Hyvä johtaja ja oikeat kysymykset

04.04.17 Esseen kirjoittaja: Riku Mäki
Kirjapisteet: 0
Kirja: Hyvä johtaja ja oikeat kysymykset
Kirjan kirjoittaja: Maxwell, John.
Kategoriat: Erikoistuminen toimialalle, Johtaminen, Oppiva organisaatio

Hyvä johtaja ja oikeat kysymykset

John Maxwell* on urallaan hyödyntänyt kysymisen taitoa. Kysymysten avulla hän on oppinut, kehittynyt, haastanut, luonut yhteyksiä ja vahvistanut tiimiään. Maxwell kertoo kirjassa, minkä vuoksi kysymykset ovat johtajille tärkeitä: mitä kysymyksiä johtajan on esitettävä itselleen ja mitä tiimilleen. Kirjan keskeiset aihealueet ovat seuraavat:

  1. Kuinka päästä alkuun johtajuudessa
  2. Kuinka motivoida ihmistä, joka ei ole motivoitunut
  3. Kuinka tehdä hyvää työtä kehnon johtajan alaisena
  4. Milloin menestyneen johtajan on aika siirtyä uuteen tehtävään
  5. Kuinka siirrän ihmisiä sisäpiiriin

Kirja on erityisen oivaltava matka niille, jotka eivät koe yltävänsä parhaimpaansa. Jokaisella menestykseen tähtäävällä johtajalla tulisikin olla puserossaan aina kasvunvaraa. Kirjan neuvot auttavat arvioimaan nykytilanteen ja laatimaan askeleet eteenpäin menemiseksi.

Tässä kirjoituksessa keskityn erityisesti kirjan ensimmäisen (1) ja toisen (2) kohdan oppeihin, sillä koin niiden kohdalla voimakkaimmat kolahdukset: peilaten itseeni, tiimiin ja tiimiyritykseen.

*John C. Maxwell on laajalti maailmalla tunnettu johtajuuden asiantuntija. Hänen perustamansa INJOY Group on organisaatio, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä käyttämään mahdollisimman täydesti henkilökohtaisia voimavarojaan ja johtamiskykyjään. Seminaariensa, kirjojensa ja äänitteidensä kautta Maxwell rohkaisee, opettaa ja motivoi vuosittain yli miljoonaa ihmistä. Hän on kirjoittanut yli kolmekymmentä kirjaa, joista useita on julkaistu suomeksikin.

 

Johtamisen kivijalka – mitä on johtaminen?

1. Johtaminen on vaikuttamista

Voit aina johtaa, riippumatta siitä, missä olet. Alkuun päästäksesi et tarvitse valtuuksia tai edes johtajan virallista asemaa. Tarvitset vain halun johtaa ja oppia. Tärkeintä on vaikuttaminen, sillä johtaminen alkaa vaikuttamisesta. Se miten kykenet vaikuttamaan muihin, on suurin osatekijä johtajana menestymisessä. Johtaminen on ikään kuin kutsu, jonka kuka tahansa voi esittää toiselle, riippumatta asemasta tai sijainnasta tiimissä. Harry Allen Overstreet* on kiteyttänyt asian osuvasti: ”Kaiken vaikutusvallan ydin on siinä, että saa toiset osallistumaan”.

*Harry Allen Overstreet oli yhdysvaltalainen kirjailija, ja modernin psykologian ja sosiologian suosittu luennoitsija. Hänen ” The Mature Mind: The Positive Power of the Aging Brain” -kirjaa myytiin ilmestymisvuotena pelkästään Yhdysvalloissa yli 500,00 kappaletta.

2. Suuri valinta vaikuttamisen takana

Vaikka vaikuttaminen on pohjimmiltaan valinta, niin vaikuttamista itseään voi toteuttaa monella eri tavalla. Voimme suhtautua ihmisiin välinpitämättömästi, toteuttaa omia suunnitelmiamme, kieltäytyä työskentelemästä tiimin kanssa ja pitää yllä huonoa asennetta. Vaihtoehtoisesti voimme välittää ihmisistä, olla syrjimättä ketään, nähdä vaivaa ollaksemme myönteisiä, tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja pyrkiä vaikuttamaan heihin myönteisesti. Valinta on meidän. Jos haluaa saada aikaan myönteisiä tuloksia, johtamista tulee toteuttaa myönteisesti. Se vaatii määrätietoisten valinnan ja paljon kuljettuja kilometrejä, mutta polun päässä oleva palkinto on kulkemisen arvoinen.

3. Vaikuttaminen ei ole kaikilla alueilla samanlaista

Se, että on vaikutusta johonkin henkilöön, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi vaikusta kaikkiin. On luotava vaikutus kuhunkin yksilöön, joko suoraan tai epäsuorasti. Tehokkaimmat johtajat pyrkivät tarkoituksellisesti vaikuttamaan toisiin suoraan ja myönteisesti. He ymmärtävät, että heidän on nähtävä vaivaa lisätäkseen vaikutusta yksilöihin.

Kaikki eivät kuitenkaan halua mieltää vaikutusta suoraan, joko luontaisen suojamekanismin, kielteisen asenteen tai huonon ihmiskemian takia. Silloin johtajan tulee vaikuttaa epäsuorasti. Systeemiajattelu* on yksi tehokkaimmista epäsuorista johtamisen työkaluista.

*Systeemiajattelu on ajattelutapa, jossa katsotaan kokonaiskuvaa yksittäisten osatekijöiden sijaan. Systeemiajattelu auttaa havaitsemaan asioiden syy-seuraussuhteita, ja kannustaa etsimään yhteyksiä niiden välillä. Tavoitteena voi olla erimerkiksi piilovaikutusten löytäminen, jota hyödyntämällä vaikutetaan epäsuorasti johonkin henkilöön. Systeemiajattelussa on merkittävää integroituminen ja yhteistyöhön kannustaminen.

4. Vaikuttaminen tuo mukanaan suuren vastuun

Ihmisillä on taipumus keskittyä erityisesti omiin etuihinsa ja oikeuksiinsa. Sen takia johtaviin asemiin hakeutuu usein ihmisiä, jotka hamuavat etuoikeuksia. Johtajina meidän tulisi kuitenkin olla tietoisia siitä, että johtajuuteen kuuluu vastuu muista. Toimemme vaikuttavat ihmisiin, joiden tunteet ja hyvinvointi ovat vaikutusalueellamme. Vaikutus joka meillä on tosiin, on joko myönteinen tai kielteinen.

Myönteisesti vaikuttavat ihmiset tuottavat muille lisäarvoa, joka lisää myönteisyyttä. Kielteinen toimii päinvastaisella tavalla. Me päätämme kumman vaikutusvoiman valitsemme. Johtajalla on suuri vastuu, jota hän ilmentää oman vaikutuksensa kautta.

 

Miksi itsensä johtaminen on niin vaikeaa?

Sokeat pisteet ovat yksi syy sille, miksi itsensä johtaminen tuntuu usein vaikealta. Meillä jokaisella on näitä sokeita pisteitä, jotka estävät meitä näkemästä, että missä kohtaa meillä on haasteita ja puutteita. Ne ovat alueita, joilla ihmiset toistuvasti näkevät itsensä tai tilanteessa totuudenvastaisesti. Niitä on kaikilla, ja vain harvat tunnistavat omiaan. Näemme toiset paremmin kuin itsemme, koska rakennamme itseämme omien tiedostettujen tai tiedostamattomien aikomustemme kautta. Se luo meille usein väärän vaikutelman siitä, keitä olemme ja mitä teemme. Uskomme luontaisesti mielummin hyvää itsessämme. Muut näemme vastaavasti heidän tekojensa kautta. Siksi näytämme objektiivisemmilta arvostellessamme muita.

Vaikka sokeat pisteet aiheuttavat vaikeuksia kaikille, niin ne voivat olla erityisen haitallisia johtajalle, sillä johtajat vaikuttavat muihin ja heidän tekonsa vaikuttavat tiimiin ja sen tuloksiin. Heidän sokeilla pisteillään on moninkertainen vaikutus ihmisiin. Johtaakseen itseään menestyksekkääsi on tunnistettava sokeat pisteet ja käsiteltävä niitä tehokkaasti. Sen takia palautteen antaminen ja vastaanottaminen on tärkeä osa jatkuvaa toimintaa.

 

Kuinka avoin johtajan tulee olla?

Jokaiselle meistä tulee elämässä eteen haasteita, joko työ- tai vapaa-ajalla. Onko hyväksyttävää, että tiimi tietää henkilökohtaisista haasteista, esimerkiksi sairaudesta? Lähtökohtaisesti johtajan ei tulisi salailla huonoja asioita. Intuitiiviset* ihmiset aistivat, että huonoja asioita on olemassa, vaikka niitä ei toisikaan esiin. Lisäksi avoimuuden aikakaudella ihmiset saavat aina tietonsa jotain kanavaa pitkin, epäsuorasti. Johtamiseen kuuluu velvollisuus olla suora. Se on yksi keskeinen pala luottamuksen rakentamisessa.

On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa ei voi puhua täysin suoraan. Jos sinulla on esimerkiksi läheinen, joka yksityisyyttä täyttyy suojella, silloin sitä on kunnioitettava. Yleisesti ottaen avoimuutta kuitenkin arvostetaan, sillä se auttaa luomaan ihmisiin yhteyttä. Parhaimmassa tapauksessa se voi myös innoittaa muita.

Kun miettii kertomista tai kertomatta jättämistä, on hyvä esittää itselleen seuraava kysymys: tekeekö sen tiimin parhaaksi? Haluaako rohkaista muita ja luoda kiinteämpää yhteyttä? Vai saadakseen huomiota? Ensin mainittu rakentaa hyviä asioita ja jälkimmäinen vastaavasti kielteisiä.

Mikäli on tilanteessa, jossa ei voi tai halua kertoa vallitsevista haasteista, on hyvä kertoa vähintäänkin, että painii henkilökohtaisten asioiden kanssa. On tärkeä kertoa, ettei välttämättä ole tasapainossa ja se on muihin liittymätöntä tai ohimenevää. Ei ole hyvä uuvuta muita täydellisellä epätietoisuudella, sillä epätietoisuuden seuraus on kuin lumista rinnettä vierivä lumipallo; kasvaa, kasvaa ja kasvaa.

*Intuitio on osa ihmisen toimintaa. Aivomme käsittelevät huikean määrän tietoa, josta emme ole edes tietoisia. Intuitiivinen tieto eroaa analyyttisesta tiedosta, joka sisältää käsitteellistä aineistoa. Kun tunnemme tai aistimme jotakin, sen takana on jokin syy. Mieli toimii kertomatta meille kaikesta, mitä se tekee. Takana on erilaisia toimintoja, joita emme huomaa ja tiedosta.

 

Miten voittaa yksinäisyys, jota toisinaan tuntee?

Aluksi on hyvä selventää, että yksinolo ja yksinäisyys ovat kaksi eri asiaa. Moni meistä kaipaa toisinaan yksinoloa – voidakseni ajatella, kuunnella itseään ja luoda uutta.

Usein johtajan on kuljettava ensimmäisenä ja se on pohjimmiltaan yksinäistä. On päätöksiä, valintoja ja painolasteja, joita johtajan täytyy kantaa harteillaan. Niiden käsitteleminen ja jäsentäminen vaativat toisinaan yksinoloa, mutta se tuo sivutuotteenaan myös yksinäisyyden. Yksinäisyys on yksi niistä asioista, joilla maksetaan johtajuuden hinta. Yksinolossa on kuitenkin myös hyvää, sillä se on tila, jossa voi purkaa johtajuuden kuormaa. Kun tuntee johtajuuden kuorman, on hyvä hakeutua omiin oloihinsa pohtimaan asioita. Siinä ei ole mitään väärää, toisin kuin voisi kuvitella.

On kuitenkin olemassa asioita, joilla voi helpottaa johtajuuden tuomaa yksinäisyyttä. Parhaassa tapauksessa elämässä on joku, joka rakastaa sinua ilman ehtoja; kuuntelee ja jonka kanssa koet yhteyttä tunnetasolla. Sellainen ihminen on todella arvokas.

 

Miten voi suodattaa tunteet, tehdäkseen hyviä päätöksiä?

Kirjan valossa yksi tärkeimmistä periaatteista johtajien päätöksenteossa on se, ettei tee päätöksiä tunteiden ollessa alavireessä. Kun tunne-elämä on kuopassa, silloin mikään näkökulma ei ole kyllin hyvä. Kaikki näyttää vaikealta tai jopa mahdottomalta. Silloin kokee olevansa kaukana tavoitteesta.

Mutta kun on vuoren huipulla, niin kaikki näyttäytyy selvänä. Silloin näkee kauas ja pystyy tutkimaan maaston muotoja; näkemään mahdollisuuksien polut ja pahimmat kivet. Suuret päätökset tulisi tehdä hyvän vireen aikana, jos vain mahdollista.

Joskus kuitenkin joudumme tekemään päätöksiä myös henkisesti vaikeina aikoina. Seuraavassa on neuvoja, joihin voi nojata sellaisessa tilanteessa:

  1. Tee kotitehtäväsi: Mitä luotettavampaa tietoa sinulla on, sitä paremmin pystyt taistelemaan tunteita vastaan.
  2. Luettele vaihtoehtosi ja se, mihin ne voivat johtaa: Tiedonhaun toinen osa on pohtia seurauksia.
  3. Pyydä neuvoja oikeilta henkilöiltä: Ensimmäisessä ryhmässä ovat ne, jotka tarvitaan päätöksen tekemiseen. Toinen ryhmä koostuu niistä, jotka ovat menestyneet pohtimallasi alueella ja jotka ajavat sinun parastasi.
  4. Kuuntele vaistojasi: Vaistosi varoittavat sinua usein tavalla, joka sivuuttaa tosiasiat. Luota aavistuksiisi. Ne perustuvat yleensä tosiasioihin, jotka on arkistoitu mielessäsi heti tietoisen tason alapuolelle.
  5. Tee päätökset niiden periaatteiden ja arvojen perusteella, joihin uskot: Kun kaikki on sanottu ja tehty, sinun täytyy pystyä elämään tekemiesi päätösten kanssa.

 

Yhteenveto

Hyvä johtaja ja oikeat kysymykset, on kannesta kanteen todella painavaa asiaa. Kirja nousee heittämällä parhaimpien lukemieni kirjojen joukkoon. Jos olisin laskenut kaikki kohdalleni osuneet kolahdukset, niitä olisi kymmenittäin. Varsinkin kirjan ensimmäinen puolisko osuu tähän hetkeen kuin kiekko lapaan. Annan kirjalle todella vahvan lukusuosituksen!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (10 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Hyvä johtaja ja oikeat kysymykset, 5.0 out of 5 based on 10 ratings

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!