Kehitä kokeillen.

30.09.16 Esseen kirjoittaja: Janni Huura
Kirjapisteet: 3
Kirja:
Kirjan kirjoittaja:
Kategoriat: Oppiva organisaatio

 

Lähtökohtanamme oli pohtia hieman yhdessä millaisia työkaluja ja ajatuksia akatemian aloitus kaipaisi. Valitsimme kolme kirjaa ajatustemme tueksi sekä lisätietoa netistä. Kirjoinamme olivat Kehitä kokeillen ( Lotta Hassi, Sami Paju, Reetta Maila, Talentum pro.) ja Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. ( Raimo Niemistö)

Päätimme tehdä soluesseen, koska halusimme tutustua toisiimme paremmin ja saada esimakua siitä miten tiimityö ja soluesseen kirjoitus lähtee käyntiin. Koimme että saamme enemmän irti soluesseen tekemisestä yhdessä ja saimme hieman aikaa jutella akatemian aloituksesta pienemmässä porukassa. Mukana oli aluksi kolmaskin henkilö, mutta hän jäi pois matkasta alkumetreillä kiireiden vuoksi.  Akatemian aloittamiseen ja sen alkumetreihin kuuluu varmasti paljon enemmän asioita mitä me tässä esseessä käymme lävitse. Pyrimme löytämään uusia ja erilaisia tapoja ja ajatuksia joita voimme hyödyntää akatemiassa.

 

MITEN OSUUSKUNTA PERUSTETAAN

Meillä on edessä osuuskunnan perustaminen akatemian alussa, joten ajattelimme että olisi hyödyllistä ottaa hieman jo etukäteen selvää miten se tapahtuu. Haimme tietoa yrittäjät.fi sivustolta.

Ensimmäisenä laaditaan perustamissopimus. Sopimuksessa tulee mainita lain mukaan nämä asiat:

 • perustamissopimuksen päivämäärä
 • kaikki perustajajäsenet ja kunkin merkitsemät osuudet
 • osuudesta osuuskunnalle maksettava määrä (merkintähinta)
 • osuuden maksuaika
 • osuuskunnan hallituksen jäsenet.

Tietyin edellytyksin perustussopimuksessa tulee myös mainita:

 • Osuuskunnan säännöt
 • Määräys tilikaudesta, ellei siitä ole mainittu säännöissä.
 • Osuuskunnan toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat, jos osuuskunnassa on tällainen elin.

Lisäksi osakkeista ja niiden merkitsijöistä on mainittava kohdissa 1–5 tarkoitetut tiedot, jos annetaan myös osakkeita.
Perustamissopimuksessa voidaan nimetä hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajan.

Säännöissä on vähintään mainittava seuraavat asiat:

 • osuuskunnan toiminimi, ja jos sitä aiotaan käyttää kaksi- tai useampikielisenä, jokainen toiminimen ilmaisu-
 • osuuskunnan kotipaikkana oleva Suomen kunta
 • osuuskunnan toimiala.

Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta. Jollei rekisteri-ilmoitusta tehdä määrätyssä ajassa, perustaminen raukeaa.

Osuuskunta oikeushenkilönä puolestaan syntyy vasta rekisterimerkinnällä. Osuuskunta ei ole ennen rekisteröimistä oikeuskelpoinen eli se ei voi hankkia oikeuksia tai tehdä sitoumuksia omissa nimissään. Ennen rekisteröimistä mahdollisesti syntyneistä velvoitteista vastaavat lähtökohtaisesti toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet yhteisvastuullisesti.

Rekisteri-ilmoituksen liitteinä on toimitettava

 • perustamiskirja alkuperäisenä
 • osuuskunnan säännöt
 • pöytäkirja hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan valinnasta
 • hallintoneuvoston pöytäkirja, jos hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet
 • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että perustamisessa on noudatettu osuuskuntalakia
 • hallituksen jäseniltä, varajäseniltä ja mahdollisilta tilintarkastajilta saatu päivätty ja allekirjoitettu suostumus

Patentti- ja rekisterihallitus tarjoaa osuuskunnan perustamispakettia, joka sisältää tarvittavat lomakkeet ja mallipohjat osuuskunnan perustamiseksi. Perustamispaketin ja muita tietoja rekisteröinnistä saat Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta.

Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Jäsen vastaa osuuskunnan velvoteistaan ainoastaan osuuskuntaan sijoittamallaan summalla.

Osuuskunnasta eroaminen:

Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Jäsen voidaan myös erottaa osuuskunnasta, jos hän laiminlyö sääntöihin perustuvat jäsenvelvoitteensa. Säännöissä voidaan määrätä myös muista erottamisperusteista. Erottamispäätöksen tekee, hallitus tai se elin, joka sääntöjen mukaan päättää jäsenen ottamisesta. Säännöissä voidaan määrätä toisinkin. Mikäli erottamispäätöksen tekee muu taho kuin osuuskunnan kokous, erotettava jäsen voi vaatia asian siirtämistä osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Osuuskunnan kokouksen tekemää erottamispäätöstä voi moittia tuomioistuimessa.

Osuuskunnan varojen jakaminen:

Osuuskunnan varoja saadaan jakaa jäsenille ja heidän oikeudenomistajilleen vain lain sallimissa tilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi ylijäämän jako sääntöjen mukaisella tavalla, osuuden palautukset sekä varojenjako osuuskunnan purkautuessa ja yritysjärjestelyiden yhteydessä. Osuuskunnan toiminta-ajatukseen kuuluu, että jäsenen saama taloudellinen hyöty muodostua ehkä suureltakin osin niistä markkinoita edullisemmista palveluista, joita osuuskunta jäsenilleen tarjoaa.

Osuuskunnan perustaminen meidän korvaamme helpolta ja sutjakkaalta toimenpiteeltä. Emme usko perustamisen tuottavan minkäänlaisia ongelmia.

 

LÄHTÖRUUTU

Uusina akatemialaisina me hyppäämme kohti tuntematonta ja alamme rakentaa tyhjästä jotain uutta jo toimiville yrityskentille, jossa kilpailu on kovaa ja paine uusiutua ja kehittyä on alati läsnä. Varmuus omasta paremmuudesta tai ylimielisyys jo saavutetuista meriiteistä ei enää nykypäivänä toimi ja tietynlainen hulluuden ja luovuuden puute voikin ajaa vanhat raskaalla koneistolla pyörivät yritykset vaikeuksiin.

Hyvänä esimerkkinä Kodak, joka kaatui aikana, jolloin otetaan enemmän valokuvia kuin koskaan. Kodakin kompastuskivi oli itsepäisyys pitäytyä filmeissä, koska niissä oli jopa 70 % kate. Lopulta digitalisaatio teki tulonsa ja vei Kodakin bisneksen, koska he eivät olleet valmiita muuttumaan ajan sitä vaatiessa. Kodakin tarina ei kuitenkaan ole ehkä vielä loppunut, sillä kilpailijat hylkäsivät filmit ja nyt niille on löytynyt uutta kysyntää, johon Kodak viimeisenä elokuvafilmin valmistajana voi vastata.

Me akatemialaiset aloitamme niin sanotusti pohjalta ja sieltä ylöspäin ponnistaminen tekee meidät nöyriksi ja olemme onnekkaita, kun saamme kokeilla ja epäonnistua ilman suuria riskejä. Vahvuutenamme ovat uudet raikkaat ajatukset ja ripaus hulluutta, eikä meillä ei ole mitään rajoitteita paitsi ne mitkä itse asetamme.

 

TIIMIYTYMINEN JA RYHMÄN TOIMINNOT

Jokaisella ryhmällä on tarkoitus, on se urheiluseura tai työyhteisö. Meidän tiimimme tarkoitus on liiketoiminta ja opiskelu. Meidän on tärkeää käydä läpi jokaisen tavoitteet ja toiveet. Kuinka moni on jatkamassa yrittäjäksi? Kuinka moni hakee pelkkää kokemusta työpaikkaa varten? Se vaikuttaa ihmisten motivaatioon. Ei voida toimia vain tiimin enemmistön tavoitteita kurotellen. Myös eri tavoitteiden omaavien pitää kokea saavansa tiimistä ja proakatemiasta, jotain sellaista mitä on tullut hakemaan. Tiimi ilman tavoitteita on yleensä myös huonosti motivoitunut. Ja jos yksikin ryhmän jäsen kokee olevansa epämotivoitunut tai tavoitteen olevan itselle vastenmielinen, kärsii koko tiimi ja tavoite.

Tiimin on muodostanut alunalkujaan pääsykokeet ja myöhemmin tiimiroolitestin tulokset. Tämä vaikuttaa siihen ettei meistä kukaan ole voinut valita tiimin jäseniä, kuten ei työelämässäkään. Meillä onkin haasteena saada tiimin kemiat ja roolit pelaamaan. Jäsenmäärämme on keskikokoinen 16 henkilöä. Henkilömäärällä on nähty olevan vaikutusta siihen tapahtuuko tiimissä kiinteytyminen vai hajoaminen. Kiinteytyminen tarkoittaa sitä, että ryhmän jäsenet kokevat vetovoimaa ja yhtenäisyyden tunnetta ryhmää kohtaan. Kiinteytymisella eli kohootiolla on myös kielteinen puoli. Se saattaa ajaa ryhmän liiankin samanmielisiksi. Ihmiset eivät halua käsitellä tai ottaa esiin negatiivisia asioita, koska pelkäävät ryhmän hyvän hengen kärsivän. Toinen negatiivinen vaikutus voi olla, että kohootio vie itsenäisyyden ihmiseltä, hyväksytään ylityöt ryhmän hyväksi monena iltana viikossa vaikka omat voimavarat alkavat olla lopussa. Jos ryhmän jäsenet eivät pidä huolta omasta hyvinvoinnistaan, kärsii myös työn tulos huomattavasti. Kohootion vastakohta on hajoaminen. Ryhmä ei onnistu muodostamaan tiimihenkeä ja porukka hajoaa omiin kuppikuntiinsa. On yleistä, että isoissa ryhmissä hajoamista tapahtuu, mutta meidän tapauksessamme on erityisen tärkeää että jokainen tiimiläinen kokee silti kuuluvansa tiimiin. Ryhmähenki pitää säilyttää, vaikka hajoamista tapahtuisikin.

Kirja antoi uuden näkökulman siitä että myös työympäristö vaikuttaa tiimiin. Meillä akatemialla on loistavat puitteet ja ainakin parin päivän jälkeen työtilat tuntuvat siltä, että ne antavat paljon energiaa työskentelyyn. Maisemat ovat upeita ja työskentely isojen ikkunoiden äärellä on elämys. Ympäristön on oltava toimiva ja seesteinen, jotta tiimi voi keskittyä olennaiseen, työhön. Meillä on rauhalliset tilat joissa saamme olla omalla porukalla ilman häiriötä. Se tuottaa meille todellista lisäarvoa. Proakatemia tuntui vierailuilla kotoisalta. Ilmapiiri oli iloinen ja kannustava. Tiimimme saa varmasti vaikeina päivinä voimaa siitä missä ja millaista akatemialla on.

Yksi suuri asia joka vaikuttaa meidän tiimiytymiseemme on kokoontumistiheys. Pajoja on kaksi kertaa viikossa, joissa kaikki ryhmän jäsenet ovat paikalla. Se antaa tiimille raamit toimia. Kaikki pysyvät ajantasalla siitä mitä tapahtuu. Jokainen on tasa-arvoinen pajassa ja osa tiimiä. Kirjassa käsiteltiin kokoontumisajan kestoa. Oli huomattu että noin 1-2 tunnin jälkeen motivaatio ja innostus saattaa laskea. Tauottaminen on tärkeää. Meille varmasti tulee tilanteita ettei malttaisi lopettaa tai pitää taukoa. Se on silti ehdottoman tärkeää. Pienen tauon jälkeen ryhmä toimii taas paremmin. Esiin nousi myös maratontapaamiset, itse kokisin että mökkipaja on tälläinen. Olemme ryhmän kanssa tiiviisti kaksi päivää. Maratontapaamisien etu on se että turha vieraskoreus ja ujostelu karsiutuu. Tiimi tutustuu toisiinsa erilaisessa ympäristössä ja ehkä alkoholikin saattaa rentouttaa tunnelmaa sille tasolle että ihmiset ovat avoimepia. Näen mökkipajan nimenomaan tiimiytymisen kannalta tärkeänä. Tiivis ajanvietto tuo uusia puolia esiin meistä yksilöinä kuin myös ryhmänä.

Myös rajojen asettaminen ja niistä kiinni pitäminen on ehdottoman tärkeää, kun ns kuherruskuukasi loppuu. Kaikki pääsevät helpommalla ja tiimin toiminta on tehokkaampaa, kun asiat tehdään niin kuin on sovittu. Tässä tapauksessa on kaikkien kiinnitettävä huomiota omaan käytökseen, varsinkin johtoasemassa olevan. Jos teamleader on myöhässä tai ei hoida asioita sovitusti, koko ryhmä saa kuvan, että on ihan ok myöhästyä tai tehdä asiat deadlinen jälkeen. En usko että tämä asia muodostuu meille ongelmaksi. Rajat on tehty noudattamista varten ja jokaisen tiimin jäsenen on sitouduttava noudattamaan niitä. Varsinkin liike-elämässä sooloilu saattaa koitua kohtaloksi. Totta kai tiukan paikan tullen päätöksiä pitää tehdä myös ilman tiimin tukea, mutta nämä ovat erikoistapauksia. Nämä asiat liittyvät tiimin keskinäiseen luottamukseen joka syntyy tai jää syntymättä tiimiytymisen aikana. Luottamuksen luominen näin monen ihmisen välille on haasteellista, mutta se on koko touhun ydin.

Tiimin jäsenten eri ominaisuudet määrittelevät tiimiä paljon. Vaikka tiimi koostuisi alan huippuammattilaisita voi homma mennä pieleen ja palkinto lipua keskiverto ammattilaisten käsiin. Kyse ei ole sattumasta tai onnen potkusta. Kyse on siitä että keskiverto ammattilaisilla voi olla paremmat ominaisuudet ryhmän sisällä. Meidän pitää pyrkiä siihen että meidän erilaisia ominaisuuksia yhdistelemällä saadaan paras lopputulos. Kokeilemallakin voi onnistua.

 

TOIMIVAN TIIMIN TOIMINTATAVAT

Pohdimme ja keskustelimme pitkään siitä miten uusi tiimi, täynnä tuntemattomia, erilailla toimivia ihmisiä saadaan toimimaan joustavasti ja tavoitteellisesti yhdessä. Meidänkin tiimimme on täynnä erilaisia persoonia ja kaikilla on varmasti omat tapansa toimia ja ymmärtää asioita. Jo puhuessamme omista toimintatavoistamme huomasimme kuinka meidänkin tapamme toimia eroavat toisistaan kuin yö ja päivä päätöksenteon kohdalla. Toinen toimii päätä pahkaa ja hyppää suoraan, vaikka kylmään veteen, kun toinen taas miettii päänsä puhki, onko vesi edes kylmää tai vettä ollenkaan.

Tiimissä on varmasti myös näiden kahden eri ääripään välivaihtoehtoja. Haasteenamme onkin löytää kaikkien toimintatapojen kultainen keskitie ja hyödyntää molempien ääripäiden toimintatapoja. Jos jokainen pysyy omassa toimintatavassaan kaikissa asioissa, on meillä lopputuloksena ryhmä uhkarohkeita hyppääjiä ja pohtivia rannalla seisojia, jolloin erilaisia variaatioita ei pystytä näkemään ja syntyy ristiriitoja, joka vaikuttaa suuresti myös osuuskunnan tulevaisuuteen sekä meidän omaan oppimiseen.

Tutustuessamme aineistoon ja kirjaan Kehitä kokeillen, tulimme siihen tulokseen, että siinä olisi yksi hyvistä malleista lähteä liikkeelle ja itseasiassa näinhän proakatemiankin ideologia toimii, kokeillaan, kehitytään, onnistutaan ja jos ei niin kokeillaan uudestaan. Aina oppii jotain uutta ja voimme matkalla oivaltaa hyvän bisnesidean, jota emme olisi aikaisemmin edes tulleet ajatelleiksi.

Kokeilemalla kehittämisen tärkeimpiä tavoitteita on ottaa oppia matkan varrella ja kehittää kokemusten kautta parempia ratkaisua ongelmiin. Kun ymmärretään asiakkaan tarpeet ja toiveet, törmätään esteisiin, huomataan mikä toimii, mikä ei ja asiakas on saanut oikean kuvan tuotteesta, silloin voimme luottaa tietoon, eikä pelkkiin oletuksiin. Toki siltikin matkalla sattuu mokia, mutta nekin kehittävät meitä eteenpäin, ehkä jopa paremmin kuin onnistumiset. Tämän takia ainoa epäonnistuminen onkin jättää hyödyntämättä saatu tieto ja kokemus. Kokeilemalla kehittämisen hyviä puolia on myös se, ettemme haaskaa aikaa, rahaa tai resursseja suunnittelemalla koko prosessia alusta loppuun, jolloin kynnys aloittaa alusta kasvaa. Tästä syystä esimerkiksi minä lähdin Proakatemiaan, löytämään polkuni johonkin jota en olisi koskaan osannut kuvitellakaan, enkä halunnut käyttää ajastani neljää vuotta huomatakseni, ettei tuleva ammattini olekaan sitä mitä luulin

Toki suunnitelmiakin tarvitaan, ettei kaikki mene summanmutikassa mihin sattuu, mutta ne eivät pidä olla muita pois sulkevia tai rajoittavia vaan ehkä enemmän tukiranka tulevalle matkalle. Koemme että jos suunnitelma on lyöty lukkoon ja sitä noudatetaan orjallisesti jää pois monta hyvää asiaa, pahimmassa tapauksessa asia joka toimi loistavasti paperilla ei toimikkaan käytännössä lainkaan. Kokeileminen myös antaa meille varmuutta asian toimivuudesta tai siitä onko sille kysyntää. Jo kehitysvaiheessa olevan idean kokeilu asiakkailla ja siitä saatu faktatieto houkuttelee paremmin myös rahoittajia, kuin pelkästään paperille suunniteltu olettamus kuinka asioiden toivotaan etenevän.

Asiakas ja tavoite:

Kun asiakaskunta ja tieto mihin ongelmaan haetaan ratkaisua voidaan miettiä:

 • Mitä tietoja meillä on jo?
 • Mitä tietoja tarvitsemme?
 • Mistä saamme tarvittavat tiedot?

Kokeilu:

 • Ideat
 • Resurssit
 • Tiedot/taidot
 • Vaihtoehdot = mitä lähdetään kokeilemaan?

Opit

Tiedonkeruu:

 • Kehitetään samaa paremmaksi.
 • Muutetaan joitain osia.
 • Kokeilu synnytti aivan uuden projektin.
 • Hyllytys: Projektilla ei mahdollisuuksia nyt, mutta ehkä myöhemmin.
 • Hylkäys= mitä opimme?

Kehitys

 • Asiakkailta saatu palaute.
 • Kokemus karttuu.
 • Epävarmuus vähenee.
 • Riskit pienenevät.
 • Lopputulos ei tule yllätyksenä.

Prototyyppi:

 • Konkreettinen oppimisen väline.
 • Yksinkertaisia tai jo olemassa olevia materiaaleja hyödyntäen.
 • Havannoi asiakkaita paremmin.
 • Tila, kuvaus, tarina…?
 • Digitaalinen, paperinen, lavastaminen..?
 • Kuulo, näkö, haju…?

Lanseeraus:

Maali johon on päästy pienin, mutta varmoin askelin. Parhaimmillaan säästetty aikaa ja rahaa sekä tieto siitä, että lopputulokselle on kysyntää.

 

TYÖKALUT

Halusimme koota kirjojen innoittamana tiimillemme hieman työkaluja. Koemme että nämä työkalut voitaisiin ottaa käyttöön kun pää alkaa lyödä tyhjää tai ollaan tilanteessa jossa tarvitaan erilaisia näkökulmia.

 • Mökkipaja

Kuten ylempänä tekstissä mainittiin, ovat maratontapaamiset omiaan kasvattamaan ryhmähenkeä ja motivoimaan tiimiä toimimaan entistä paremmin yhteen.

 • Solut

Soluissa tiimin jäsenet voivat jakaa ja keskustella itseään kiinnostavista asioista pienemmällä porukalla. Koko tiimi hyötyy tästä, koska soluissa voi syntyä uusia ajatuksia tiimin kehittämiseen. Porukka tiivistyy, kun löytää yhdistäviä asioita.

 • Pandoran boxi

Kun tulee niin sanottu myrskyvaihe ja tunteet vellovat voisi olla hyvä idea, että kaikki kirjoittavat lapulle asiat jotka painavat mieltä. Ne nostetaan hatusta/rasiasta yksi kerrallaan ja keskustellaan lapun aihepiiri läpi. Ketään loukkaamatta ja oikeudenmukaisesti.

 • Vapaa-ajan vietto yhdessä ilman bisnes velvoitteita

Niin sanotut virkistysillat ilman mitään vaikutteita bisnekseen ovat virkistäviä ja saavat ryhmähenkeä nousuun. Uskon että tiimimme viihtyy myös vapaa-ajalla keskenään, joka on hyvä lähtökohta tiimitoiminnalle. Jos vapaa-ajan vietto tiimin kesken ei ole mielekästä miksi työnteko olisi? Yhteiset elämykset ja muistot puskevat eteenpäin vaikeina aikoina.

 • Työskentely tilan vaihtaminen

Joskus jopa meidän upeat akatemian tilamme saattavat alkaa tökkiä. Etätyöskentely on nykyaikaa ja saa työn tuntumaan erilaiselta. Oma koti, puisto tai kahvila voi luoda motivaatiota.

 • Uuden näkökulman hakeminen ulkopuoliselta

Meillä akatemia on täynnä ihmisiä. Kun pää ja tiimi tulee umpikujaan on rohkaistuttava ja lähdettävä etsimään uutta näkökulmaa. Myös vierailijan pyytäminen tai kokeneen bisnesmentorin hankkiminen voisi olla hyvä idea.

 • Jakaantuminen pieniin ryhmiin.

Ongelma tai ideointi tilanteissa pienempiin ryhmiin jakautuminen on tehokas tapa saada kaikkien tiimien jäsenten ääni kuuluviin. Ideoiden pyörittäminen myöhemmin isolla porukalla voi johtaa ratkaisuun. Kokeilimme tätä jo akatemialla ja se tuntui toimivan.
LÄHTEET:

https://www.yrittajat.fi/varsinais-suomen-yrittajat/salon-yrittajat/a/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yritysmuodot-ja-vastuut/osuuskunta-318169#quickset-valilehti=0

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/kodak-sai-viela-hetkensa/nVzVbM7x

Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. ( Raimo Niemistö)

Kehitä kokeillen ( Lotta Hassi, Sami Paju, Reetta Maila, Talentum pro.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!