Tiimiroolisi löytäminen ja siinä kehittyminen

17.04.17 Esseen kirjoittaja: Anton Klemola
Kirjapisteet: 2
Kirja: Team Roles at Work
Kirjan kirjoittaja: Meredith Belbin
Kategoriat: Oppiva organisaatio

Olen ajatellut, että Motive on hyvintoimiva tiimi. Halusin kuitenkin selvittää tarkemmin, mikä on oma roolini tiimissämme ja kuinka voisin parantaa toimintaani tiimin jäsenenä. Olennainen osa tiimissä toimimista on oman roolinsa, tiimiroolin, hahmottaminen ja löytäminen.  Tiimirooli on taipumus käyttäytyä, vaikuttaa ja suhtautua toisiin työssä tietyllä erottuvalla tavalla. (Belbin 2010, 33.)

Tiimiroolien tärkeyttä voi ajatella joukkuelajien kautta. Jos kaikki pelaajat vain jahtaavat palloa kentällä samanaikaisesti, seurauksena on ainoastaan kaaos. Hyvä joukkue yhdistää pelaajien toiminnan kokonaisuudeksi. (Belbin 2010, 26.)  Kaikissa tehtävissä on erilaisia vaatimuksia ja siihen tarvittavia taitoja, joten jokaisella joukkueen jäsenellä on paikkansa tiimissä. Jokaisella motivelaisella on oma paikkansa tiimissämme, vaikka se paikka olisi vielä tällä hetkellä epäselvä.

Tiimiroolit täydentävät toisiaan

Meredith Belbin on brittiläinen tutkija, joka on selvittänyt miten parhaat tiimit muodostuvat. Belbin huomasi tutkimuksissaan, että parhaita tiimejä eivät ole taidollisesti taitavimmista yksilöistä koostuvat tiimit.  Menestyvillä tiimeillä erilaiset yksilöt ottavat tietyt roolit ja roolit ovat tasapainossa johtaen tulokselliseen lopputulokseen. Tiimi toki tarvitsee kyvykkäitä ihmisiä menestyäkseen, mutta epätasapainossa olevat tiimiroolit estävät hyvät tulokset. (Belbin 2010, 10, 29.)


Tiimirooleja on kaikkiaan yhdeksän. Seuraavassa on kuvattuna kukin tiimirooli sen ominaispiirteineen. Jokaisessa tiimiroolissa on myös heikkouksia, jotka ovat kyseiselle roolille ominaisia. Hyväksyttävä heikkous on vahvuuden kääntöpuolena tuleva ominaisuus eikä sitä tulisi peitellä. Kaikilla meistä on heikkouksia ja osa niistä on välttämättömiä, jotta vahvuutemme voivat toteutua.  (Belbin 2010, 30-32.)

——

Plant – Keksijä

Keksijältä tulee paljon uusia ideoita ja hänellä on myös mielikuvitusta runsaasti. Hän keksii ratkaisuja ongelmiin ja pystyy kehittelemään uutta. Keksijä saattaa kuitenkin unohtaa käytännön tosiseikat ideoinnissaan eikä välttämättä osaa kommunikoida hyvin.

Resource Investigator – Tiedustelija

Tiedustelija on helposti innostuva ja huomaa uudet mahdollisuudet. Hän luo kontakteja ja etsii mahdollisuuksia. Tiedustelija on kuitenkin välillä liian optimistinen ja hän voi kyllästyä nopeasti.

Co-ordinator – Kokooja

Kokooja on itsevarma, tavoitteellinen ja ennakkoluuloton. Hän on hyvä näkemään ihmisten vahvuudet ja jakamaan tehtäviä sen mukaisesti. Hän on hyvä luomaan tiimille tavoitteet ja tekemään päätöksiä sekä delegoimaan. Kokooja voi kuitenkin delegoida henkilökohtaista työtä tai näyttäytyä ulkopuolisille manipuloivana.

Shaper – Takoja

Takoja on energinen ja  hyvin paineen alla toimiva. Hän on innostaja, joka auttaa tiimiä ylittämään esteet. Takojalla on taipumusta ajoittaiseen turhautumiseen tehottomina hetkinä.

Monitor Evaluator – Arvioija

Arvioija on objektiivinen ja strateginen, arvioi suunnitelmia ja työskentelytapoja. Hän osaa valita puolueettomasti parhaan ehdotuksen ja välttää riskejä. Arvioija ei ole kuitenkaan hyvä innostamaan toisia ja hän voi olla liiankin kriittinen.

Teamworker – Diplomaatti

Diplomaatti on yhteistyöhaluinen ja hyvä kuuntelija. Hän myös hyvä luomaan tiimihenkeä ja poistamaan ristiriitoja. Diplomaatti voi kuitenkin olla kyvytön päätöksiin ja häneen voi olla liian helppo vaikuttaa ulkopuolelta.

Implementer – Tekijä

Tekijä on vastuuntuntoinen ja ahkera. Hän organisoi toimintaa ja tuottaa käytännön sovellutukset. Tekijä saattaa kuitenkin olla joustamaton muutoksiin eikä aina näe uusia mahdollisuuksia.

Completer Finisher – Viimeistelijä

Viimeistelijä on huolellinen ja tarkka. Hän on hyvä huomaamaan puutteet ja virheet sekä pitämään kiinni aikatauluista. Viimeistelijä voi kuitenkin  huolehtia liiaksi ja olla haluton delegoimaan. Hän voi olla myös liiaksi täydellisyyden tavoittelija.

Specialist – Asiantuntija

Asiantuntija on itseohjautuva ja määrätietoinen. Häneltä saa tietoa ja tukea jostain tietystä osa-alueesta. Asiantuntija voi kuitenkin olla liian kapea-alainen ja jättää ison kuvan liiaksi huomioimatta.


tiimiroolien kategoriat

Oman tiimiroolin hahmottaminen

Yksilöiden välillä on paljon vaihtelua itsetuntemuksen tasossa ja erityisesti siinä mitä tiimirooleista tunnetaan. (Belbin 2010, 54.) Oman tiimiroolin löytämisessä tärkeää on peilata omaa käsitystä itsestään muiden näkökulmaan. Ovatko käsityksenne yhtenevät?

Ensimmäinen askel kehittää luonnollinen tyyli on selvittää kaikki itsestäsi. Ei vain itsetutkiskelun kautta, vaan myös siitä näkökulmasta miten näyt toisille, mitä käytöksessäsi arvostetaan ja mitä ei arvosteta. Jopa luonnolliset tiimiroolit sisällyttävät oppimisen elementtejä ja on harvinaista löytää supertähtiä jotka vain jatkavat aloittamallaan tyylillä ilman ohjausta.  (Belbin 2010, 94.)

Johdonmukaisessa profiilissa yksilön käsitys itsestään on samanlainen kuin miten muut ulkopuolelta asian näkevät. Tällöin on helppo ymmärtää toisiamme, mutta riskinä on stereotypisointi.  Jos sekä henkilö itse että muut ympärillä pitävät tiettyä roolia itsestäänselvänä, voi henkilö siis lukittautua liiaksikin tähän yhteen rooliin.

Ristiriitaisessa profiilissa tulokset ovat ristiriidassa henkilön oman käsityksen kanssa. Joko yksilö ei tunne itseään kunnolla tai kaikilla on väärä käsitys henkilön tiimiroolista.

Hämmentävä profiili on kyseessä, kun henkilön profiilisssa ei ole tasaisuutta  eikä selkeää käsitystä itsestään. Henkilölle ei näin ollen ole syntynyt tiettyä tiimiroolia testin kautta ja hänen täytyy tehdä tietoisia päätöksiä, jotta tehokas rooli voi kehittyä. (Belbin 2010, 93.)

Yksi aloitustapa on etsiä itsestäsi asioita, joita pidät epämiellyttävinä tapoinasi. Heikkouksissa on  monesti viitteitä mahdollisesta vahvuudesta. Tämä vahvuus pitää löytää ennen kuin kunnon suhde tiimirooliin voi alkaa muodostua. (Belbin 2010, 80-81.)

Luontaiset tiimiroolini

Tein Belbinin tiimiroolitestin uudelleen ja tulokset olivat sellaiset kuin ennakoinkin, vaikka muutosta on tapahtunut vuosi sitten tehtyyn testiin. Pisteeni menivät seuraavasti: 1. Implementer, 19p, 2. Completer Finisher, 19p, 3. Coordinator, 10p, 4. Plant, 7p, 5. Teamworker 6p, 6. Resource Investigator, 5p, 7. Monitor Evaluator, 3p, 8. Shaper, 1p. Testissämme ei ollut mukana yhdeksättä tiimiroolia eli asiantuntijaa.

Olen vahvasti käytännön toteuttaja ja organisoija eli Implementer, joka tarvitsee ympärilleen selkeät rakenteet. Roolini tiimissä ei ole niinkään ideointivaiheessa, vaan vasta työskentelyn loppuvaiheessa asioiden viemisessä käytäntöön ja viimeistelyssä.

Suurimpana muutoksena aiempaan Completer Finisher oli noussut peräti tasoihin pisteissä vahvan Implementer-roolini rinnalle. Tämä oli pieni yllätys, sillä aiemmin Coordinator oli saanut toiseksi eniten pisteitä. Koen, että Completer Finisher on minulle luontainen rooli, mutta en ole uskaltanut olla aiemmin kyseisessä roolissa roolin edellyttämällä tavalla. Huomaan roolille tyypillisesti helposti virheitä ja kehitysehdotuksia ja vaadin täydellisyyttä varsinkin itseltäni.

Minussa on myös tiettyjä Coordinator -roolin piirteitä. Tunnistan ihmisten vahvuuksia ja näen helposti, kuka voisi olla hyödyllinen mihinkin tehtävään. Delegointi on kuitenkin suurin syy, miksi en ole luontainen Coordinator. Teen mielummin itse asioita enkä todellakaan halua antaa omia hommiani muiden tehtäväksi. Muista rooleista kykenen olemaan myös Plant tarvittaessa eli keksimään ideoita. Koen kuitenkin olevani vahvempi, jos voin viedä muiden keksimiä ideoita eteenpäin ja kokeilla niitä käytännössä.

Shaperin ja Monitor Evaluatorin roolit eivät sovellu minulle ollenkaan. Minulta puuttuu täysin shaperille vaadittava tsemppihenkisyys ja innostamisen taito. Tästä syystä en johtajanakaan ole innostaja ja joukkojen etulinjassa kulkeva komentaja, vaan ennemmin joukkojen takana ohjaamassa ihmiset oikeille paikoilleen tekemään työtä omilla vahvuuksillaan. Monitor Evaluatorin piirteitä  minulla on joskus, mutta luontaisesti koen, että kaikkea voi kokeilla eikä ole tarpeen olla liian kriittinen liian aikaisessa vaiheessa. Muutenkin kritiikin antaminen toisille on minulle vaikeaa.

Jokainen toteuttaa tiimirooliaan yksilöllisesti

Oheisessa taulukossa näkyy Belbinin suosima tapa määrittää  käyttäytyminen tiimiroolissa. Tiimiroolissa käyttäytymiseen vaikuttaa siis kaikkiaan kuusi eri asiaa: persoonallisuus, henkiset kyvyt, arvot ja intressit, ympäristötekijät, kokemus ja tietyn roolin opettelu (Belbin 2010, 37.)

belbin_tiimiroolin käytös

Käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden perusteella ihmiset voivat olla erittäin hyviä jossain tiimiroolissa tai he voivat olla monipuolisia. On vaikea  olla molempia, jos ei työskentele haasteen eteen tietoisesti. (Belbin 2010, 38.) Oman testini perusteella olisin erittäin hyvä Implementer ja Completer Finisher, mutta muiden roolien ottamisen pitäisi olla haastavaa.

Koen kuitenkin, että olen jo ollut tietyissä tilanteissa Coordinator -roolissa ja uskon soveltuvani myös siihen, jos pystyn opettelemaan delegointia. Usein olen se henkilö, joka huomaa jos jollekin tehtävälle ei ole sovittu vastuuihmistä. Esimerkiksi viikkopalaveriemme vetäjänä olen selkeästi Coordinator -roolissa jakaen ihmisille vastuita ja huolehtien, että kaikki tulee tehdyksi. Toisaalta olen usein ottanut myös tehtävää itselleni viikkopalaveritilanteessa, koska delegointi on itselleni niin haastavaa. Tämä taas osoittaa sen, että mielummin teen kuten Implementer tai Completer Finisher tekisi eli otan työn itselleni ja lähden viemään sitä käytäntöön.

Olen introvertti, mikä näkyy heti erilaisena Coordinator -roolina  kuin, jos olisin roolin kuvauksen mukainen sosiaalinen johtaja. Usein Coordinator -roolissa olen enimmäkseen hiljaa ja annan muiden pohtia asiaa. Kun pitää sopia vastuut tai tehdä päätös, sanon sanani siinä vaiheessa ja autan päättämään kuka tehtävän ottaa hoitaakseen.

Kun opin tiedostamaan käyttäytymistäni, voin kehittää taitoani toimia esimerkiksi juuri Coordinator -roolisssa, jos tilanne niin vaatii. Minusta ei koskaan tule karismaattista ja puheliasta johtajaa, mutta voin omalla tavallani toteuttaa roolia tilanteen niin vaatiessa.

Heikkoudet tiimirooleissa

Belbinin mielestä heikkoudet ovat se hinta, mikä pitää maksaa oman tiimiroolinsa vahvasta hallitsemisesta. Vahvuuden omaavan ihmisen tulisi kehittää tapa hallita heikkouksiaan ja ennen kaikkea tunnistaa ne. (Belbin 2010, 61-62.)

Heikkoudet jotka pohjautuvat kunkin tiimirooliin vahvuuteen ovat sallittuja heikkouksia. Näitä ei tarvitse yrittää korjata mutta pitää tunnistaa ne ja huolehtia ettei niistä tule tiimin toiminnalle haitallisia. (Belbin 2010, 62.)

belbin_sallitut heikkoudet

Belbinin mukaan suurempi menestys on niillä,  joilla vahvuudet ja heikkoudet ovat yhdessä tiimiroolissa kuin vahvuudet yhdessä ja heikkoudet toisessa. (Belbin 2010, 67.)  Tätä taustaa vasten tietoinen pyrkimiseni Coordinator -rooliin on kyseenalaista, sillä en omaa roolille tyypillistä heikkoutta olla laiska ja siirtää omia töitäni muille. Se on itse asiassa vastenmielisintä mitä voin kuvitella!

Entä sitten Implementer ja Compeleter Finisher -roolit? Jos tarkastelen asiaa puhtaasti heikkouksien kautta, kohtaavat käsitykseni parhaiten Completer Finisher -roolin heikkoudet. Olen perfektionisti ja haluan aina työni jäljen olevan täydellistä ennen kuin julkaisen sen muiden nähtäville. Tunnistan myös pakkomielteisyyden ja perfektionismin menemisen liiallisuuksiin. Tällä hetkellä käytökseni rajoittuu lähinnä omaan työhöni, koska en riittävästi uskalla kommentoida muiden huonoa työn jälkeä. Pitäisikö minun kuitenkin tehdä niin?

Implementer -roolin ei sallittu heikkous on muutoksien vastustaminen. Tunnistan tämän asian itsessäni, vaikka olenkin lähtökohtaisesti kokeilujen ja uudistamisen kannalla. Itselläni on hyvin vakiintunut työtavat, jotka ohjaavat tekemistäni viikottain. Jos näitä pitäisi yhtäkkiä lähteä muuttamaan, lamaantuisin helposti eikä työnteosta tulisi mitään muutamaan päivään. Pysyvät rakenteet ovat minulle niin tärkeät.

Olen myös useaan otteeseen ollut polttaa itseni loppuun, koska Completer Finisher -roolille tyypillisesti olen vaatinut itseltäni todella paljon enkä ole päässyt korkeisiin tavoitteisiini. Tämä on juuri sitä pakkomielteistä käytöstä, jota minun tulisi välttää. Hyvä esimerkki on Powerpoint -esityksen diojen visuaalisen ilmeen luominen. Pahimmillaan olen luonut visuaalisesti ilmettä puoli päivää enkä siltikään ole ollut tyytyväinen lopputulokseen. Kauheimmillaan pakkomielteisyyteni täydellisyyteen on vienyt yöunet, kun olen jäänyt jumittamaan jotain pikkuasiaa pikkutunneille saakka.

Tiimirooliuhraus

On tarpeen keskittyä johtaviin tai luonnollisiin tiimirooleihin ja niiden kautta saavuttaa kilpailullista etua. Henkilö voi tehdä tehokkaimman vaikutuksen suorittamalla vahvimpia tiimiroolejaan mahdollisimman tehokkaasti.  (Belbin 2010, 93-94.) Ideaalitilanteessa tiimissä on niin kattavasti eri tiimirooleja, että kaikki tiimiläiset voivat ottaa luonnollisen roolinsa ja keskittyä olemaan siinä.

Jos tiimistä puuttuu kokonaan jokin rooli eli kenelläkään ei ole luontaista kykyä johonkin rooliin, asettaa tämä tiimin ongelmalliseen tilanteeseen. Tällöin jonkun tiimiläisen on tehtävä tiimirooliuhraus, jotta tiimi on tasapainoinen. Eli jos tiimistä esimerkiksi puuttuu Coordinator kokonaan, ottaa sen roolin joku, jolla kyseinen rooli on ns. tukiroolina eli ei saanut korkeimpia pisteitä, mutta henkilön on mahdollista toteuttaa roolia.  (Belbin 2010, 100-101) Jonkun on tällaisessa tilanteessa tietoisesti otettava Coordinator -rooli, jotta tiimi voi olla tasapainoinen.

Osa tiimin kohtaamista haasteista voi selittyä tiimiroolien epäselvyyksinä tai puutteina. Tiimin kohtaamia haasteita voivat olla esimerkiksi seuraavat tilanteet.

 1. Hyvä ilmapiiri, mutta ei tuloksia
 2. Paljon ideoita ja keskustelua, mutta vain vähän päätöksiä
 3. Sitoutuminen suunnitelmiin, mutta näiden suunnitelmien huono seuraaminen
 4. Ei-rakentava konfliktiherkkä ilmapiiri
 5. Päätöksiä tehdään sen perusteella kuka puhuu koviten ja saa äänensä kuuluviin.

Motivessa kohdat 3 ja 5 ilmenevät mielestäni ajoittain tällä hetkellä. Mahdollisena ratkaisuna näihin pulmiin olisi sitoutumisasiassa vahva Implementer tai Completer Finisher, joka huolehtisi aikataulussa pysymisestä yhdessä vahvan Coordinator -roolin henkilön kanssa. Haasteena on ollut, että vaikka esimerkiksi viikkopalaverissa on sovittu jotain, nämä asiat eivät aina ole jalkautuneet käytännön toiminnaksi tehokkaasti. Olenkin jo osittain huolehtinut muistuttelusta ja siitä, että asiat tulevat tehdyksi, mutta ehkä voisin vielä voimakkaammin seurata, miten suunnitelmat etenevät käytäntöön. (3CirclePartners 2017, 22-27.)

Toisena ongelmana on välillä ollut se, että hiljaisempien tiimiläisten näkemystä ei saada parhaalla mahdollisella tavalla koko tiimin tietoisuuteen. Tässä olemme kehittyneet jo, mutta edelleen osa asioista etenee suoraviivaisesti ja koen, että voisimme kuunnella enemmän kaikkien näkemystä. Tätä onkin jo koitettu ratkaista esimerkiksi eri työskentelymenetelmiä käyttämällä ja näin osallistamalla jokaista tiimiläistä mukaan yhteiseen työskentelyyn. Vahva Coordinator -rooli auttaa tähän ja varmistaa sen, että kaikki tulevat kuulluksi. Tätä vahvuutta olenkin harjoitellut viikkopalaverien vetäjänä, vaikka kyseessä ei testin perusteella luontainen roolini olekaan. (3CirclePartners 2017, 22-27.)

Tiimissä ei tarvitse olla yhdeksää eri henkilöä, vaan eri ihmiset toimivat eri tilanteissa eri rooleissa. Tehokkaasti yhteen toimiva pieni tiimi voi helposti voittaa epätasapainoisen suuren tiimin, jossa tiimiroolit eivät ole selkeitä. Kun kukin voi keskittyä pelaamaan omilla vahvuuksillaan, johtaa se myös parempiin tuloksiin.

 

projektin eri vaiheet

Lähteet

3CirclePartners. 2017. Unlocking the Science of Teamwork with Belbin. Slideshare. Luettavissa: https://www.slideshare.net/3CirclePartners/unlocking-the-science-of-teamwork-with-belbin

Belbin, R. M. 2010. Team Roles at Work. 2. painos. Routledge: Lontoo & New York  

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tiimiroolisi löytäminen ja siinä kehittyminen, 5.0 out of 5 based on 1 rating Tagit: , , ,

Keskustele artikkelista

2 kommenttia to “Tiimiroolisi löytäminen ja siinä kehittyminen”

 1. Elina Perälä sanoo:

  Kuinkahan paljon erilaisissa tiimeissä menestykseen vaikuttaa se, onko tiimiläisten roolit luontaisia lahjakkuuden tai kykyjen mukaan vai muilta perittyjä massairtisanomisten jälkeen?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. Anton Klemola sanoo:

  Kiitos kommentistasi Elina!

  Sillä on paljon merkitystä ovatko roolit luontaisia vai perittyjä. Varsinkaan jos ei tunnista olevansa itselleen epäluonnollisessa roolissa. Jos tiedostaa hyvin omaa toimintaansa, pystyy tietoisesti muuttamaan omaa toimintaansa.

  Kirjassaan ”Team Roles at Work” Belbin esittelee, kuinka hän teki ryhmäkokeita, joissa saman tiimiroolin ihmisistä muodostettiin tiimit ja tutkittiin miten tällaisten tiimien toiminta luonnistui. Kävi ilmi, että mikään tiimi ei suoriutunut hyvin, koska ne olivat niin yksipuolisia ja ihmiset kiilasivat samoille luontaisille vastuualueilleen.

  Summasummarum: Kaikkia rooleja on hyvin toimivassa tiimissä. Mitä useampi rooleista tulee luontaisesti ilman että tiimiläisten tarvitsee tehdä tiimirooliuhrauksia, sitä helpompaa ja luontaisempaa työskentely on. Kun kukin voi keskittyä pelaamaan omilla vahvuuksillaan, johtaa se myös parempiin tuloksiin.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!