Visio ja strategia

08.12.15 Esseen kirjoittaja: Removed User
Kirjapisteet: 3
Kirja:
Kirjan kirjoittaja:
Kategoriat: Vastuullinen ja kestävä yrittäjyys, Oppiva organisaatio

Visio

Määritelmä

Yrityksen visio on näkemys ja tavoite siitä missä tilassa yritys on tietyn ajan päästä.
Visio on siis määritelmä minkälaiseksi yritys haluaa tulla tulevaisuudessa.
Visiota määriteltäessä on hyvä siihen hakea pohjaa yrityksen missiosta, eli syystä miksi yritys on olemassa, sekä muista arvoista.

Yrityksen strategia ja visio ovat molemmat muokattavia ja molemmat ovat myöskin tavoitteellisia. Näiden kahden tärkein ero on, että visio on juurikin näkemys vaikkapa siitä missä tilassa yritys on kahden vuoden päästä, kun taas strategia vastaa kysymykseen miten tähän tavoitteeseen päästään.

Hyvä visio

Vision voi väittää olevan kelvollinen mikäli se täyttää seuraavat tunnusmerkit:

Selkeä ja yksinkertainen – Vision tulee olla mielellään niin selkeä, että sen voi ilmaista yhdellä lauseella. Mikäli visioon ympätään liikaa asioita käy äkkiä niin, että osa asioista jää toteutumatta ja tällöinhän ollaan epäonnistuttu.
Vision tulee olla niin yksinkertainen että kaikki voivat ymmärtää sen. Tämän takia vision määritelmään ei kannata tunkea liikaa teknistä ammattisanastoa, mikä ei välttämättä aukea yrityksen kaikille kohderyhmille (kuten asiakkaille, sijoittajille, median edustajille yms.)
Esimerkiksi autoja valmistavan yrityksen ei kannata määritellä visiotaan että “viiden vuoden päästä uusien automalliemme CO2-päästöt ovat vähentyneet 15%:lla ja autot kuluttavat 2,5l vähemmän per 100km”. Tässä muodossa visio ei olisi kovin helposti ymmärrettävissä. Paljon parempi on sanoa, että “viiden vuoden päästä uudet automallimme ovat huomattavasti entistä ympäristöystävällisempiä ja taloudellisia”.

Uskottava – Kun visiota määritellään, on tärkeää pitää mielessä realismi. Visio saa ja sen kannattaakin olla kunnianhimoinen, mutta sen pitää olla myös toteutettavissa.
Vasta toimintansa aloittaneen yrityksen ei kannata haaveilla siitä, että se olisi alansa suurin toimija valtakunnallisella tasolla, etenkään jos alalla on paljon kilpailua. Parempi on ensin tavoitella vaikkapa suurimman toimijan paikkaa omassa maakunnassa ja tämän saavutettua lähteä tavoittelemaan isompia alueita.

vaikuttava ja voimakas – Hyvä visio on kunnianhimoinen ja mieleenpainuva, ehkä jopa vähän röyhkeäkin. Esimerkiksi Niken visio 1960-luvulta murskata Adidas, sekä Hondan visio 1970-luvulta tuhota Yamaha, olivat molemmat vaikutuksen tekeviä.
Koska molempien kilpailijat olivat lähes yhtä vahvoja yrityksiä antoivat nämä visiot selvästi myös viestin, että Niken ja Hondan porukka ovat valmiita tekemään älyttömästi töitä visionsa saavuttamiseksi.
Tämänkaltiaset visiot jäävät taatusti kaikkien sen kuulevien mieliin. Ne aiheuttavat taatusti paljon närää, mutta keräävät myös paljon niitä, jotka kokevat yrityksen oikeaksi valinnaksi itselleen.

Johdonmukainen – Vision määrittelyssä ja etenkin uuden vision määrittelyssä on hyvä pitää yhtenäistä linjaa aiempien kanssa. Mikäli visio on ollut laajentaa liiketoimintaa ulkomaille johonkin tiettyyn maahan, niin uuden vision kannattaa olla vaikka liiketoiminnan laajentaminen vielä uusin maihin, tai sitten liiketoiminnan vahvistaminen nykyisillä markkina-alueilla.
Tämä antaa kuvan, että yritys ottaa visionsa tosiaan ja se kykenee pitkäjänteiseen päätöksen tekoon ja työskentelemään tavoitteen saavuttamiseksi. Jos visio ei liittyisi mitenkään aiempaan, vaikuttaisi yritys hyvin poukkoilevalta.

Riittävä aikajänne (2-5v) – Visiolle ei kannata asettaa tämän pidempää aikarajaa. Mitä lyhyempi aikaväli on sen helpommin se pysyy kaikkien mielissä jokapäiväisessä toiminnassa kohti tavoitetta.
Mikäli aikajänne olisi tämän pidempi on äkkiä vaarana, että tavoitteiden asettaminen menee haihattelun puolelle, eikä asetetut tavoitteet ole toteuttamiskelpoisia

Vision luominen

Vision luomisen ja toteuttamisen kannalta kaikkein tärkeintä on, että kaikki organisaatioon kuuluvat omaksuvat sen ja lähtevät toteuttamaan jokapäiväistä toimintaansa niin, että tavoitteet toteutuu.

Ennen varsinaista vision ja strategian laadintaa yrityksen tulee käydä tarkalla tasolla läpi kohdemarkkinat, asiakkaiden tarpeiden tuleva kehitys, kilpailijoiden ennakoidut liikkeet sekä esimerkiksi teknologian kehittymisen tulevaisuuden trendit. Apuna voi käyttää esimerkiksi skenaariotyötä, jossa hahmotellaan tulevaisuudelle eri vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja pyritään arvioimaan niiden toteutumisen todennäköisyyttä.
Vision suunnittelua on myös hyvä peilata yrityksen omiin arvoihin, niin että ne eivät ainakaan mene ristiin. Yrityksen on hyvä haaveilla tulevansa sellaiseksi, että sen jokapäiväinen toiminta todella ammentaa sen arvoja ja ne tulevat selvästi esiin erikseen mainitsematta.

Uuden vision ollessa työn alla on yrityksessä olevien hyvä miettiä, mikä tavoite on siis heidän toiminnalleen tulevaisuuden kannalta kaikkein olennaisinta.
Mikäli toimintaa on mahdollista laajentaa, kannattaa se ehdottomasti asettaa tavoitteeksi. Jos tuotteet on koettu huonolaatuiseksi niin niiden parantaminen on hyvä päämäärä. Mikäli yrityksellä on joku selvästi nimettävä kova kilpailija voi sen syrjäyttäminen olla myös hyvä vaihtoehto. Kunhan visio on toteuttamiskelpoinen ja siitä on yrityksen olemassaololle ja selviytymiselle todellista hyötyä.

 

Strategia

Strategian määritelmä

Strategia on suunnitelma, jonka avulla pyritään saavuttamaan tietty päämäärä. Strategian avulla tavoitellaan kilpailuetua, on hyvin tärkeä niin liike-elämässä kuin sodankäynnissä. Strategioita on eritasoisia sen mukaan mihin niillä kulloinkin pyritään, myös lähtötaso tulee huomioida yrityksen strategiaa hioessa. Luotua strategiaa tulisi pyrkiä toteuttamaan päämäärätietoisesti kaikessa toiminnassa.

Hyvä strategia

Hyvä strategia on yrityksen visioita toteuttava ja sellainen ettei se unohdu kassakaappiin vaan sitä toteutetaan arjessa määrätietoisesti. Hyvän strategian tulisi nykypäivänä olla myös joustava, sillä toisinaan yrityksen visioiden suhteen saatetaan tehdä muutoksia. Tällöin myös strategiaa on luonnollisesti muutettava. Hyvän strategian tulisi olla lisäksi helposti toteutettavissa, muutoin se saatetaan liian helpoin perustein hylätä tai unohtaa. Yrityksen sisällä jokaisen varasto työntekijästä toimitusjohtajaan tulisi tietää yrityksen strategioista ja visioista, muutoin niitä on mahdotonta saavuttaa. Strategia pitäisi olla siis kaikilla kirkkaana mielessä ja kaikkien tulisi olla sitoutuneita sitä noudattamaan. Myös tehokas strategian seuranta ja mittaaminen ovat tärkeässä roolissa matkalla tavoitteiden täyttymiseen.

Strategia parhaimmillaan

Strategia voi parhaimmillaan olla kuin kartta jonka avulla yrityksen henkilöstö pystyy arkisissa päätöksissään suunnistamaan kohti yhteistä visiota. Hyvästä strategiasta innostutaan ja sitä halutaan noudattaa. Parhaimmillaan strategia on siis huolella kirjoitettu suunnitelma joka toteuttaa itse itseään. Se myös yhdistää yrityksen eri osa-alueiden kyvykkyydet kurinalaiseksi tehokkuudeksi.

Parhaimmillaan strategia antaa siis yritykselle mahdollisuuden kasvaa sen valitsemilla markkinoilla. Strategia tulee tiivistää muutamaan lauseeseen, jotta se on kaikkien helppo muistaa ja sisäistää. Strategia ohjaa pääsääntöisesti sitä mihin yrityksen varoja kohdistetaan ja parhaat kyvyt käytetään, juuri siksi strategia määrittää yrityselämässä enemmän kuin osaamme ajatella. Huonosti rakennetulla strategialla yrityksen varat ja parhaat kyvyt kohdistetaan siis usein jonnekin aivan muualle kuin sinne mihin pääprioriteettimme vaatisivat.

Miksi strategia ei toteudu?

Luodut strategiat ovat usein liian huonosti hahmoteltuja, monimutkaisia ja turhan epäselviä eikä koko yrityksen henkilöstöllä ole aina samanlaista linjaa strategiaa noudatettaessa. Myös huono viestintä, vuoropuhelu ja motivaation puute vaikeuttavat usein strategian toteuttamista. Joissakin yrityksissä kaikki työntekijät eivät välttämättä edes tiedä edustamansa yrityksen strategiaa, tämä vaikeuttaa huomattavasti strategian ja koko vision toteuttamista. Joissakin yrityksissä ei vain ole kehittynyt sellaista ”aikaansaamisen kulttuuria”, jota strategian onnistunut toteuttamisprosessi vaatii.

On myös surullista että joissakin yrityksissä ylin johto luo strategian ainoastaan pöytälaatikkoon säilytettäväksi siksi että sellainen on ollut tapana tehdä. Joskus strategian noudattaminen saattaa kaikessa yksinkertaisuudessaan vain unohtua arki kiireiden keskellä. Tämän takia strategian toteutumista olisi hyvä pyrkiä mittaamaan aika-ajoin ja asettaa välitavoitteita matkalla kohti sen noudattamista. Myös strategia-asioista olisi hyvä nimittää vastaamaan joku tietty henkilö joka ottaisi vastuuta esimerkiksi juuri välitavoitteiden saavuttamisen mittaamisessa.

 

Lähteet:

https://www.businessfellows.com/articles/22

Petri Fiilin, 7 askelta toimivaan strategiaan. Talouselämä, 20.7.2010

http://www.talouselama.fi/tyoelama/7-askelta-toimivaan-strategiaan-3408879

 

Mikael Lagerbohm

Valtteri Lampinen

Martti Lumia

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.1/5 (72 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Visio ja strategia, 1.1 out of 5 based on 72 ratings

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!