulmin:

  1. Uusi tuote tai hyödyke
  2. Parempi toimintamekanismi
  3. Uudet markkinat
  4. Uusi hyödykkeen raaka-aineen jakelukanava
  5. Paremman organisaation luominen

(European Network for Rural Development 2013)

Kaikki Schumpterin näkökulmat voivat esiintyä toinen toistensa kanssa limittäin tai samanaikaisesti. Voidaan huomata hänen aikaisia havaintoja yhdistävän se, että ne kaikki liittyvät jotenkin uuden luomiseen.

Termi innovaatio usein sekoitetaan samankaltaisien termien kanssa, kuten idea tai keksintö. ”Innovaatio on menestyksekäs täytäntöönpano luovista ideoista” (Edgar ym. 2014, 15) Voidaan siis todeta, että idea on innovaation esiaste, josta voi jalostua innovaatio. Innovaation ja keksinnön eroavaisuudet ovat hieman hankalammin hahmotettavissa. Edgarin ym. (2014) mukaan innovaatio voidaan nähdä osana jatkuvaa kehittymistä, jossa uusia innovaatioita syntyy eräänlaisena jatkumona ja ne toimivat osana laajempaa kokonaisuutta. Keksintö puolestaan on yksittäinen tapahtuma, eikä palvele osana laajempaa kokonaisuutta. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä selittämään innovaation ja keksinnön eroa. Hirookan (2006) mukaan ero liittyy taloudelliseen merkittävyyteen. Innovaatio on taloudellisesti merkittävä, kun taas keksinnöllä ei ole taloudellisesti merkittävää roolia.

 

 

Innovaatiolle löytyy 41 erilaista määritelmää ja Edison ym. (2013, 1399) esittää näistä muutamia:

 

Acs ja Audretsch (1998) ”Innovaatio on prosessi, joka alkaa keksinnöstä ja jatkuu sen kehittämisellä johtaen uuden tuotteen, prosessin tai palvelun esittämiseen markkinoilla”
Damanpour (1992) “Innovaatio tarkoittaa idean tai käyttäytymismallin omaksumista, joka on uusi omaksuvalle organisaatiolle, oli kyseessä sitten järjestelmä, toimintamalli, ohjelma, laite, prosessi, tuote tai palvelu,”
De Jong ja Kemp (2003) “Innovaatiotoiminta tarkoittaa kaikkea yksilöllisistä toimintaa, joka on suunnattu jonkin hyödyllisen uuden asian kehittämiseen, esittelyyn tai soveltamiseen millä tahansa organisaation osa-alueella”
Fruhling ja Keng (2007) “Innovaatio on idea, menettely tai päämäärä, jonka käsitetään olevan uusi yksilölle tai muulle innovaation omaksumistaholle”
Greiger ja Cashen (2002) “Innovaatio viittaa uuden tuotteen luomiseen yritys kontekstissa”
Hage (1999) “Organisatoorinen innovaatio on johdonmukaisesti määritelty olevan organisaatiolle uuden toimintatapa-ajatuksen omaksumista. Innovaatio voi olla joko uusi tuote, uusi palvelu, uusi teknologia tai uusi hallinnollinen menettelytapa”
Palmberg (2004) “Innovaatio tarkoittaa ‘teknologisesti uutena tai merkittävästi parempana tuotteena verrattuna yrityksen aikaisempaan tuotteeseen’, joka on kaupallistettu markkinoille”
Dibrell ym. (2008) “Innovaatiot eroavat monimutkaisuudessaan ja ne voivat vaihdella pienistä muutoksista olemassa oleviin tuotteisiin, prosesseihin ja palveluihin aina sellaisiin läpimurtotuotteisiin, -prosesseihin ja -palveluihin, jotka tuovat esiin uutuusominaisuuksia tai poikkeuksellista suorituskykyä”

Taulukko 1 Innovaation määritelmiä (Edison ym. 2013, 1395).

Määritelmät eroavat toisistaan sen mukaan, tarkastellaanko innovaatiota innovaation omaksujan vai sen luojan näkökulmasta. Näissä kaikissa yhteistä on kuitenkin se, että ne liittyvät uuden luomiseen, johtaen muutokseen. Innovaatio voidaan selittää seuraavasti: Laitila (2019) toteaa, että innovaatio on uudesta ideasta jalostettava, taloudellisesti merkittävä ja markkinoilla omaksuttu keksintö.

Innovaatioiden merkitys liiketoiminnassa

Innovaatioiden merkitystä liiketoiminnassa voidaan lähteä purkamaan nyt itselle hyvin läheisen aiheen tiimoilta, eli Agli brändin osalta. Agli on omistautunut tuomaan maailmaan lisää iloa, hymyä ja naurua. Aglin visiona on tuoda hymy jokaisen ihmisen huulille ja tässä uskomme onnistuvamme parhaiten ja nopeiten jokapäiväisten tuotteiden kautta, kuten ensimmäiset tuotteemme ”rumat sukat”. Lähdetään purkamaan aikaisempaa ajatusmallia, eli innovaation ja idean erosta sekä innovaation ja keksinnön erosta. Innovaatio on siis uudesta ideasta jalostettava, taloudellisesti merkittävä ja markkinoilla omaksuttu keksintö. Ajatellaan, että Agli löytää oman asiakaskuntansa ja tätä myöten löytää tilaajia rumille sukilleen, eli ne omaksutaan markkinoilla, niin tällöin se tekee niistä myös taloudellisesti merkittävän, jolloin rumia sukkia voidaan kutsua innovaatioksi. Jos Agli siirtyy tuottamaan rumien sukkien lisäksi rumia alusvaatteita ja ne omaksutaan markkinoilla, niin tällöin ne ovat myös taloudellisesti merkittäviä ja niitä voidaan kutsua innovaatioiksi. Jos Agli siirtyy tuottamaan rumien sukkien ja rumien alusvaatteiden lisäksi rumia puhelimen ja tietokoneen kuoria, jotka omaksutaan markkinoilla ja jotka ovat tällöin taloudellisesti merkityksellisiä, niin näitä voidaan kutsua innovaatioiksi. Innovaatiot ovat siis jatkumoa kohti laajempaa kokonaisuutta ja tässä kontekstissa voidaan todeta innovaatioiden arvo Aglille olevan erittäin merkittävä. Asiakaskuntamme sukissa on rajallinen, kuten myös muissa edellä esitetyissä tuotteissa, mutta myös asiakaskunta, joka omaksuu ”rumat kuosit” tuotteesta riippumatta on rajallinen. Joudumme jossakin kohtaa elinkaartamme tekemään mahdollisia yritysostoja, luomaan alliansseja, laajentamaan liiketoiminta-alaa tai muuta INNOVATIIVISTA.

 

Lähteet:

Laitila, T. (2019).  Ethereumin potentiaali innovaatioalustana. Tampereen yliopisto.

Alkuperäiset lähteet:
Hirooka, M. 2006: Innovation Dynamism and Economic Growth: A Nonlinear Perspective. Edward Elgar Publishing.

Edison, H. ym. 2013: Towards Innovation Measurement in the Software Industry. The Journal of Systems and Software vol. 86, 1390-1407.

Edgar, D. ym. 2014: Innovation Support in Latin America and Europe: Theory, Practice and Policy in Innovation and Innovation Systems. Taylor and Francis.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close